Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θρασύδειλοι βανδάλισαν το περίπτερο του ΚΚΕ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής

Άρχι­σαν τα “όργα­να” …
Μπρο­στά στην δεδο­μέ­νη ισχυ­ρο­ποί­η­ση του ΚΚΕ και στις Ευρω­ε­κλο­γές της 9ης Ιού­νη στη νεο­λαία και το λαό γενι­κό­τε­ρα, θρα­σύ­δει­λα φασι­στα­ριά κλπ. παρα­τρε­χά­με­νοι ανέ­λα­βαν δρά­ση _δείτε φωτο και ΔΤ των ΚΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΚΚΕ logo

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμε­ρα τα ξημε­ρώ­μα­τα θρα­σύ­δει­λοι βαν­δά­λι­σαν το περί­πτε­ρο του ΚΚΕ στο Σκο­πευ­τή­ριο της Και­σα­ρια­νής, σκί­ζο­ντας αφί­σες και κατα­στρέ­φο­ντας το μπρο­στι­νό κάλυμ­μα του περι­πτέ­ρου. Είχε προη­γη­θεί η ρίψη μπο­γιάς στο στέ­κι της ΚΝΕ “Ανδρέ­ας Λυκου­ρί­νος” που βρί­σκε­ται σε κοντι­νή απόσταση.

Τέτοιες απα­ρά­δε­κτες ενέρ­γειες ‑και ιδιαί­τε­ρα μέσα στον ιστο­ρι­κό χώρο του Θυσια­στη­ρί­ου της Λευ­τε­ριάς- από αυτούς που κρύ­βο­νται στα σκο­τά­δια, δεν μας πτο­ούν και θα πάρουν την απά­ντη­σή τους.

Η ισχυ­ρο­ποί­η­ση του ΚΚΕ και στις Ευρω­ε­κλο­γές από τη νεο­λαία και το λαό, είναι μια πρώ­τη τέτοια απάντηση…

Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνα­τό για πανευ­ρω­παϊ­κή αντεπίθεση!

Αθή­να 15/05/2024
ΚΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε
Google News, Facebook _ Twitter

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο