Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θρασύτατη διαστρέβλωση των θέσεων του ΚΚΕ από κυβερνητικά στελέχη — Θ. Παφίλης: Είστε ταχυδρομείο των ΑμερικανοΝΑΤΟικών

Πραγ­μα­τι­κοί θεο­μπαί­χτες έχουν γίνει οι ΣΥΡΙ­ΖΑί­οι βου­λευ­τές και τα κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη στην προ­σπά­θεια τους να ξεπλύ­νουν την Συμ­φω­νία Τσί­πρα — Ζάεφ και τον ρόλο τους ως σημαιο­φό­ρου των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών σχεδίων.

Μετά την ειση­γή­τρια του ΣΥΡΙΖΑ Σία Ανα­γνω­στο­πού­λου, που εμφά­νι­σε το κόμ­μα της ως …συνε­χι­στή του ΕΑΜ, σει­ρά πήρε ο υπουρ­γός Μετα­να­στευ­τι­κής Πολι­τι­κής Δημή­τρης Βίτσας που έβα­λε στο στό­μα του τον Λένιν, προ­κει­μέ­νου να ισχυ­ρι­στεί ότι το ΚΚΕ έχει προ­σχω­ρή­σει στον εθνικισμό!

Ο Δ. Βίτσας, που ως ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός του Π. Καμ­μέ­νου έκα­νε επι­σκέ­ψεις σε νησιά του Αιγαί­ου αγκα­ζέ με τους χρυ­σαυ­γί­τες βου­λευ­τές, κατη­γό­ρη­σε το ΚΚΕ πως κάνει προ­σπά­θεια «να γίνει απο­δε­κτό από τον ψευ­δο-απο­κα­λού­με­νο εθνι­κό κορ­μό» και γι’ αυτό άλλα­ξε τη θέση που είχε το 1992, όταν πάτη­σε πάνω στις θέσεις του Λένιν για το εθνι­κό ζήτη­μα. Συνει­δη­τά βέβαια έκρυ­ψε ότι το ΚΚΕ είναι αντί­θε­το με αυτήν τη συμ­φω­νία όχι για την ονο­μα­σία, αλλά την έντα­ξη στο ΝΑΤΟ και τη δια­τή­ρη­ση του αλυτρωτισμού. 

Στην προ­σπά­θεια του υπουρ­γού να δια­στρε­βλώ­σει τις θέσεις του ΚΚΕ απά­ντη­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του Κόμ­μα­τος Θανά­σης Παφί­λης. «Το να μιλάς για εθνι­κι­σμό στο ΚΚΕ όταν είσαι ανα­πλη­ρω­τής του κ. Καμ­μέ­νου και τέσ­σε­ρα χρό­νια στην ίδια κυβέρ­νη­ση, που είναι κατε­ξο­χήν εθνι­κι­σμός, είναι του­λά­χι­στον θρά­σος», ανέφερε. 

Επί­σης, υπεν­θύ­μι­σε πως το 1992 το ΚΚΕ έλε­γε πως το πρό­βλη­μα δεν είναι το όνο­μα, αλλά η επέμ­βα­ση του ΝΑΤΟ στα Βαλ­κά­νια και οι αλυ­τρω­τι­σμοί που συντη­ρού­νται. «Η θέση του ΚΚΕ είναι εντε­λώς κρυ­στάλ­λι­νη και ισχύ­ει και σήμε­ρα, όπως ίσχυε και τότε. Όταν το κόμ­μα σας το ’92 ήταν μπρο­στά στα συλ­λα­λη­τή­ρια, όταν έλε­γε όλοι πλην Λακε­δαι­μο­νί­ων», πρό­σθε­σε, επα­να­λαμ­βά­νο­ντας πως η συμ­φω­νία αυτή είναι εισι­τή­ριο για την είσο­δο στο ΝΑΤΟ. «Ταχυ­δρο­μείο των Αμε­ρι­κα­νών και του ΝΑΤΟ είσα­στε», είπε ο Θ. Παφί­λης, φέρ­νο­ντας ως παρά­δειγ­μα το άρθρο 2 της συμφωνίας. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο