Θωρηκτό Ποτέμκιν — Ήταν 27 Ιουνίου όταν έγινε η πρώτη απόπειρα σχηματισμού ενός πυρήνα επαναστατικού στρατού

Ήταν 27 Ιου­νί­ου  (με το νέο ημε­ρο­λό­γιο) όταν έγι­νε η ανταρ­σία στο θωρη­κτό Ποτέμ­κιν, κατά τη διάρ­κεια της απο­τυ­χη­μέ­νης ρωσι­κής επα­νά­στα­σης. Οι ναύ­τες του θωρη­κτού «Πρί­γκι­πας Ποτέμ­κιν της Ταυ­ρί­δας», αγα­να­κτι­σμέ­νοι από την απάν­θρω­πη μετα­χεί­ρι­ση και την ανή­κου­στη σκλη­ρό­τη­τα της διοί­κη­σης, εξό­ντω­σαν τους πιο μιση­τούς αξιω­μα­τι­κούς και ύψω­σαν στο πλοίο κόκ­κι­νη σημαία. Εκλέ­χτη­κε επι­τρο­πή του πλοί­ου. … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Θωρη­κτό Ποτέμ­κιν — Ήταν 27 Ιου­νί­ου όταν έγι­νε η πρώ­τη από­πει­ρα σχη­μα­τι­σμού ενός πυρή­να επα­να­στα­τι­κού στρα­τού.