Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θλιβερή και επικίνδυνη πρωτιά

Ένας από τους πιο αντι­προ­σω­πευ­τι­κούς δεί­κτες, που απο­τυ­πώ­νει την όξυν­ση των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών και την πολε­μι­κή προ­πα­ρα­σκευή, χτύ­πη­σε για άλλη μια χρο­νιά «ταβά­νι»: Τα 30 κρά­τη — μέλη του ΝΑΤΟ δαπά­νη­σαν πάνω από 1,2 τρισ. δολά­ρια το 2022 για την ενί­σχυ­ση των στρα­τών τους, ποσό αυξη­μέ­νο κατά 2,2% σε σχέ­ση με την προη­γού­με­νη χρο­νιά, σύμ­φω­να με την ετή­σια έκθε­ση του ΝΑΤΟ.

«Σ’ έναν πιο επι­κίν­δυ­νο κόσμο, οι σύμ­μα­χοι ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο βλέ­πουν το 2% του ΑΕΠ που δαπα­νούν για την άμυ­να ως βάση, όχι ως ορο­φή», δήλω­σε ο Στόλ­τεν­μπεργκ στην παρου­σί­α­ση της έκθε­σης, προϊ­δε­ά­ζο­ντας για το τι θα συμ­βεί το 2023… Και πριν ακό­μα στε­γνώ­σει το μελά­νι στα εξο­πλι­στι­κά συμ­βό­λαια της περα­σμέ­νης χρο­νιάς, η ΕΕ απο­φά­σι­σε να δαπα­νή­σει επι­πλέ­ον 2 δισ. ευρώ για την ενί­σχυ­ση της Ουκρα­νί­ας με πολε­μι­κό υλικό.

Ενα τερά­στιο μέρος του πλού­του που παρά­γουν οι λαοί ξοδεύ­ε­ται για τις στρα­τιω­τι­κές ανά­γκες της ΝΑΤΟι­κής συμ­μα­χί­ας, σε βάρος των πραγ­μα­τι­κών ανα­γκών τους και με κίν­δυ­νο να τους κατα­πιεί η δίνη μιας γενι­κευ­μέ­νης ιμπε­ρια­λι­στι­κής σύγκρουσης.

Ο πόλε­μος ΝΑΤΟ — Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, η όξυν­ση των αντα­γω­νι­σμών ΗΠΑ — Κίνας, με τη δεύ­τε­ρη να αμφι­σβη­τεί ανοι­χτά την πρω­το­κα­θε­δρία των πρώ­των στο παγκό­σμιο ιμπε­ρια­λι­στι­κό σύστη­μα, είναι σημά­δια μιας σύγκρου­σης που κυο­φο­ρεί­ται στο έδα­φος σκλη­ρών αντι­θέ­σε­ων, που δεν χωρούν στους συμ­βι­βα­σμούς του παρελθόντος.

Αυτό ακρι­βώς αντα­να­κλούν και οι στρα­τιω­τι­κές δαπά­νες που αυξά­νο­νται, οι νέες στρα­τιω­τι­κο-πολι­τι­κές συμ­μα­χί­ες που ανα­δύ­ο­νται στον έναν και στον άλλο ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλο, η αλλα­γή «δόγ­μα­τος» στις Ενο­πλες Δυνά­μεις και στους εξο­πλι­σμούς δια­φό­ρων κρα­τών, η προ­σπά­θεια της ΕΕ να απο­κτή­σει μια πιο αυτο­τε­λή εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή, με την ανά­λο­γη στρα­τιω­τι­κή υπο­δο­μή, παράλ­λη­λα προς το ΝΑΤΟ.

Στη ΝΑΤΟι­κή λίστα η χώρα μας κατα­γρά­φει θλι­βε­ρή και επι­κίν­δυ­νη πρω­τιά, με τις υψη­λό­τε­ρες δαπά­νες ως ποσο­στό του ΑΕΠ (3,54%), πάνω κι από τις ΗΠΑ (3,46%)! Οι δαπά­νες αυτές δεν έχουν για προ­τε­ραιό­τη­τα την άμυ­να της χώρας, αλλά την υπο­στή­ρι­ξη των ΝΑΤΟι­κών σχε­δια­σμών και η εμπλο­κή της χώρας σ’ αυτούς όχι μόνο δεν θωρα­κί­ζει τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα, αλλά τα εκθέ­τει σε ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρους κινδύνους.

Δεν είναι βέβαια η πρώ­τη φορά που η Ελλά­δα ανε­βαί­νει στο ψηλό­τε­ρο σκα­λί, στα­θε­ρά πάνω από το 2% του ΑΕΠ, είτε με κυβέρ­νη­ση ΝΔ, είτε με ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Οι στρα­τιω­τι­κές δαπά­νες αυξή­θη­καν κατά 78,10% από το 2014 μέχρι το 2022 (!) με κυβερ­νή­σεις ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, αντα­να­κλώ­ντας τη βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή στα ΝΑΤΟι­κά σχέ­δια, με την υλο­ποί­η­ση του ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κού «Στρα­τη­γι­κού Δια­λό­γου» και τη μετα­τρο­πή της χώρας σε πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ.

Μεγά­λη αύξη­ση κατα­γρά­φε­ται λίγο πριν και μετά την έναρ­ξη του πολέ­μου στην Ουκρα­νία, ενώ επί κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ ξοδεύ­τη­καν πάνω από 17 δισ. ευρώ από τον κρα­τι­κό προϋπολογισμό!

Και μόνο αυτή η εικό­να, σε αντι­πα­ρα­βο­λή με τις αφύ­λα­κτες ράγες, τα ρημαγ­μέ­να νοσο­κο­μεία, τα απρο­στά­τευ­τα από σει­σμούς σχο­λεία, την ανυ­παρ­ξία αντι­πυ­ρι­κής και αντι­σει­σμι­κής πρό­λη­ψης, δεί­χνει τι εννο­ούν πραγ­μα­τι­κά το κρά­τος και οι κυβερ­νή­σεις του όταν επι­κα­λού­νται τις …«αντο­χές της οικο­νο­μί­ας» για να απορ­ρί­ψουν τις δίκαιες διεκ­δι­κή­σεις του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινήματος!

Γι’ αυτό σήμε­ρα δεν υπάρ­χει και­ρός για χάσι­μο! Ειδι­κά μπρο­στά στο σοβα­ρό ενδε­χό­με­νο να απο­τε­λέ­σει η σύγκρου­ση ΝΑΤΟ — Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία τη θρυαλ­λί­δα ενός γενι­κευ­μέ­νου ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέμου.

Το αισιό­δο­ξο στοι­χείο, ότι σχε­δόν ένας στους δυο Ελλη­νες δεν εμπι­στεύ­ε­ται το ΝΑΤΟ, δεν είναι μόνο χαστού­κι στην προ­πα­γάν­δα του ευρω­α­τλα­ντι­κού «μονό­δρο­μου», αλλά και εφαλ­τή­ριο για να απο­κτή­σει αυτή η στά­ση πολι­τι­κά — ριζο­σπα­στι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά. Να μετα­φρα­στεί ακό­μα πιο μαζι­κά σε αγω­νι­στι­κή δρά­ση ενά­ντια στα ΝΑΤΟι­κά σχέ­δια και την εμπλο­κή της χώρας μας σ’ αυτά.

(Από την στή­λη «Η Άπο­ψή μας» του«Ριζοσπάστη»)

Ονο­ρέ ντε Μπαλ­ζάκ: Γρα­πτά πάνω στο μυθι­στό­ρη­μα – Οι καλλιτέχνες

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο