Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θύμα ρατσιστικής επίθεσης ποδοσφαιριστής του Άρη — «Μαύρη κηλίδα» για τη Λάρισα

Θύμα ρατσι­στι­κής επί­θε­σης έπε­σε ο Αμπού Μπα, κατά τη διάρ­κεια του αγώ­να στο AEL FC Arena ανά­με­σα στην ΑΕΛ και τον Άρη (0–0), στο πλαί­σιο της 18ης αγω­νι­στι­κής της Super League.

Περί­που πέντε λεπτά πριν το τέλος της ανα­μέ­τρη­σης, ακού­στη­καν ρατσι­στι­κά συν­θή­μα­τα από μερί­δων φίλων της Λάρι­σας προς τον Γάλ­λο μέσο του Άρη, με απο­τέ­λε­σμα να δια­κο­πεί ο αγώ­νας από τον διαι­τη­τή Δημή­τρη Καρα­ντώ­νη. Ωστό­σο, με το που εκτο­νώ­θη­κε η έντα­ση, το παι­χνί­δι συνε­χί­στη­κε κανο­νι­κά παρά την επι­θυ­μία του Μπα να απο­χω­ρή­σει από το γήπεδο.

Στο πλευ­ρό του Μπα τάχθη­καν με τις δηλώ­σεις τους αμέ­σως μετά τη λήξη του ματς οι Νικο­λά Ντι­γκι­νί και Λίν­τσεϊ Ρόουζ. Για «μαύ­ρη κηλί­δα στην ιστο­ρία της πόλης» και «μέρα ντρο­πής» έκα­νε λόγο ο Γάλ­λος φορ του Άρη λέγο­ντας χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Αυτό που έγι­νε δεν αντι­προ­σω­πεύ­ει όλους, αλλά είναι ντρο­πή. Είμαι χρό­νια στην Ελλά­δα και πρώ­τη φορά βλέ­πω κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τι μπο­ρεί να κάνει η ομο­σπον­δία γι’ αυτό. Ξεκί­νη­σαν ρατσι­στι­κά συν­θή­μα­τα για έναν συμπαί­κτη μας. Ο Μπα ήθε­λε να φύγει και εμείς τον ενθαρ­ρύ­να­με. Ο διαι­τη­τής είπε απλά “παίξ­τε”. Είναι μια μαύ­ρη κηλί­δα για την πόλη. Είναι μια μέρα ντροπής».

Στο ίδιο μήκος κύμα­τος και οι δηλώ­σεις του Γάλ­λου κεντρι­κού αμυ­ντι­κού των “κιτρί­νων”: «Ήταν μεγά­λη ντρο­πή για το ποδό­σφαι­ρο και για τη Λάρι­σα αυτό που συνέ­βη. Σε αυτή την κατά­στα­ση ήμα­σταν μόνοι μας, ο διαι­τη­τής δε μας βοή­θη­σε καθό­λου ενώ έπρε­πε να το κάνει και δεν είχα­με διά­θε­ση να τελειώ­σου­με το παι­χνί­δι. Είπα στο διαι­τη­τή να κάνει κάτι και μου απά­ντη­σε “ για­τί να το κάνω πάντα εγώ;”. Είμαι έξαλ­λος, είναι απί­στευ­το αυτό που έγι­νε. Λυπά­μαι πολύ. Το ακού­σα­με πως έχει γίνει στη Λάρι­σα ξανά. Άρα ίσως είναι κάτι που περιο­ρί­ζε­ται εδώ και αφο­ρά μια μικρή μερί­δα ατόμων».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο