Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Θετικά” τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής του φαρμάκου ρεμδεσιβίρη

Η αμε­ρι­κα­νι­κή φαρ­μα­κευ­τι­κή εται­ρεία Gilead ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι το αντι­ι­ι­κό σκεύ­α­σμα ρεμ­δε­σι­βί­ρη είχε «θετι­κά» απο­τε­λέ­σμα­τα όταν χορη­γή­θη­κε σε ασθε­νείς με Covid-19 στο πλαί­σιο μιας πολυα­να­με­νό­με­νης, μεγά­λης κλι­νι­κής μελέ­της που διε­ξή­χθη σε συνερ­γα­σία με τα Ινστι­τού­τα Υγεί­ας των ΗΠΑ.

«Η Gilead Sciences είναι ενή­με­ρη για τα θετι­κά δεδο­μέ­να που απορ­ρέ­ουν από τη μελέ­τη που διε­ξή­χθη από το Εθνι­κό Ινστι­τού­το Αλλερ­γιών και Λοι­μω­δών Νόσων (ΝΙΗ) για τη θερα­πεία της Covid-19 με το αντι­ι­ι­κό φάρ­μα­κο ρεμ­δε­σι­βί­ρη» ανέ­φε­ρε η εται­ρεία, χωρίς να δώσει περισ­σό­τε­ρες διευκρινίσεις.

Το NIH ανέ­φε­ρε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο ότι μια ανα­κοί­νω­ση πρό­κει­ται να γίνει αργό­τε­ρα σήμε­ρα, πιθα­νό­τα­τα κατά την τακτι­κή ενη­μέ­ρω­ση των δημο­σιο­γρά­φων για την παν­δη­μία στον Λευ­κό Οίκο.

Στην κλι­νι­κή μελέ­τη συγκρί­θη­καν τα απο­τε­λέ­σμα­τα της ρεμ­δε­σι­βί­ρης σε ασθε­νείς που έλα­βαν το φάρ­μα­κο αυτό, με άλλους που λάμ­βα­ναν ψευ­δο­φάρ­μα­κο. Η έρευ­να αφο­ρού­σε 800 ασθε­νείς με Covid-19 στις ΗΠΑ.

Πολ­λές κλι­νι­κές δοκι­μές είναι σε εξέ­λι­ξη σε όλον τον κόσμο ώστε να βρε­θεί μια απο­τε­λε­σμα­τι­κή θερα­πεία για τον νέο κορο­νο­ϊό. Η ρεμ­δε­σι­βί­ρη είχε παρα­σκευα­στεί αρχι­κά για τον ιό Έμπο­λα, όμως δεν πήρε ποτέ έγκρι­ση για καμία ασθένεια.

Η μελέ­τη των NIH ξεκί­νη­σε στις 21 Φεβρουαρίου.

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα μιας άλλης, μικρό­τε­ρης κλι­νι­κής μελέ­της (237 ασθε­νείς) που έγι­νε στην Κίνα και δημο­σιεύ­τη­καν πρό­ω­ρα στον ιστό­το­πο του Παγκό­σμιο Οργα­νι­σμού Υγεί­ας την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, έδει­χναν αντι­θέ­τως ότι το φάρ­μα­κο δεν ήταν απο­τε­λε­σμα­τι­κό στη βελ­τί­ω­ση της κατά­στα­σης των νοσού­ντων. Η μελέ­τη αυτή δεν έχει ακό­μη δημο­σιευ­τεί από καμία επι­στη­μο­νι­κή επιθεώρηση.

FDA ενδέχεται να εγκρίνει ακόμη και σήμερα τη ρεμδεσιβίρη ως φάρμακο για τον κορονοϊό

Η Υπη­ρε­σία Τρο­φί­μων και Φαρ­μά­κων (FDA) των ΗΠΑ ενδέ­χε­ται να ανα­κοι­νώ­σει ακό­μη και σήμε­ρα ότι χορη­γεί κατε­πεί­γου­σα έγκρι­ση στο πει­ρα­μα­τι­κό αντι­ι­ι­κό φάρ­μα­κο ρεμ­δε­σι­βί­ρη της εται­ρεί­ας Gilead Sciences για να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί για την αντι­με­τώ­πι­ση του νέου κορο­νοϊ­ού, ανέ­φε­ρε η εφη­με­ρί­δα New York Times, επι­κα­λού­με­νη έναν υψη­λό­βαθ­μο κυβερ­νη­τι­κό αξιωματούχο.

Ο επι­δη­μιο­λο­γός Άνθο­νι Φάου­τσι δήλω­σε νωρί­τε­ρα σε δημο­σιο­γρά­φους στον Λευ­κό Οίκο ότι τα αρχι­κά δεδο­μέ­να για την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της ρεμ­δε­σι­βί­ρης δεί­χνουν ελπι­δο­φό­ρα, όμως χρειά­ζε­ται περισ­σό­τε­ρη μελέ­τη. Πρό­σθε­σε ότι δεν γνω­ρί­ζει το χρο­νο­διά­γραμ­μα έγκρι­σης του φαρ­μά­κου από την FDA.

Σύμ­φω­να με τα προ­κα­ταρ­κτι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα μιας μεγά­λης κλι­νι­κής μελέ­της που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις ΗΠΑ, σε συνερ­γα­σία της Gilead με τα Ινστι­τού­τα Υγεί­ας (NIH), η ρεμ­δε­σι­βί­ρη επι­τα­χύ­νει κατά 31% τον χρό­νο ανάρ­ρω­σης των ασθε­νών με Covid-19. Οι ασθε­νείς που έλα­βαν ρεμ­δε­σι­βί­ρη ανάρ­ρω­σαν σε 11 ημέ­ρες, κατά μέσο όρο, αντί για 15 ημέ­ρες που χρειά­στη­καν όσοι έλα­βαν ψευδοφάρμακο.

Ως ανάρ­ρω­ση καθο­ρί­ζε­ται είτε η έξο­δος από το νοσο­κο­μείο είτε η επι­στρο­φή σε κανο­νι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες. Η στα­τι­στι­κή αξιο­πι­στία αυτού του απο­τε­λέ­σμα­τος είναι υψηλή.

Στη δοκι­μή συμ­με­τεί­χαν 1.063 ασθε­νείς σε 47 περιο­χές των ΗΠΑ και σε άλλες 21 στην Ευρώ­πη και την Ασία. Μέχρι σήμε­ρα, αυτή είναι η μεγα­λύ­τε­ρη μελέ­τη για τη ρεμ­δε­σι­βί­ρη, της οποί­ας είναι δια­θέ­σι­μα τα αποτελέσματα.

Όσον αφο­ρά τη θνη­τό­τη­τα, το απο­τέ­λε­σμα δεν είναι σημα­ντι­κό, δηλα­δή η μικρή δια­φο­ρά μετα­ξύ των δύο ομά­δων ίσως να είναι τυχαία. Στην ομά­δα που έλα­βε ρεμ­δε­σι­βί­ρη η θνη­τό­τη­τα ανήλ­θε στο 8%, ένα­ντι 11% στην ομά­δα που έλα­βε το ψευ­δο­φάρ­μα­κο, κάτι που «υπο­δη­λώ­νει» ότι το φάρ­μα­κο βελ­τιώ­νει το ποσο­στό επιβίωσης.

Ο Φάου­τσι είπε ότι τα πρώ­τα απο­τε­λέ­σμα­τα ήταν τόσο ξεκά­θα­ρα που οι υπεύ­θυ­νοι της δοκι­μής έλα­βαν την από­φα­ση να τα δημο­σιο­ποι­ή­σουν ώστε στους ασθε­νείς που λάμ­βα­ναν ψευ­δο­φάρ­μα­κο να χορη­γη­θεί η ρεμ­δε­σι­βί­ρη. «Όταν υπάρ­χουν ξεκά­θα­ρες απο­δεί­ξεις ότι ένα φάρ­μα­κο λει­τουρ­γεί, έχου­με την ηθι­κή υπο­χρέ­ω­ση να ενη­με­ρώ­νου­με αμέ­σως τα μέλη της ομά­δας που λαμ­βά­νει το ψευ­δο­φάρ­μα­κο» είπε. «Μπο­ρώ να σας δια­βε­βαιώ­σω ότι με περισ­σό­τε­ρους ανθρώ­πους, εται­ρεί­ες και ερευ­νη­τές, τα απο­τε­λέ­σμα­τα θα βελ­τιω­θούν ακό­μη περισ­σό­τε­ρο», πρόσθεσε.

Σύμ­φω­να με τον Φάου­τσι, η ρεμ­δε­σι­βί­ρη μπο­ρεί πλέ­ον να γίνει η στά­νταρ θερα­πεία για τις σοβα­ρές περι­πτώ­σεις της Covid-19. Το φάρ­μα­κο χορη­γεί­ται ενδο­φλε­βί­ως για 10 ημέρες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο