Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θρασύδειλα φασιστοειδή αλλοίωσαν τοιχογραφία αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη

Την αλλοί­ω­ση τοι­χο­γρα­φί­ας αφιε­ρω­μέ­νης στον αγώ­να του Παλαι­στι­νια­κού λαού στην περιο­χή του Ευδή­λου από θρα­σύ­δει­λα φασι­στοει­δή, καταγ­γέλ­λουν οι ΟΒ Ικα­ρί­ας της ΚΝΕ, με ανα­κοί­νω­σή τους.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται, οι θρα­σύ­δει­λοι φασί­στες, κινού­με­νοι στο σκο­τά­δι μιας και τρέ­μουν και δεν μπο­ρούν να αντι­κρί­σουν κατά­μα­τα τον λαό, ενο­χλή­θη­καν από την παλαι­στι­νια­κή σημαία και το αλλη­λέγ­γυο σύν­θη­μα και έγρα­ψαν πάνω τους φασι­στι­κά, ναζι­στι­κά και αντι­κομ­μου­νι­στι­κά σύμβολα.

«Ενο­χλή­θη­καν από το τερά­στιο κύμα αλλη­λεγ­γύ­ης που έχει ανα­πτυ­χθεί σε όλη τη χώρα, με μπρο­στά­ρη­δες τους κομ­μου­νι­στές για ελεύ­θε­ρη Παλαι­στί­νη», σημειώ­νε­ται ακό­μα και συμπλη­ρώ­νε­ται πως ενο­χλή­θη­καν που κομ­μου­νι­στές και αγω­νι­στές «ανα­δει­κνύ­ουν τον πραγ­μα­τι­κό εχθρό του παλαι­στι­νια­κού λαού που δεν είναι άλλος από το κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, οι πρό­θυ­μες κυβερ­νή­σεις και τα κόμ­μα­τά τους».

Επί­σης, διευ­κρι­νί­ζε­ται πως σε αντί­θε­ση με τον τρό­πο που αντι­με­τω­πί­ζουν το ζήτη­μα τα τοπι­κά ΜΜΕ, δεν πρό­κει­ται για κάποια «βεντέ­τα» ή περί «κάποιου “σιω­πη­λού” πολέ­μου ανά­με­σα σε αντι­φα­σί­στες και φασί­στες στην Ικαρία».

Τέλος, τονί­ζε­ται το «ανοι­χτό και ολο­φά­νε­ρο μέτω­πο» που έχουν το ΚΚΕ, η ΚΝΕ και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα με τους φασί­στες, νεο­να­ζί και το σύστη­μα που τους θρέ­φει και υπο­γραμ­μί­ζε­ται: «Δεν είναι ψέμα λόγω της ημέ­ρας, αλλά αλή­θεια κι ας το κατα­νο­ή­σουν καλά: Η νεο­λαία της Ικα­ρί­ας θα συνε­χί­σει να δεί­χνει αλλη­λεγ­γύη προς τον Παλαι­στι­νια­κό λαό ακό­μα πιο μαχη­τι­κά, με περισ­σό­τε­ρο πεί­σμα και με κάθε πρό­σφο­ρο μέσο».

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

ΚΝΕ Ικαρίας: Καταγγελία για αλλοίωση τοιχογραφίας με φασιστικά σύμβολα – Ικαριακή Ραδιοφωνία

(Πηγή: 902)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο