Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Συναυλία-αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο την Τετάρτη στον χώρο της ΔΕΘ

Συναυ­λία αφιέ­ρω­μα στον Δημή­τρη Μητρο­πά­νο, διορ­γα­νώ­νε­ται την Τετάρ­τη 25 Μαΐ­ου, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στον υπαί­θριο χώρο εντός της ΔΕΘ.

Το 2022 είναι μια ιδιαί­τε­ρη χρο­νιά για την πολυ­τρα­γου­δι­σμέ­νη Θεσ­σα­λο­νί­κη καθώς συμπλη­ρώ­νο­νται 10 χρό­νια από την απώ­λεια του αξέ­χα­στου καλ­λι­τέ­χνη, που ερμή­νευ­σε πιο πολύ από κάθε άλλον τρα­γού­δια για την Θεσσαλονίκη.

Η Πέγκυ Ζήνα, ο Στέ­φα­νος Κορ­κο­λής, ο Μίλ­τος Πασχα­λί­δης, ο Αντώ­νης Ρέμος, ο Γιώρ­γος Σαμπά­νης, ο Μπά­μπης Στό­κας και ο Κώστας Τρια­ντα­φυλ­λί­δης πλαι­σιω­μέ­νοι από την Ορχή­στρα που τον συνό­δευε θα στα­θούν στη μέση της σκη­νής, θα ανα­λά­βουν το βαρύ έργο της επα­νε­κτέ­λε­σης των τρα­γου­διών που ερμή­νευ­σε ο ίδιος και θα απο­τί­σουν φόρο τιμής σε ένα μονα­δι­κό άνθρω­πο που με την ταπει­νό­τη­τα και τη σεμνό­τη­τα που τον χαρα­κτή­ρι­ζε μιλού­σε πάντα στις δικές μας ψυχές. Την παρου­σί­α­ση, σκη­νο­θε­σία κι επι­μέ­λεια κάνει ο Ιερο­κλής Μηχαϊ­λί­δης. Την καλ­λι­τε­χνι­κή επι­μέ­λεια έχει ο Γιάν­νης Παπα­ζα­χα­ριά­κης, στην ηχο­λη­ψία είναι ο Δημή­τρης Ευαγ­γε­λά­τος και συμ­με­τέ­χει η ορχή­στρα του Δημή­τρη Μητρο­πά­νου: Γιώρ­γος Κατσί­κας (Τύμπα­να), Δημή­τρης Ντού­τσου­λης (Μπά­σο), Ντί­νος Χατζη­ιορ­δά­νου (Ακκορ­ντε­όν), Ανδρἐας Τρά­πα­λης (Βιο­λί), Γιάν­νης Κυφω­νί­δης (Πλή­κτρα), Γιωρ­γος Παπα­χρι­στού­δης (Πλή­κτρα), Χρή­στος Περ­τσι­νί­δης (Ηλε­κτρι­κή κιθά­ρα), Γιάν­νης Σινά­νης (Μπου­ζού­κι), Μάκης Πελέ­κας (Μπου­ζού­κι), Γιάν­νης Παπα­ζα­χα­ριά­κης (Κιθά­ρα).

Εισι­τή­ρια: 15 ευρώ καθή­με­νοι, 13 ευρώ όρθιοι. Προ­πώ­λη­ση: www.ticketservices.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο