Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θολωτοί τάφοι δίπλα στον «Γρύπα Πολεμιστή» στην Πύλο

Μετά τον τάφο του «Γρύ­πα Πολε­μι­στή», όπως ονο­μά­στη­κε, οι ανα­σκα­φείς Jack Davis και Sharon Stocker, παρου­σιά­ζο­ντας τα απο­τε­λέ­σμα­τα της ανα­σκα­φι­κής περιό­δου 2018–19, φαί­νε­ται πως ανα­κά­λυ­ψαν νεκρο­τα­φείο οικο­γέ­νειας κυβερ­νη­τών της Πύλου δίπλα στο λεγό­με­νο Ανά­κτο­ρο του Νέστορα.

Γρύπας Πολεμιστής Πολεμιστής 2

 

 

Γρύπας Πολεμιστής

 

 

 

 

 

 

 

Δυο θολω­τούς τάφους, δίπλα από τον περί­φη­μο τάφο του «Γρύ­πα Πολε­μι­στή», ανα­κά­λυ­ψαν οι αρχαιο­λό­γοι Jack Davis και Sharon Stocker. Σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι, στο αμφι­θέ­α­τρο του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού, παρου­σί­α­σαν τα απο­τέ­λε­σμα­τα της ανασκαφής.

Τα ευρή­μα­τα ήρθαν στο φως από συγκυ­ρία, δεδο­μέ­νου ότι η ανα­σκα­φή του μέρους όπου ανα­κα­λύ­φθη­κε, δεν υπήρ­ξε ποτέ στον προ­γραμ­μα­τι­σμό της ανα­σκα­φής. Αντι­θέ­τως, ο στό­χος ήταν η ανα­σκα­φή ενός διπλα­νού αγρο­τε­μα­χί­ου στο οποίο υπήρ­ξε ανα­σκα­φι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα και στο παρελθόν.

Το Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού αρκε­τά χρό­νια πριν έκα­νε τις απαι­τού­με­νες νομι­κές δια­δι­κα­σί­ες για την απαλ­λο­τρί­ω­ση του αγρο­τε­μα­χί­ου, που βρί­σκο­ταν ακό­μη σε χέρια ιδιω­τών καθώς το 1939 ο αρχαιο­λό­γος Καρλ Μπλέ­γκεν ανα­κά­λυ­ψε το Ανά­κτο­ρο του Νέστο­ρος, ζήτη­σε άδεια κατά τη δεκα­ε­τία του 1950 να εξε­ρευ­νή­σει το οικό­πε­δο, όμως ο ιδιο­κτή­της του τότε δεν το επέ­τρε­ψε. Ο Μπλέ­γκεν όμως κατά­φε­ρε να φέρει στο φως ένα μεγά­λο θολω­τό τάφο στην άκρη αυτού του αγρο­τε­μα­χί­ου, τον οποίο ονό­μα­σε Θολω­τό Τάφο IV του Άνω Εγκλια­νού και ο τάφος αυτός σήμε­ρα απο­τε­λεί σημα­ντι­κό μέρος του αρχαιο­λο­γι­κού χώρου και ένα δημο­φι­λές του­ρι­στι­κό αξιοθέατο.

Στην εισα­γω­γή της η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού ευχα­ρί­στη­σε τους ανα­σκα­φείς μιλώ­ντας για μακρο­χρό­νια αγα­στή συνερ­γα­σία με το ΥΠΠΟΑ, σημειώ­νο­ντας ότι «τα ως τώρα απο­τε­λέ­σμα­τα δεί­χνουν ότι ο τάφος δεν είναι στον χώρο μόνος και τυχαί­ος αλλά ότι πρό­κει­ται για ένα σύνο­λο  που απο­τε­λεί ένα νεκροταφείο».

Το 2018, τρία χρό­νια μετά την ανα­κά­λυ­ψη του Τάφου του Γρύ­πα-Πολε­μι­στή, ξεκί­νη­σε η ανα­σκα­φή και οι ανα­σκα­φείς παρα­τή­ρη­σαν ότι υπήρ­χαν συγκε­ντρω­μέ­νες πέτρες στο νοτιο­α­να­το­λι­κό τμή­μα του αγρο­τε­μα­χί­ου, καθώς και αρκε­τές μεγά­λες πλά­κες, πλη­σί­ον του Θολω­τού Τάφου IV, με κάτι που έμοια­ζε με κοι­λό­τη­τα κάτω από αυτές και έτσι προ­χώ­ρη­σαν στην εκσκα­φή τάφρων από άκρη εις άκρη της έκτα­σης, με απο­τέ­λε­σμα να βρε­θούν πολύ σημα­ντι­κοί αλλά και εντε­λώς άγνω­στοι τάφοι.

Στη συγκε­κρι­μέ­νη περί­πτω­ση, επρό­κει­το για δύο κυψε­λό­σχη­μα ταφι­κά μνη­μεία που ονο­μά­στη­καν Θολω­τοί Τάφοι VI και VII.

Οι δρό­μοι των Θολω­τών Τάφων IV και VII του 2019, βρί­σκο­νται παράλ­λη­λα με αυτούς του Θολω­τού Τάφου IV που ανα­κά­λυ­ψε ο Μπλέ­γκεν και έγι­νε φανε­ρό πως είχε χτι­στεί το πιο σπου­δαίο νεκρο­τα­φείο από χωρο­τα­ξι­κή άπο­ψη, την επο­χή που ο Μυκη­ναϊ­κός Πολι­τι­σμός πρω­το­έ­παιρ­νε σάρ­κα και οστά στην Ηπει­ρω­τι­κή Ελλά­δα και κατά τη μετά­βα­ση από τη Μέση στην Ύστε­ρη Επο­χή του Χαλκού.

Φοβερά αρχαιολογικά ευρήματα δίπλα στον τάφο του Πολεμιστή
© Φωτο­γρα­φία : Γρα­φείο Τύπου Υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού και Αθλητισμού
Φοβε­ρά αρχαιο­λο­γι­κά ευρή­μα­τα δίπλα στον τάφο του Πολεμιστή

Στην περί­πτω­ση του Θολω­τού Τάφου VI, ο χώρος εντός του θαλά­μου είναι τεράστιος.

Έχει διά­με­τρο περί­που 12 μέτρα και οι τοί­χοι του δια­τη­ρού­νται σε ύψος περί­που 4,5 μέτρα πάνω από το δάπε­δο του Τάφου. Σύμ­φω­να με τις εκτι­μή­σεις των ανα­σκα­φέ­ων περιεί­χε κατά προ­σέγ­γι­ση περί­που 1000 κυβι­κά μέτρα εδά­φους και πετρω­μά­των, τα οποία είχαν υπο­στεί κατο­λί­σθη­ση σε διά­φο­ρες χρο­νι­κές φάσεις, καθώς ο θόλος του Τάφου είχε καταρρεύσει.

Ο Θολω­τός Τάφος VII είναι σημα­ντι­κά μικρό­τε­ρος με διά­με­τρο μόλις 8,5 μέτρα περί­που, ενώ οι τοί­χοι του δια­τη­ρού­νται μόνο σε ύψος περί­που 2 μέτρων. Όσον αφο­ρά την τοι­χο­ποι­ία τους, οι τοί­χοι αμφό­τε­ρων των τάφων είναι κατα­σκευα­σμέ­νοι με παρό­μοιο τρό­πο με ακα­τέρ­γα­στους λίθους, ενώ οι δρό­μοι τους είναι χωμά­τι­νοι και μάλ­λον οι λίθοι είχαν μετα­φερ­θεί από την Ακρό­πο­λη του Ανα­κτό­ρου του Νέστο­ρος έχο­ντας δια­σω­θεί από κτί­ρια που είχαν προη­γου­μέ­νως καταστραφεί.

Ο Θολω­τός Τάφος IV που ανα­κά­λυ­ψε ο Μπλέ­γκεν φαί­νε­ται ότι είχε κατα­σκευα­στεί πρώ­τος και πιθα­νώς λει­τουρ­γού­σε ως μαγνή­της για μετα­γε­νέ­στε­ρους τάφους, ενώ οι νέοι θολω­τοί τάφοι και ο Τάφος του Γρύ­πα Πολε­μι­στή χτί­στη­καν αργό­τε­ρα, τον 15ο αιώ­να π.Χ., κατά την Υστε­ρο­ελ­λα­δι­κή Περίοδο.

Xρυσό δαχτυλίδι που απεικονίζει δύο βοοειδή που πλαισιώνονται από στάχυα κριθαριού
© Φωτο­γρα­φία : Γρα­φείο Τύπου Υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού και Αθλητισμού
Xρυ­σό δαχτυ­λί­δι που απει­κο­νί­ζει δύο βοοει­δή που πλαι­σιώ­νο­νται από στά­χυα κριθαριού

Ανά­με­σα στα πιο συναρ­πα­στι­κά νέα ευρή­μα­τα συγκα­τα­λέ­γε­ται ένα χρυ­σό δαχτυ­λί­δι, το οποίο απει­κο­νί­ζει δύο βοοει­δή που πλαι­σιώ­νο­νται από στά­χυα κρι­θα­ριού, όπως ανα­γνω­ρί­στη­κε από την καθη­γή­τρια Ιστο­ρί­ας και Αρχαιο­λο­γί­ας του ΑΠΘ Τάνια Βαλα­μώ­τη, και ένα χρυ­σό μεντα­γιόν που απει­κο­νί­ζει την κεφα­λή της Αιγύ­πτιας Θεάς Άθωρ.

Χρυσό μενταγιόν που απεικονίζει την κεφαλή της Αιγύπτιας Θεάς Άθωρ.
© Φωτο­γρα­φία : Γρα­φείο Τύπου Υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού και Αθλητισμού
Χρυ­σό μεντα­γιόν που απει­κο­νί­ζει την κεφα­λή της Αιγύ­πτιας Θεάς Άθωρ

Η ανα­σκα­φι­κή έρευ­να του Πανε­πι­στη­μί­ου του Cincinnati μέσω της Αμε­ρι­κα­νι­κής Σχο­λής Κλα­σι­κών Σπου­δών στην Αθή­να, που απο­κά­λυ­ψε τα δύο νέα θολω­τά ταφι­κά μνη­μεία, εμπλου­τί­ζει τα αρχαιο­λο­γι­κά δεδο­μέ­να στην περιο­χή της Πυλί­ας και παρέ­χει πλη­ρο­φο­ρί­ες για τους διαύ­λους επι­κοι­νω­νί­ας και συναλ­λα­γών με τη Μινω­ϊ­κή Κρή­τη, την Αίγυ­πτο και την Εγγύς Ανα­το­λή στις πρώ­ι­μες Μυκη­ναϊ­κές Περιό­δους και ιδιαί­τε­ρα πριν από τη μεγά­λη ακμή του ανα­κτό­ρου του Νέστορος.

Τις κατάλ­λη­λες απα­ντή­σεις ενδέ­χε­ται να δώσει η αρχαιο­λο­γι­κή έρευ­να και η μελέ­τη των ευρημάτων.

 

Πηγή sputniknews.gr

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο