Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θρίλερ ο θάνατος του Μαραντόνα: Για «εγκληματική αμέλεια» κατηγορείται ο γιατρός του

Νέα τρο­πή παίρ­νει ο θάνα­τος του Ντιέ­γκο Μαρα­ντό­να καθώς, όπως μετέ­δω­σαν σήμε­ρα Αργε­ντί­νι­κα και διε­θνή μέσα, ο για­τρός του, Λεο­πόλ­δο Λού­κε, κατη­γο­ρεί­ται επί­ση­μα από τις αρχές για «εγκλη­μα­τι­κή αμέλεια»!

Λίγες ώρες μετά το θάνα­το του σπου­δαί­ου αθλη­τή, ο δικη­γό­ρος και φίλος του, Ματί­ας Μόρ­λα, είχε δηλώ­σει ξεκά­θα­ρα πως υπάρ­χουν ευθύ­νες για τον χαμό του και αυτές θα απο­δο­θούν σύντο­μα. «Θα ζητή­σω την έρευ­να της υπό­θε­σης έως το τέλος. Όπως μου είπε ο Ντιέ­γκο: Είσαι ο στρα­τιώ­της μου, λει­τούρ­γη­σε χωρίς έλεος.»

Οι αρχές του Μπου­έ­νος Άιρες ξεκί­νη­σαν έρευ­να, με την αστυ­νο­μία να μετα­βαί­νει στο σπί­τι του Λεο­πόλ­δο Λού­κε, του για­τρού του Μαρα­ντό­να, προ­κει­μέ­νου ν΄ ανα­ζη­τή­σει στοι­χεία για το πώς κινή­θη­κε την μοι­ραία μέρα και αν έδω­σε στον ασθε­νή του τα σωστά φάρ­μα­κα την κατάλ­λη­λη ώρα.

maradona doctor

Ο Λεο­πόλ­δο Λού­κε με τον “Ντιε­γκί­το”.

Από την πλευ­ρά του, όντας έντο­να συναι­σθη­μα­τι­κά φορ­τι­σμέ­νος, ο για­τρός μίλη­σε σε τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό για όσα του κατα­λο­γί­ζουν: «Ήρθε απρό­σμε­να η αστυ­νο­μία, δεν μου έχουν απαγ­γεί­λει κατη­γο­ρί­ες, δεν έχω τέτοια ενη­μέ­ρω­ση. Είναι η δου­λειά τους, τους κατα­λα­βαί­νω, τους δώσα­με κάθε πλη­ρο­φο­ρία που μας ζήτη­σαν. Πήραν τον ιατρι­κό φάκε­λο του Ντιέ­γκο από όλες τις επι­σκέ­ψεις του Μαρα­ντό­να και υλι­κό από τους υπο­λο­γι­στές» είπε αρχι­κά ο Λού­κε για να προ­σθέ­σει: «ο Ντιέ­γκο μισού­σε τους για­τρούς, μισού­σε τους ψυχο­λό­γους, μισού­σε τους πάντες. Με εμέ­να ήταν δια­φο­ρε­τι­κά, για­τί εγώ ήμουν αυθε­ντι­κός, δεν έψα­χνα τίπο­τα σε εκεί­νον. Ούτε μια φωτο­γρα­φία δεν έψα­χνα μαζί του, την πρώ­τη την κάνα­με τρία χρό­νια αφό­του γνω­ρι­στή­κα­με. Ο Ντιέ­γκο ήταν φίλος μου, ήμουν συνε­χώς μαζί του. Επει­δή ο Ντιέ­γκο είχε πολά προ­βλή­μα­τα υγεί­ας, πολύ πριν με γνω­ρί­σει, χρειά­ζο­νταν βοή­θεια. Δεν ήταν εύκο­λα προ­σβά­σι­μος. Είχε αυτο­νο­μία, εκεί­νος απο­φά­σι­ζε. Δεν υπήρ­ξε ψυχια­τρι­κή από­φα­ση για παρέμ­βα­ση, εκεί­νος απο­φά­σι­ζε πάντα».

Ο Λεο­πόλ­δο Λού­κε ανα­μέ­νε­ται να οδη­γη­θεί σύντο­μα στον εισαγ­γε­λέα για εξη­γή­σεις και είναι πλέ­ον αντι­μέ­τω­πος με βαρύ­τα­τες κατηγορίες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο