Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ: Μέσα στα σκοτάδια που πυκνώνουν, με το Φεστιβάλ κρατάμε τη σπίθα αναμμένη

«Φέτος, το 49ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή έχει έναν ιδιαί­τε­ρο συμ­βο­λι­σμό. Μετα­τρέ­πε­ται σε μια μεγά­λη, μαχη­τι­κή συγκέ­ντρω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης στους πλημ­μυ­ρο­πα­θείς και διεκ­δί­κη­σης των σύγ­χρο­νων δικαιω­μά­των μας, μια βαθιά “ανά­σα” ψυχα­γω­γί­ας απέ­να­ντι στη μαυ­ρί­λα που μας περι­βάλ­λει», τονί­ζει ο Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ, Θοδω­ρής Κωτσα­ντής, σε συνέ­ντευ­ξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ανα­φε­ρό­με­νος στο σύν­θη­μα του 49ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή «Με το ΚΚΕ για τον σοσια­λι­σμό, “για να γενού­νε τα σκο­τά­δια λάμ­ψη”, ο Θ. Κωτσα­ντής τονί­ζει, μετα­ξύ άλλων, ότι «μέσα στα σκο­τά­δια που πυκνώ­νουν γύρω μας ως απο­τέ­λε­σμα της εγκλη­μα­τι­κής κρα­τι­κής πολι­τι­κής που γεν­νά τρα­γω­δί­ες και χει­ρο­τε­ρεύ­ει όλο και περισ­σό­τε­ρο τους όρους και τις συν­θή­κες που ζει η νέα γενιά επι­μέ­νου­με να κρα­τά­με τη σπί­θα αναμ­μέ­νη, πιστεύ­ου­με ότι ο αγώ­νας μας να έρθουν καλύ­τε­ρες μέρες για τον λαό μας και τα παι­διά του θα είναι νικη­φό­ρος, για­τί είναι ανά­γκη των και­ρών. Αυτή η διέ­ξο­δος είναι ο σοσια­λι­σμός, η κοι­νω­νία που οι ανά­γκες και οι ζωές μας δε θα “θυσιά­ζο­νται” για τα κέρ­δη των λίγων, η κοι­νω­νία που οι ανά­γκες των πολ­λών θα είναι στο προσκήνιο».

Σημειώνει πως στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή ανά την Ελλάδα ήταν, συγκινητική η υλική βοήθεια που συγκεντρώθηκε, αφού σε όλα τα Φεστιβάλ υπήρχε ειδικός χώρος συγκέντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης για τους πλημμυροπαθείς.

Ο Θ. Κωτσα­ντής στη συνέ­ντευ­ξή του, ενό­ψει και των εκλο­γών της 8ης Οκτω­βρί­ου, τονί­ζει πως «το βήμα που έγι­νε με την ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές να συνε­χι­στεί με το δυνά­μω­μα των ψηφο­δελ­τί­ων της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης”, που στη­ρί­ζει το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, ώστε να εκλε­γούν πολύ περισ­σό­τε­ροι αγω­νι­στές στα δημο­τι­κά και περι­φε­ρεια­κά συμ­βού­λια, που θα είναι στή­ριγ­μα στους αγώ­νες του λαού, θα είναι σύμ­μα­χοί του στις διεκ­δι­κή­σεις του και θα βάζουν σε προ­τε­ραιό­τη­τα τις ανά­γκες των πολ­λών, όχι τα κέρ­δη των λίγων».

Τέλος, ανα­φέ­ρε­ται στο ανα­βαθ­μι­σμέ­νο πρό­γραμ­μα εκδη­λώ­σε­ων, ομι­λιών και συζη­τή­σε­ων του 49ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή, ενώ οι εκδη­λώ­σεις θα κορυ­φω­θούν το Σάβ­βα­το 23 Σεπτέμ­βρη, με τη μεγά­λη πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση του Φεστι­βάλ, με ομι­λη­τή τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κουτσούμπα.

Ακο­λου­θεί η συνέ­ντευ­ξη στον δημο­σιο­γρά­φο Γ. Μηλιώνη:

«Με το ΚΚΕ για τον σοσια­λι­σμό, “για να γενού­νε τα σκο­τά­δια λάμ­ψη” είναι το σύν­θη­μα του 49ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδη­γη­τή, οι εκδη­λώ­σεις του οποί­ου κορυ­φώ­νο­νται το τρι­ή­με­ρο 21–22-23 Σεπτεμ­βρί­ου στο Πάρ­κο Τρί­τση. Για­τί επι­λέ­ξα­τε αυτό το σύνθημα;

Για­τί δεί­χνει πως στα σκο­τά­δια που πυκνώ­νουν γύρω μας, ως απο­τέ­λε­σμα της εγκλη­μα­τι­κής κρα­τι­κής πολι­τι­κής που αφή­νει τον λαό απρο­στά­τευ­το και αβο­ή­θη­το, της πολι­τι­κής που γεν­νά τρα­γω­δί­ες και χει­ρο­τε­ρεύ­ει όλο και περισ­σό­τε­ρο τους όρους και τις συν­θή­κες που ζει η νέα γενιά, λάμπει η δύνα­μη της αλλη­λεγ­γύ­ης, της οργα­νω­μέ­νης πάλης, πάντα με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ στην πρώ­τη γραμ­μή. Ξεχω­ρί­ζει ο αγώ­νας εκεί­νων που δε συμ­βι­βά­ζο­νται με τα σκοτάδια.

Μέσα σε αυτά τα σκο­τά­δια επι­μέ­νου­με να κρα­τά­με τη σπί­θα αναμ­μέ­νη, πιστεύ­ου­με ότι ο αγώ­νας μας να έρθουν καλύ­τε­ρες μέρες για τον λαό μας και τα παι­διά του θα είναι νικη­φό­ρος, για­τί είναι ανά­γκη των και­ρών. Αυτή η διέ­ξο­δος είναι ο σοσια­λι­σμός, η κοι­νω­νία που οι ανά­γκες και οι ζωές μας δε θα “θυσιά­ζο­νται” για τα κέρ­δη των λίγων, η κοι­νω­νία που οι ανά­γκες των πολ­λών θα είναι στο προσκήνιο.

Το Φεστι­βάλ ΚΝΕ — Οδη­γη­τή πριν την κορύ­φω­ση των εκδη­λώ­σε­ών του στο Πάρ­κο Τρί­τση στο Ίλιον, «ταξι­δεύ­ει», όπως κάθε χρό­νο, προη­γου­μέ­νως σε όλη την Ελλά­δα. Ειδι­κά φέτος το ταξί­δι αυτό πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε εν μέσω κατα­στρο­φι­κών πυρ­κα­γιών και της πλημ­μύ­ρας που κυριο­λε­κτι­κά «έπνι­ξε» τη Θεσ­σα­λία. Ποιο ήταν το μήνυ­μα και το περιε­χό­με­νο των εκδη­λώ­σε­ων ιδιαί­τε­ρα σε αυτές τις περιοχές;

Τα Φεστι­βάλ της ΚΝΕ και του “Οδη­γη­τή” ανά την Ελλά­δα στις φετι­νές, ιδιαί­τε­ρες συν­θή­κες, μετα­τρά­πη­καν σε μεγά­λες συγκε­ντρώ­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης και διεκ­δί­κη­σης. Αυτό απο­τυ­πώ­θη­κε και από τη συσ­σω­ρευ­μέ­νη οργή του κόσμου που πλημ­μύ­ρι­σε τα Φεστι­βάλ απέ­να­ντι σε ένα εχθρι­κό κρά­τος και τις κυβερ­νή­σεις του, που αφή­νουν τον λαό έρμαιο σε κάθε είδους τρα­γω­δί­ες. Ήταν, επί­σης, συγκι­νη­τι­κή η υλι­κή βοή­θεια που συγκε­ντρώ­θη­κε, αφού σε όλα τα Φεστι­βάλ υπήρ­χε ειδι­κός χώρος συγκέ­ντρω­σης ειδών πρώ­της ανά­γκης για τους πλημ­μυ­ρο­πα­θείς. Στη Θεσ­σα­λία απο­φα­σί­σα­με οι εκδη­λώ­σεις του Φεστι­βάλ να μην πραγ­μα­το­ποι­η­θούν, αφού τα μέλη της ΚΝΕ νυχθη­με­ρόν δίνουν τη μάχη της στή­ρι­ξης των πλη­γέ­ντων κόντρα στην προ­κλη­τι­κή απου­σία και την επι­λε­κτι­κή ανι­κα­νό­τη­τα του κρά­τους, των περι­φε­ρεια­κών και δημο­τι­κών αρχών. Εκεί, βέβαια, που ο κρα­τι­κός μηχα­νι­σμός επι­λέ­γει να είναι απών, αυτό που κάνει τη δια­φο­ρά είναι η λαϊ­κή αλλη­λεγ­γύη που ξελα­σπώ­νει τους ανθρώ­πους που είδαν τις περιου­σί­ες τους να κατα­στρέ­φο­νται. Σε αυτές τις πιο δύσκο­λες στιγ­μές, που έχει σημα­σία ποιος είναι δίπλα σου, όταν τον έχεις περισ­σό­τε­ρο ανά­γκη, γίνε­ται απο­λύ­τως κατα­νοη­τό, μπο­λιά­ζει στις συνει­δή­σεις όλο και περισ­σό­τε­ρων και μετα­τρέ­πε­ται από σύν­θη­μα σε πρά­ξη ότι «μόνο ο λαός σώζει τον λαό»!

Το 49ο Φεστι­βάλ ολο­κλη­ρώ­νε­ται λίγες ημέ­ρες πριν τις εκλο­γές για τους Δήμους και τις Περι­φέ­ρειες. Τι δια­κυ­βεύ­ε­ται στις εκλο­γές αυτές; Ποιό είναι το μήνυ­μα της ΚΝΕ στη νέα γενιά ενό­ψει της κάλ­πης του Οκτώβρη;

Υπάρ­χει σήμε­ρα αρκε­τός κόσμος, ειδι­κά νέοι άνθρω­ποι, που απέ­να­ντι στα αδιέ­ξο­δα που υψώ­νει το σύστη­μα αντι­λαμ­βά­νο­νται ότι κάτι πρέ­πει να αλλά­ξει, ότι έχει έρθει η ώρα να το πάμε αλλιώς. Το βήμα που έγι­νε με την ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές να συνε­χι­στεί με το δυνά­μω­μα των ψηφο­δελ­τί­ων της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης”, που στη­ρί­ζει το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, ώστε να εκλε­γούν πολύ περισ­σό­τε­ροι αγω­νι­στές στα δημο­τι­κά και περι­φε­ρεια­κά συμ­βού­λια, που θα είναι στή­ριγ­μα στους αγώ­νες του λαού, θα είναι σύμ­μα­χοί του στις διεκ­δι­κή­σεις του και θα βάζουν σε προ­τε­ραιό­τη­τα τις ανά­γκες των πολ­λών, όχι τα κέρ­δη των λίγων. Στις εκλο­γές της 8ης Οκτώ­βρη μπο­ρεί να δυνα­μώ­σει το ρεύ­μα αμφι­σβή­τη­σης απέ­να­ντι στην κυρί­αρ­χη πολι­τι­κή, στην κυβέρ­νη­ση και τα άλλα κόμ­μα­τα του συστή­μα­τος, ειδι­κά κόντρα σε όλους αυτούς που εμφα­νί­ζο­νται στις τοπι­κές εκλο­γές ως “ακομ­μά­τι­στοι” και “αχρω­μά­τι­στοι”, αλλά εφαρ­μό­ζουν κατά γράμ­μα σε τοπι­κό επί­πε­δο τις πολι­τι­κές που σφίγ­γουν ακό­μα περισ­σό­τε­ρο τη θηλιά στον λαι­μό του λαού. Άλλω­στε, αν στη Βου­λή η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ συγκλί­νουν, στις Περι­φέ­ρειες και τους Δήμους οι παρα­τά­ξεις τους τελι­κά ταυ­τί­ζο­νται πλή­ρως στην εξυ­πη­ρέ­τη­ση των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Οι νέοι και οι νέες ξεπερ­νώ­ντας οικο­νο­μι­κά ή άλλα εμπό­δια να φτά­σουν στην κάλ­πη με το ψηφο­δέλ­τιο της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” στο χέρι. Έτσι μπο­ρούν να κάνουν τη διαφορά.

Ποιες εκδη­λώ­σεις, ομι­λί­ες ή συζη­τή­σεις θα έχουν την ευκαι­ρία να παρα­κο­λου­θή­σουν και να συμ­με­τά­σχουν οι επι­σκέ­πτες του 49ου Φεστιβάλ;

Φέτος, το Φεστι­βάλ μας έχει έναν ιδιαί­τε­ρο συμ­βο­λι­σμό. Μετα­τρέ­πε­ται σε μια μεγά­λη, μαχη­τι­κή συγκέ­ντρω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης στους πλημ­μυ­ρο­πα­θείς και διεκ­δί­κη­σης των σύγ­χρο­νων δικαιω­μά­των μας, μια βαθιά «ανά­σα» ψυχα­γω­γί­ας απέ­να­ντι στη μαυ­ρί­λα που μας περι­βάλ­λει. Ειδι­κά σήμε­ρα, πρώ­τη μέρα του Φεστι­βάλ, καλού­με όλους τους νέους και τις νέες το πρωί να δώσουν δυνα­μι­κό «παρών» στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση ενά­ντια στο νομο­σχέ­διο-έκτρω­μα της κυβέρ­νη­σης που έρχε­ται να νομι­μο­ποι­ή­σει τον εργα­σια­κό μεσαί­ω­να και το βρά­δυ μαζι­κά να «βου­λιά­ξου­με» το Πάρ­κο Τρί­τση, αφή­νο­ντας ισχυ­ρό απο­τύ­πω­μα μαχη­τι­κής αισιο­δο­ξί­ας, αλλη­λεγ­γύ­ης και αγώνα.

Στο Πάρκο Τρίτση έχει στηθεί και φέτος μία κόκκινη πολιτεία που σε τρεις μέρες θα φιλοξενήσει πάνω από 300 καλλιτέχνες σε πέντε σκηνές. Η δίψα του κόσμου για μία ανάσα πολιτισμού και η αθρόα και αυξανόμενη κάθε χρόνο συμμετοχή στο Φεστιβάλ ομολογούν ότι είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός και πολιτιστικός σταθμός της χώρας, που οδεύοντας στα 50 του χρόνια θα συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να μας δίνει μια «γεύση» από το όμορφο μέλλον για το οποίο παλεύουμε.

Το πρόγραμμα φέτος ομολογουμένως είναι αναβαθμισμένο, με πολλές εκπλήξεις, κάτι που μας προδιαθέτει και για το τι πρόκειται να επακολουθήσει του χρόνου, στο 50ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή.

Αν μπο­ρού­σα­με να ξεχω­ρί­σου­με κάποια από αυτά είναι το αφιέ­ρω­μα στο αντι­δι­κτα­το­ρι­κό τρα­γού­δι, με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 50 χρό­νων από τον ξεση­κω­μό του Πολυ­τε­χνεί­ου, το αφιέ­ρω­μα στον Λαυ­ρέ­ντη Μαχαι­ρί­τσα, έναν καλ­λι­τέ­χνη που τίμη­σε με την πολύ­χρο­νη παρου­σία του τα Φεστι­βάλ της ΚΝΕ, αλλά και το αφιέ­ρω­μα στους «Ποι­η­τές των δρό­μων» Παύ­λο Σιδη­ρό­που­λο, Νικό­λα Άσι­μο και Κατε­ρί­να Γώγου. Η Παρα­σκευή στο Μαθη­τι­κό στέ­κι του Φεστι­βάλ είναι μέρα αφιε­ρω­μέ­νη στον αντι­φα­σι­στι­κό αγώ­να, με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 10 χρό­νων από τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα και τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση σε κομ­μου­νι­στές εργά­τες στο Πέρα­μα. Το Σάβ­βα­το ξεχω­ρί­ζει το αφιέ­ρω­μα, με τίτλο «Είναι που ονει­ρεύ­ε­ται πως φεύ­γει για ταξί­δια» στα τρα­γού­δια του Οδυσ­σέα Ιωάν­νου και το αφιέ­ρω­μα στον Νίκο Ξυλού­ρη.

Νικό­λας Άσι­μος: «Εκεί­νοι που με στη­ρί­ξα­νε κατά και­ρούς ήτα­νε οι ΚΝί­τες…» – Αφιέ­ρω­μα στους “ποι­η­τές των δρό­μων” στο 49ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδηγητή

Στο Φεστι­βάλ θα λει­τουρ­γή­σει ‑όπως κάθε χρό­νο- η Διε­θνού­πο­λη, που απο­τε­λεί πλέ­ον ετή­σιο «σταθ­μό» για δεκά­δες Κομ­μου­νι­στι­κές Νεο­λαί­ες και Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κές Οργα­νώ­σεις από διά­φο­ρες χώρες του κόσμου.

Δεν μπο­ρού­με, όμως, να μην ανα­φέ­ρου­με τις πολ­λές και ενδια­φέ­ρου­σες συζη­τή­σεις σε όλα τα στέ­κια του Φεστι­βάλ, μετα­ξύ των οποί­ων τη συζή­τη­ση για τις επερ­χό­με­νες εκλο­γές με ομι­λη­τές τον Γιάν­νη Πρω­τού­λη, υπο­ψή­φιο Περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» και τον Νίκο Σοφια­νό, υπο­ψή­φιο δήμαρ­χο Αθή­νας. Οι εκδη­λώ­σεις θα κορυ­φω­θούν το Σάβ­βα­το 23 Σεπτέμ­βρη, με τη μεγά­λη πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση του Φεστι­βάλ, με ομι­λη­τή τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κουτσούμπα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο