Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θ. Ζαούτης: Στο 70% ο μέσος όρος κρουσμάτων “όμικρον” και στο 70% οι νοσηλείες στην Αττική

Από πέντε Περι­φέ­ρειες της χώρας έχει κατα­γρα­φεί, ότι ο μεσος όρος κρου­σμά­των είναι κοντά στο 70% με την μετάλ­λα­ξη “όμι­κρον”. Παρό­μοια εικό­να παρα­τη­ρεί­ται και στις νοση­λεί­ες στην Αττι­κή, όπου περί­που το 70% είναι “όμι­κρον”, ανά­φε­ρε ο πρό­ε­δρος του Εθνι­κού Οργα­νι­σμού Δημό­σιας Υγεί­ας (ΕΟΔΥ) Θεο­κλής Ζαού­της, ο οποί­ος συμ­με­τεί­χε στην την ενη­μέ­ρω­ση για το Εθνι­κό Σχέ­διο εμβο­λια­στι­κής κάλυ­ψης για τη νόσο COVID-19.

Πρό­σθε­σε ότι η νοση­ρό­τη­τα είναι χαμη­λό­τε­ρη — και φαί­νε­ται ότι το ίδιο ισχύ­ει και για την θνη­τό­τη­τα. Σχε­τι­κά με τα test, είπε ότι θετι­κό PCR προ­κύ­πτει από 95% θετι­κού rapid test, σημειώ­νο­ντας ότι τα rapid test είναι αξιό­πι­στα σχε­τι­κά με την “όμι­κρον”.

Σκλη­ρός Απρί­λης του 2020μ.Χ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο