Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θετική απόφαση του ΚΣΝΜ για την τοποθέτηση μνημείων του ΚΚΕ στην Γυάρο και την Μακρόνησο

Το Κεντρι­κό Συμ­βού­λιο Νεω­τέ­ρων Μνη­μεί­ων (ΚΣΝΜ) έφε­ρε ως θέμα στη σημε­ρι­νή του συνε­δρί­α­ση, την έγκρι­ση της πρό­τα­σης του ΚΚΕ για την τοπο­θέ­τη­ση μνη­μεί­ων του Κόμ­μα­τος στους ιστο­ρι­κούς τόπους της Γυά­ρου και της Μακρο­νή­σου, που έχουν επι­λε­γεί μετά από πανελ­λή­νιο καλ­λι­τε­χνι­κό δια­γω­νι­σμό, που είχε προ­κη­ρύ­ξει η ΚΕ του ΚΚΕ.

Σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση από το ΚΚΕ, το ΚΣΝΜ «κατέ­λη­ξε σε θετι­κή από­φα­ση και για τα δύο μνη­μεία. Στη συνε­δρί­α­ση εκφρά­στη­καν από τα μέλη του θετι­κές γνώ­μες για το ύφος και τον χαρα­κτή­ρα των μνημείων.»

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται, ότι το μνη­μείο για τη Μακρό­νη­σο έχουν φιλο­τε­χνή­σει ο γλύ­πτης Μάρ­κος Γεωρ­γι­λά­κης και για τη Γυά­ρο ο γλύ­πτης Αντώ­νης Μυρωδιάς.

Το ΚΚΕ, τέλος, είναι σε φάση δρο­μο­λό­γη­σης των εργα­σιών για την τοπο­θέ­τη­ση των μνημείων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο