Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θ. Κοκονάς: Οι μαθητές είναι θύματα της επιμονής του υπουργείου Παιδείας να εφαρμόσει την Τράπεζα Θεμάτων (VIDEO)

Οι μαθη­τές μετα­τρέ­πο­νται σε θύμα­τα της επι­μο­νής του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας να γίνουν οι εξε­τά­σεις μόνο μέσω της Τρά­πε­ζας Θεμά­των, σημεί­ω­σε ο Θανά­σης Κοκο­νάς, Πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Γονέ­ων Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, μιλώ­ντας το πρωί της Τρί­της στην ΕΡΤ‑1.

Τόνι­σε ότι δεν είναι δυνα­τόν οι μαθη­τές, λίγες ημέ­ρες πριν τις Πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις, να περ­νούν από αυτό το άγχος, επι­ση­μαί­νο­ντας τις τερά­στιες ευθύ­νες του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας για το γεγο­νός ότι όπως απο­δεί­χθη­κε στην πρά­ξη, δεν πήρε τα απα­ραί­τη­τα μέτρα ώστε να εξα­σφα­λι­στεί ότι δεν θα υπάρ­χει πρό­βλη­μα με την Τρά­πε­ζα Θεμάτων.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο