Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θ. Θεοχαρόπουλος: «Ναι» στην ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών

Ο Πρό­ε­δρος της ΔΗΜΑΡ, Θανά­σης Θεο­χα­ρό­που­λος, ειση­γή­θη­κε πριν από λίγο στη Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του κόμ­μα­τος να απο­φα­σί­σει την υπερ­ψή­φι­ση της Συμ­φω­νί­ας των Πρε­σπών, όπως είχε ειση­γη­θεί νωρί­τε­ρα η Εκτε­λε­στι­κή Επι­τρο­πή με πλειο­ψη­φία (11 προς 5). Η μειο­ψη­φία πρό­τει­νε, ο ίδιος να απέ­χει της ψηφο­φο­ρί­ας ή να δηλώ­σει «παρών», υπεν­θυ­μί­ζο­ντας και την τελευ­ταία από­φα­ση του κόμ­μα­τος να συν­δε­θεί η ψήφος με τον ορι­σμό της ημε­ρο­μη­νί­ας των εκλογών.

Ο κ. Θεο­χα­ρό­που­λος ανέ­φε­ρε μετα­ξύ άλλων στην εισή­γη­σή του ότι ψήφι­ση της Συμ­φω­νί­ας είναι πατριω­τι­κό καθή­κον καθώς είναι σε θετι­κή κατεύθυνση.

Ο κ. Θεο­χα­ρό­που­λος τόνι­σε ότι «αυτός είναι ο πατριω­τι­σμός μιας αλη­θι­νά προ­ο­δευ­τι­κής παρά­τα­ξης και όχι η υιο­θέ­τη­ση μιας ρητο­ρι­κής που χαϊ­δεύ­ει αυτιά και φλερ­τά­ρει με νεο­συ­ντη­ρη­τι­κές και εσω­στρε­φείς αντι­λή­ψεις που ουσια­στι­κά φέρ­νουν το αντί­θε­το από το επι­διω­κό­με­νο απο­τέ­λε­σμα» ενώ επι­κα­λέ­στη­κε την ανά­λο­γη καθα­ρή στά­ση για υπερ­ψή­φι­ση της Συμ­φω­νί­ας από τον Σταύ­ρο Θεο­δω­ρά­κη, τον Σπύ­ρο Λυκού­δη και τον Γιώρ­γο Παπαν­δρέ­ου.« Τη δική μου θέση εξάλ­λου υπέρ της Συμ­φω­νί­ας την εξέ­φρα­σα καθα­ρά και στο τελευ­ταίο Πολι­τι­κό Συμ­βού­λιο του Κινή­μα­τος Αλλα­γής», είπε ο πρό­ε­δρος της ΔΗΜΑΡ και συμπλή­ρω­σε: «Η ιστο­ρία κατα­γρά­φει και αξιο­λο­γεί όσους παίρ­νουν καθα­ρή θέση. Και στο πλαί­σιο αυτό είναι θετι­κό γεγο­νός ότι όλο και περισ­σό­τε­ρες δυνά­μεις από το προ­ο­δευ­τι­κό κέντρο και την ανα­νε­ω­τι­κή μεταρ­ρυθ­μι­στι­κή αρι­στε­ρά. Και είναι σαφές ότι όλες αυτές οι δυνά­μεις στη­ρί­ζου­με την επί­λυ­ση του Μακε­δο­νι­κού και όχι την κυβέρνηση.

Επε­σή­μα­νε ακό­μη ότι αυτή είναι η πραγ­μα­τι­κά πατριω­τι­κή στά­ση προς όφε­λος των εθνι­κών συμ­φε­ρό­ντων σε μια τόσο κρί­σι­μη περί­ο­δο. Όπως έχει δεί­ξει και η πρό­σφα­τη ευρω­παϊ­κή εμπει­ρία, οι υπο­χω­ρή­σεις απέ­να­ντι στον εθνι­κι­σμό και τον λαϊ­κι­σμό τρο­φο­δο­τούν την άνο­δο των εθνι­κο­λαϊ­κι­στι­κών και όχι των προ­ο­δευ­τι­κών δυνάμεων.

Εμμέ­σως πλην σαφώς ο Θανά­σης Θεο­χα­ρό­που­λος απά­ντη­σε στη Φώφη Γεν­νη­μα­τά που δήλω­σε ότι όποιος δια­φο­ρο­ποι­η­θεί από το Κίνη­μα Αλλα­γής θα έχει συνέ­πειες, λέγο­ντας ότι «δεν είναι δυνα­τόν να μην γίνο­νται σεβα­στές οι θέσεις των κομ­μά­των που συγκρο­τούν το Κίνη­μα Αλλα­γής, ειδι­κά απ’ όσους υπο­στή­ρι­ξαν τη δια­τή­ρη­ση της πολυκομματικότητας».

Τέλος, κατη­γό­ρη­σε την κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ πως αντι­με­τω­πί­ζουν τα εθνι­κά θέμα­τα υπό το πρί­σμα ενός στεί­ρου δικομ­μα­τι­σμού και μιας επι­κοι­νω­νια­κής δια­χεί­ρι­σης της πραγματικότητας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο