Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θετικός στον κορωνοϊό ο Πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας

Ο Πρό­ε­δρος της Βου­λής Κων­στα­ντί­νος Τασού­λας δια­γνώ­στη­κε θετι­κός στον κορω­νο­ϊό μετά από τη διε­νέρ­γεια rapid test.

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση, ο κ. Τασού­λας είναι πλή­ρως εμβο­λια­σμέ­νος, τα συμ­πτώ­μα­τα που παρου­σιά­ζει είναι ελα­φρά και θα ακο­λου­θή­σει την προ­βλε­πό­με­νη υγειο­νο­μι­κή διαδικασία.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο