Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θυροκολλήθηκε το Προεδρικό Διάταγμα διάλυσης της Βουλής

Με τη θυρο­κόλ­λη­ση του Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος διά­λυ­σης της Βου­λής, ξεκι­νά επι­σή­μως η προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δος και η χώρα οδεύ­ει προς τις εθνι­κές εκλο­γές της 7ης Ιουλίου.

Η Βου­λή, με τη νέα σύν­θε­σή της, θα συνε­δριά­σει την Τετάρ­τη 17 Ιου­λί­ου, οπό­τε θα γίνει και η ορκω­μο­σία των νέων βουλευτών.

Αμέ­σως μετά θα δρο­μο­λο­γη­θούν οι δια­δι­κα­σί­ες για τη συγκρό­τη­ση του Προ­ε­δρεί­ου του Κοι­νο­βου­λί­ου, με την εκλο­γή του νέου προ­έ­δρου, των αντι­προ­έ­δρων του Σώμα­τος και των κοσμη­τό­ρων και γραμματέων.

Το Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα θυρο­κόλ­λη­σε στην ανα­το­λι­κή είσο­δο του Μεγά­ρου του Κοι­νο­βου­λί­ου, ο φρού­ραρ­χος της Βου­λής, υπο­στρά­τη­γος, Κων­στα­ντί­νος Κυριαζόπουλος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο