Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θύρα 7: «Δεν έχει σημασία αν τους πολέμους τους κάνουν οι ΗΠΑ ή η Ρωσία»

Απο­στά­σεις από την από­φα­ση της ΠΑΕ Ολυ­μπια­κός για την διορ­γά­νω­ση φιλι­κού αγώ­να με την ουκρα­νι­κή Σαχτάρ Ντό­νε­τσκ στο Στά­διο Γ. Καραϊ­σκά­κης πήρε η «Θύρα 7».

Έτσι στον χθε­σι­νό αγώ­να (για την ιστο­ρία έλη­ξε 1–0 υπέρ του Θρύ­λου με γκολ του Τικί­νιο) το πέτα­λο των οργα­νω­μέ­νων οπα­δών της πει­ραιώ­τι­κης ομά­δας παρέ­μει­νε κλειστό.

Σε ανα­κοί­νω­σή της η «Θύρα 7» σημειώ­νει τα εξής:

«ΚΛΕΙΣΤΟ το πέτα­λο της ΘΥΡΑΣ 7

Με αφορ­μή τον σημε­ρι­νό φιλι­κό αγώ­να της ομά­δας μας, ενη­με­ρώ­νου­με ότι η θέση μας είναι ΞΕΚΑΘΑΡΗ!

Η ΘΥΡΑ 7 δεν μπαί­νει σε δια­δι­κα­σία δια­χω­ρι­σμού των οπα­δών της, είναι το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ οπα­δι­κό κίνη­μα στην Ελλά­δα, σε αυτήν ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΝ όλες οι από­ψεις και θεω­ρού­νται ΙΣΟΤΙΜΕΣ και ΣΕΒΑΣΤΕΣ!

ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΙΓΝΥΕΤΑΙ σε πολι­τι­κά παι­χνί­δια που οδη­γούν σε άδι­κους πολέ­μους και θανά­τους αμά­χων και αθώ­ων πολιτών!

Ο συγκε­κρι­μέ­νος πόλε­μος που ξεκί­νη­σε από το 2014 και έχει στιγ­μα­τι­στεί από εγκλή­μα­τα και των ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ πρέ­πει να σταματήσει!
Δεν έχει σημα­σία αν τους πολέ­μους τους κάνουν οι ΗΠΑ, ή η Ρωσία!

Όπως ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ τον συγκε­κρι­μέ­νο πόλε­μο στην Ουκρα­νία, με τον ΙΔΙΟ ΖΗΛΟ έπρε­πε να ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ από όλους και η επί­θε­ση του ΝΑΤΟ στη Σερ­βία το 1999,όπως και τόσοι άλλοι πόλε­μοι στο παρελθόν!

Να θυμί­σου­με στον Κύριο Ζελέν­σκι, ότι υπάρ­χει ευρω­παϊ­κό κρά­τος, πέραν της Ουκρα­νί­ας που εδώ και 48 χρό­νια βρί­σκε­ται στο έδα­φος της κατο­χι­κός στρα­τός και είναι η ΚΥΠΡΟΣ!

Ίσως οι σχέ­σεις του με την Τουρ­κία, τον έκα­ναν να το ξεχάσει…

Πέραν όλων των παρα­πά­νω οι ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ δεσμοί μας με άλλες ομά­δες, δεν μας επι­τρέ­πουν να ταχθού­με υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς!

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, ως ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας θα κρα­τή­σου­με το πέτα­λο μας ΚΛΕΙΣΤΟ!

Η ΘΥΡΑ 7 δεν είναι υπέρ των διαχωρισμών!

Είμα­στε υπέρ της ΕΙΡΗΝΗΣ, στη­ρί­ζου­με κάθε προ­σπά­θεια ώστε να επα­νέλ­θει αυτή και να στα­μα­τή­σουν να χάνο­νται μάταια ανθρώ­πι­νες ζωές!

Όλοι στο Παπα­στρά­τειο σήμε­ρα στις 19:15 για τον αγώ­να της ομά­δας Πόλο, να πάρου­με την πρόκριση!

Υ.Γ 1 ΜΟΝΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!

Υ.Γ 2 NO POLITICA».

Σημειώ­νε­ται ότι τον αγώ­να Ολυ­μπια­κός-Σαχτάρ παρα­κο­λού­θη­σαν μετα­ξύ άλλων ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Νίκος Δέν­διας και ο πρέ­σβης της Ουκρα­νί­ας Σερ­γκέι Σουτένκο.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο