Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θηλυκό λυκόσκυλο έσωσε τη ζωή του αφεντικού της οδηγώντας την αστυνομία σε τροχαίο του

Το όνο­μά της Tinsley (Τίνζ­λεϊ): εντο­πί­στη­κε, να τρέ­χει πάνω-κάτω το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας σε αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο στα όρια Νιου Χάμ­σιρ — Βερ­μόντ, στις βορειο­α­να­το­λι­κές ΗΠΑ, γεγο­νός που ώθη­σε αυτο­κι­νη­τι­στές να τηλε­φω­νή­σουν στην αστυ­νο­μία και μετά έγι­νε ηρω­ί­δα όταν τους οδή­γη­σε στο δια­λυ­μέ­νο αυτο­κί­νη­το του ιδιο­κτή­τη της, το οποίο είχε ανα­τρα­πεί, σώζο­ντάς του τη ζωή.

Ο οδη­γός του, το αφε­ντι­κό της σκυ­λί­τσας, όπως και άλλο ένα πρό­σω­πο, είχαν εκσφεν­δο­νι­στεί έξω από το αυτο­κί­νη­το, είχαν τραυ­μα­τι­στεί και άρχι­ζαν να έχουν υπο­θερ­μία.

Όταν οι αστυ­νο­μι­κοί, εντό­πι­σαν το σκυ­λί και προ­σπά­θη­σαν να το πιά­σουν, η Τίνζ­λεϊ ξανάρ­χι­σε να τρέ­χει, οδη­γώ­ντας τους στο Βερ­μόντ, σε σημείο του δρό­μου όπου το προ­στα­τευ­τι­κό κιγκλί­δω­μα του δρό­μου ήταν σπα­σμέ­νο κι ένα φορ­τη­γά­κι είχε βγει από τον δρό­μο και ανα­τρα­πεί.

«Έγι­νε γρή­γο­ρα προ­φα­νές ότι η Τίνζ­λεϊ οδή­γη­σε (τους αστυ­νο­μι­κούς) στον τόπο του ατυ­χή­μα­τος και στους τραυ­μα­τί­ες», συνό­ψι­σε η αστυ­νο­μία του Νιου Χάμ­σιρ μέσω Facebook.

«Μπό­ρε­σαν να κατα­λά­βουν ότι το σκυ­λί προ­σπα­θού­σε να τους δεί­ξει κάτι, διό­τι δεν στα­μα­τού­σε να τους ξεφεύ­γει, αλλά χωρίς να φεύ­γει τελεί­ως», αφη­γή­θη­κε αστυ­νο­μι­κός στον τοπι­κό τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό WCVB.

«Ήταν σαν να τους έλε­γε “ακο­λου­θή­στε με, ακο­λου­θή­στε με”. Tο έκα­ναν – και, προς μεγά­λη τους έκπλη­ξη, είδαν το προ­στα­τευ­τι­κό κιγκλί­δω­μα να έχει σπά­σει και κοι­τώ­ντας κάτω, προς την κατεύ­θυν­ση που κοί­τα­ζε το σκυ­λί, δεν πίστευαν στα μάτια τους».

Όταν έφθα­σαν οι εργα­ζό­με­νοι των πρώ­των βοη­θειών και άρχι­σαν να προ­σφέ­ρουν φρο­ντί­δες στους τραυ­μα­τί­ες, το σκυ­λί «καθό­ταν ήρε­μο» πλάι στο αφε­ντι­κό του, αφη­γή­θη­κε, πυρα­γός του πυρο­σβε­στι­κού σώμα­τος του Χάρτφορντ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο