Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θετική εισήγηση στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για την καθαρίστρια από το Βόλο

Ενώ­πιον της Ολο­μέ­λειας του Αρεί­ου Πάγου η αντει­σαγ­γε­λέ­ας, Όλγα Σμυρ­λή, ειση­γή­θη­κε σήμε­ρα την αθώ­ω­ση της καθα­ρί­στριας του Βόλου, Δήμη­τρας Τσιαντάκη.

Ειδι­κό­τε­ρα, η εισαγ­γε­λι­κή λει­τουρ­γός πρό­τει­νε να αναι­ρε­θεί η από­φα­ση, με την οποία κατα­δι­κά­στη­κε σε 10ετη κάθειρ­ξη η 53χρονη καθα­ρί­στρια από το Πεντα­με­λές Εφε­τείο Λάρισας.

Η κυρία Σμυρ­λή τόνι­σε ότι δεν υπήρ­ξε περιου­σια­κή βλά­βη του ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου, καθώς η 53χρονη έλα­βε τους μισθούς που προ­βλέ­πο­νταν από τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του κρά­τους για την οργα­νι­κή θέση που κατείχε.

Όπως επε­σή­μα­νε, η παρα­πλα­νη­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά εκδη­λώ­θη­κε άπαξ και όχι εξα­κο­λου­θη­τι­κά, άρα το αδί­κη­μα που αφο­ρά σε απά­τη κατ΄ εξα­κο­λού­θη­ση σε βάρος του δημο­σί­ου πρέ­πει να παραγραφεί.

Να σημειω­θεί ότι η Δήμη­τρα Τσια­ντά­κη ήταν παρού­σα κατά τη συζή­τη­ση της υπό­θε­σής της στην Ολο­μέ­λεια του Αρεί­ου Πάγου, μαζί με την κόρη της, το σύζυ­γό της και τη μητέ­ρα της. Παρού­σα ήταν και η ευρω­βου­λευ­τής, Κων­στα­ντί­να Κουνεβα.

Η Δήμη­τρα Τσια­ντά­κη δήλωσε:

«Μακά­ρι να πάνε όλα καλά, περι­μέ­νω την από­φα­ση του Αρεί­ου Πάγου, να δω εάν θα τελειώ­σει η περι­πέ­τεια μου και τι θα κάνω με τη ζωή μου. Μέχρι τότε θα με τρώ­ει το άγχος. Από τον Άρειο Πάγο εξαρ­τά­ται η ελευ­θε­ρία και η ζωή μου», ενώ η κόρη της έκα­νε λόγο «για μια δύσκο­λη περί­ο­δο που συνε­χί­ζε­ται» και εξέ­φρα­σε την αισιο­δο­ξία ότι «θα τελειώ­σει ο Γολ­γο­θάς» για τη μητέ­ρα της.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο