Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θλίψη και απογοήτευση προκαλούν οι αναζητήσεις των Ελλήνων στην google το 2019

Αν ισχύ­ει η λαϊ­κή ρήση «κου­κιά τρως, κου­κιά μαρ­τυ­ράς» τότε οι ανα­ζη­τή­σεις των Ελλή­νων στην google to 2019 προ­κα­λούν θλί­ψη και ανη­συ­χία. Σε μια χρο­νιά με τετρα­πλές εκλο­γές και πολ­λά άλλα σημα­ντι­κά γεγο­νό­τα που επη­ρέ­α­σαν τη ζωή εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων συμπο­λι­τών μας, αυτό που έψα­ξαν περισ­σό­τε­ρες φορές μέσω της Google το 2019 οι Ελλη­νες ήταν η Eurovision…

Αυτό προ­κύ­πτει από τα στοι­χεία της έρευ­νας Year in Search 2019 της Google που κατα­γρά­φει τι ανα­ζή­τη­σαν οι Έλλη­νες περισ­σό­τε­ρο στη δημο­φι­λέ­στε­ρη μηχα­νή ανα­ζή­τη­σης του δια­δι­κτύ­ου το δωδε­κά­μη­νο που ολο­κλη­ρώ­νε­ται σε λίγες ημέρες.

Στην τρί­τη θέση μετά τη Eurovision και το «πού ψηφί­ζου­με», βρέ­θη­κε η λέξη σει­σμός κυρί­ως λόγω του σει­σμού των 5,1 Ρίχτερ της 19ης Ιου­λί­ου με επί­κε­ντρο τη Μαγούλα.

Στην τέταρ­τη θέση βρέ­θη­κε το ριά­λι­τι σόου Power of Love, το οποίο υπο­χώ­ρη­σε από την πρώ­τη θέση του 2018.

Τη δεκά­δα των ανα­ζη­τή­σε­ων συμπληρώνουν:

- Ευρω­ε­κλο­γές

- Κτη­μα­το­λό­γιο

- Υπουρ­γείο Εσωτερικών

- Επί­δο­μα ενοικίου

- Εκλο­γές

- Άγριες Μέλισσες

Ξεχω­ρι­στό κεφά­λαιο για την Google απο­τε­λούν οι δια­ση­μό­τη­τες για τις οποί­ες ανέ­τρε­ξαν στο δια­δί­κτυο οι Έλλη­νες το 2019.

Στην πρώ­τη θέση βρέ­θη­κε ο νέος σταρ του παγκό­σμιου τένις, Στέ­φα­νος Τσι­τσι­πάς, πίσω από τον οποίο βρέ­θη­κε ο αμφι­λε­γό­με­νος ράπερ Sin Boy. Την τριά­δα συμπλη­ρώ­νει ο κινη­μα­το­γρα­φι­κός «Τζό­κερ», Χοα­κίν Φοί­νιξ.

Στις άλλες δύο θέσεις της πεντά­δας βρέ­θη­καν ο ηθο­ποιός Αντί­νο­ος Αλμπά­νης, λόγω και της περι­πέ­τειας που αντι­με­τω­πί­ζει με την υγεία του, και η Τζέ­νη Μπα­λα­τσι­νού η οποία τον περα­σμέ­νο Ιού­νιο παντρεύ­τη­κε με τον υπουρ­γό Υγεί­ας Βασί­λη Κικίλια.

Στη δεκά­δα βρί­σκου­με ακόμα:

-Τον Τούρ­κο ηθο­ποιό Τσαν Γιαμάν

- Την ηθο­ποιό Μαρία Κίτσου

- Την Lady Gaga

- Τον Τούρ­κο ηθο­ποιό Μπου­ράν Χακί

- Την ακτι­βί­στρια Γκρέ­τα Τούνμπεργκ

Όσον αφο­ρά τις τηλε­ο­πτι­κές εκπο­μπές για τις οποί­ες έψα­ξαν πλη­ρο­φο­ρί­ες το 2019 οι Έλλη­νες χρή­στες του δια­δι­κτύ­ου και εδώ το Power of Love βρί­σκε­ται στην δεκά­δα και συγκε­κρι­μέ­να στην κορυ­φή της λίστας.

Δεύ­τε­ρες οι Άγριες Μέλισ­σες που σαρώ­νουν και στην τηλε­θέ­α­ση και τρί­το το σήριαλ «Έρω­τας Μετά».

Άλλο ένα ριά­λι­τι, το My Style Rocks, βρέ­θη­κε στην τέταρ­τη θέση ακο­λου­θού­με­νο, στην πέμ­πτη, από το σήριαλ Φτε­ρω­τός Θεός.

Η δεκά­δα συμπλη­ρώ­νε­ται από:

- Η επιστροφή

- Το Κόκ­κι­νο Ποτάμι

- Τις 8 Λέξεις

- Το Survivor 3

- To Κρά­τα μου το Χέρι

Αθλητικά

1. Paok TV

2. Copa America

3. Wimbledon

4. Κατά­τα­ξη Πρω­τα­θλή­μα­τος Ελλάδας

5. Fiba World Cup

6. Εθνι­κή Μπάσκετ

7. Αustralian Οpen

8. Champions League

9. ATP finals

10. US Open

Συνταγές

1. Γαρι­δο­μα­κα­ρο­νά­δα

2. Φανου­ρό­πι­τα

3. Γιου­βαρ­λά­κια

4. Λαγά­να

5. Ταρα­μάς

6. Πάν­κεϊκς

7. Ρυζό­γα­λο

8. Φασο­λά­δα

9. Ρεβύ­θια

10. Παγω­τό

Ερωτήσεις «Τι είναι»

1. Τι είναι το mensa

2. Τι είναι η συμ­φω­νία των Πρεσπών

3. Τι είναι το κουλί

4. Τι είναι το crp

5. Τι είναι η διφθερίτιδα

6. Τι είναι το 1142

7. Τι είναι οι illuminati

8. Tι είναι η κολ­πι­κή μαρμαρυγή

9. Τι είναι το σύν­δρο­μο άσπεργκερ

10. Τι είναι η πολι­τι­κή κηδεία

Σημαντικά Γεγονότα

1. Εκλο­γές

2. Σει­σμός

3. Πτώ­ση του Τεί­χους του Βερολίνου

4. Πανα­γία των Παρισίων

5. Συλ­λα­λη­τή­ριο για τη Μακεδονία

6. Σρι Λάνκα

7. Συμ­φω­νία των Πρεσπών

8. Αμα­ζό­νιος

9. Νέα Ζηλανδία

10. Βrexit

Εκλιπούσες Διασημότητες

1. Λαυ­ρέ­ντης Μαχαιρίτσας

2. Θέμος Αναστασιάδης

3. Πάνος Ζάρλας

4. Φαί­δων Γεωργίτσης

5. Τάκης Σπυριδάκης

6. Keith Flint

7. Ελι­σά­βετ Ναζλίδου

8. Karl Lagerfeld

9. Σωτη­ρία Λεονάρδου

10. Βασί­λης Λυριτζής

Εισιτήρια

1. Florence and the Machine

2. Βερ­βε­ρί­τσας

3. Ελλά­δα-Ιτα­λία

4. Ολυ­μπια­κός

5. Γιού­γκερ­μαν

6. Hρώ­δειο

7. Ρινό­κε­ρος

8. Το δικό μας σινεμά

9. Βυσ­σι­νό­κη­πος

10. Νύχτες Πρεμιέρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο