Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θ. Παφίλης: Ανήθικη η επίθεση στις κινητοποιήσεις

Για “δολο­φο­νι­κή πολι­τι­κή” κατη­γό­ρη­σε την κυβέρ­νη­ση ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Θανά­σης Παφί­λης που ζήτη­σε άμε­ση επί­τα­ξη ιδιω­τι­κών κλι­νι­κών, μαζι­κά τεστ, ελέγ­χους στους χώρους δου­λειάς προει­δο­ποιώ­ντας ότι δεν πρό­κει­ται να υπάρ­ξει πολι­τι­κό μορα­τό­ριουμ με δεδο­μέ­νη την επί­θε­ση που δέχο­νται τα λαϊ­κά στρώματα.

«Την ίδια ώρα που ακο­λου­θεί­τε αυτή τη δολο­φο­νι­κή πολι­τι­κή, έχε­τε εξα­πο­λύ­σει και μια ανή­θι­κη πολι­τι­κή επί­θε­ση ακό­μη και σε αυτούς που τους λέγα­τε ήρω­ες, τους για­τρούς και τους νοση­λευ­τές, στους οποί­ους πάτε να φορ­τώ­σε­τε τη δια­σπο­ρά του κορο­νοϊ­ού και την έξαρ­ση της παν­δη­μί­ας λόγω των δια­δη­λώ­σε­ων», είπε ο Θανά­σης Παφί­λης, απευ­θυ­νό­με­νος στην κυβέρ­νη­ση και προσέθεσε:

«Εξα­πο­λύ­ε­τε αυτή την ανή­θι­κη επί­θε­ση για­τί γνω­ρί­ζε­τε ότι η μεγά­λη πλειο­ψη­φία στις κινη­το­ποι­ή­σεις είναι από τα συν­δι­κά­τα, από τους υγειο­νο­μι­κούς, από τους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους που έχουν ένα χρό­νο να πάνε στις σχο­λές τους, που σας βλέ­πει να νομο­θε­τεί­τε υπέρ των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων που σας βλέ­πει μέσα στην παν­δη­μία να μην ντρέ­πε­στε να πετά­ξε­τε 30.000 παι­διά των φτω­χών λαϊ­κών οικο­γε­νειών, έξω από τα πανεπιστήμια».

Ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ σχο­λί­α­σε όμως και την αντι­πα­ρά­θε­ση κυβέρ­νη­σης και ΣΥΡΙΖΑ για τις δια­δη­λώ­σεις και τις κινη­το­ποι­ή­σεις. «Χρε­ώ­νε­τε στον ΣΥΡΙΖΑ τις κινη­το­ποι­ή­σεις. Μα δεν βλέ­πε­τε; Τι σχέ­ση έχει το μαζι­κό κίνη­μα με τους 1.000 ανθρώ­πους του ΣΥΡΙΖΑ; Το κάνε­τε για να συκο­φα­ντή­σε­τε τον λαό που έχει ξεπε­ρά­σει τα όρια της υπο­μο­νής του, που είναι τσα­κι­σμέ­νος, οικο­νο­μι­κά και ψυχο­λο­γι­κά» είπε ο Θανά­σης Παφί­λης που χαρα­κτή­ρι­σε εξα­πτέ­ρυ­γα της κυβέρ­νη­σης, το Κίνη­μα Αλλα­γής και την Ελλη­νι­κή Λύση, στην επί­θε­ση κατά της λαϊ­κής κινητοποίησης.

«Βλέ­που­με έναν οργα­σμό νομο­σχε­δί­ων που τσα­κί­ζουν το λαό. Και την ίδια ώρα, του λέτε του λαού ότι δεν έχει δικαί­ω­μα και να μιλά­ει. Ε, αυτό είναι πολι­τι­κή προ­στυ­χιά. Τους λέτε ότι δεν έχει δικαί­ω­μα ο λαός να δια­μαρ­τυ­ρη­θεί. Αλή­θεια; Ο κόσμος έχει ξεπε­ρά­σει τα όρια του. Στα­μα­τή­στε να συκο­φα­ντεί­τε, τη νεο­λαία ιδί­ως. Λέτε δεν υπάρ­χουν λεφτό­δεν­δρα αλλά οι πρυ­τά­νεις σας έχουν κάνει πρό­τα­ση για να ανοί­ξουν τα πανε­πι­στή­μια. Λέτε δεν υπάρ­χουν λεφτά αλλά την ίδια ώρα έχε­τε λεφτά για τα κανά­λια και για να δια­φη­μί­σουν τα μέτρα προ­στα­σί­ας», είπε ο Θανά­σης Παφί­λης και κατήγ­γει­λε ότι η κυβέρ­νη­ση πλη­ρώ­νει δισε­κα­τομ­μύ­ρια στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους αλλά δεν δίνει λεφτά για την υγεία των πολι­τών και για καθη­γη­τές στα σχολεία.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο