Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θ. Παφίλης: Δεν επιλέγουμε στρατόπεδο ληστών, καμία εμπλοκή στον πόλεμο

«Δεν θα επι­λέ­ξου­με στρα­τό­πε­δο ληστών, μόνη μας ελπί­δα η πάλη των λαών» τόνι­σε στην ομι­λία του στην εκδή­λω­ση τερ­μα­τι­σμού της 40η Μαρα­θώ­νιας Πορεί­ας Ειρή­νης στο υπουρ­γείο Αμυ­νας ο Θανά­σης Παφί­λης, μέλος του Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΕΕΔΥΕ και Γενι­κού Γραμ­μα­τέα του Παγκό­σμιου Συμ­βου­λί­ου Ειρήνης.
 
«Συνα­γω­νί­στριες και συναγωνιστές,
Φίλες και φίλοι,
 
Εδώ, έξω από το υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας δίνου­με σήμε­ρα τη δική μας απο­φα­σι­στι­κή απά­ντη­ση ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία! Ενά­ντια στην εμπλο­κή της Ελλά­δας στους πολε­μο­κά­πη­λους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και στη χυδαία ευρω­α­τλα­ντι­κή προ­πα­γάν­δα. Βρο­ντο­φω­νά­ζου­με και δια­τρα­νώ­νου­με την αντί­θε­σή μας στην συμ­με­το­χή και απο­στο­λή ελλη­νι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων και πολε­μι­κού υλι­κού εκτός συνό­ρων. Απαι­τού­με εδώ και τώρα να κλεί­σουν και να ξεκου­μπι­στούν οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις από τη χώρα μας, να καταρ­γη­θεί η κατά­πτυ­στη κι επι­κίν­δυ­νη Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις, που βάζει τη χώρα και το λαό μας σε μεγά­λες περιπέτειες!
 
Χαι­ρε­τί­ζου­με όλους εσάς που δίνε­τε σήμε­ρα δυνα­μι­κό παρόν στην 40η Μαρα­θώ­νια Πορεία, αλλά και όλους όσους συμ­με­τέ­χουν στις πολύ­μορ­φες κινη­το­ποι­ή­σεις και δρά­σεις σε όλη τη χώρα, στο πλαί­σιο του Πανελ­λα­δι­κού Διη­μέ­ρου Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής Δρά­σης της ΕΕΔΥΕ.
 
Η φετι­νή 40η Μαρα­θώ­νια Πορεία Ειρή­νης συμπί­πτει και με την ημέ­ρα της δολο­φο­νί­ας του για­τρού, βαλ­κα­νιο­νί­κη και αντι­προ­έ­δρου της ΕΕΔΥΕ Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη. Όλοι εμείς, λοι­πόν, που βρι­σκό­μα­στε στη σημε­ρι­νή συγκέ­ντρω­ση που οργα­νώ­νει η ΕΕΔΥΕ και στη­ρί­ζουν εκα­το­ντά­δες εργα­τι­κά σωμα­τεία, σύλ­λο­γοι αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων, σύλ­λο­γοι γυναι­κών, φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι και άλλοι φορείς του λαϊ­κού κινή­μα­τος, στέλ­νου­με το δικό μας αγω­νι­στι­κό μήνυ­μα απει­θαρ­χί­ας κι ανυ­πα­κο­ής στα καλέ­σμα­τα της κυβέρ­νη­σης και των κομ­μά­των του ευρω­α­τλα­ντι­σμού, που θέλουν να μας στοι­χί­σουν πίσω από τα συμ­φέ­ρο­ντα και τις επι­διώ­ξεις της αστι­κής τάξης, των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, των δολο­φό­νων των λαών ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ. Από τη σημε­ρι­νή μαζι­κή συγκέ­ντρω­ση, το κάνου­με γι’ άλλη μια φορά ξεκά­θα­ρο σε κάθε κατεύθυνση:

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΛΗΣΤΩΝ –
ΜΟΝΗ ΜΑΣ ΕΛΠΙΔΑ Η ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ!

Συνα­γω­νί­στριες και συναγωνιστές,

Φίλες και φίλοι,

Ο άδι­κος ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος που μαί­νε­ται εδώ και κοντά τρεις μήνες στην Ουκρα­νία, μετά την απα­ρά­δε­κτη ρωσι­κή εισβο­λή, η όξυν­ση των αντα­γω­νι­σμών ανά­με­σα στις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ με τη Ρωσία, οι εξε­λί­ξεις με τη διεύ­ρυν­ση του ΝΑΤΟ και την έντα­ξη της Σου­η­δί­ας και της Φιν­λαν­δί­ας, τα γεγο­νό­τα στο πεδίο του πολέ­μου, η καύ­σι­μη ύλη που έχει συσ­σω­ρευ­τεί όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια, η τερά­στια συγκέ­ντρω­ση δύνα­μης πυρός αυξά­νουν τον κίν­δυ­νο γενί­κευ­σης του πολέ­μου. Σημαί­νουν συνα­γερ­μό για τους λαούς που θα κλη­θούν να πλη­ρώ­σουν με τη ζωή τους το μάρ­μα­ρο των ανταγωνισμών.
 
Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, συνε­χί­ζο­ντας στον στρω­μέ­νο δρό­μο που βρή­κε από την προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ και με τη στή­ρι­ξη των άλλων αστι­κών κομ­μά­των, περ­νά σε άλλο επί­πε­δο την εμπλο­κή της Ελλά­δας στα πολε­μι­κά σφα­γεία των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ. Η χώρα μας έχει μετα­τρα­πεί σε πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο. Από την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη ως την Κρή­τη κι από τα νησιά του Αιγαί­ου έως το Ιόνιο, η Ελλά­δα έχει γίνει αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κό πεδίο βολής με τις βάσεις του θανά­του όχι μόνο να βρί­σκο­νται σε πλή­ρη επι­χει­ρη­σια­κή ετοι­μό­τη­τα, αλλά να συμ­με­τέ­χουν ενερ­γά στους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς στην Ουκρα­νία, κατά άλλων λαών. Η γη, η θάλασ­σα, ο αέρας της χώρας μας, όλες οι στρα­τιω­τι­κές αλλά και οι πολι­τι­κές υπο­δο­μές – αυτο­κι­νη­τό­δρο­μοι, λιμά­νια, αερο­δρό­μια – έχουν εντα­χθεί στους ευρω­α­τλα­ντι­κούς σχε­δια­σμούς. Αυτό απο­κα­λύ­πτει η χρή­ση τους όλο αυτό το διά­στη­μα για τη μετα­φο­ρά στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων και βαρέ­ως εξο­πλι­σμού με κατεύ­θυν­ση το πεδίο του πολέ­μου στην Ουκρα­νία, η συμ­με­το­χή σε δεκά­δες αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές ασκή­σεις, που στην ουσία δεν είναι τίπο­τα άλλο από πρό­βες πολέμου!
 
Η συζή­τη­ση στη Βου­λή την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα για την επι­κύ­ρω­ση της Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Συμ­φω­νί­ας για τις Βάσεις, που επε­κτεί­νε­ται αρχι­κά για πέντε χρό­νια και στη συνέ­χεια επ’ αόρι­στον, ενι­σχύ­ο­ντας τις ήδη υπάρ­χου­σες βάσεις και δημιουρ­γώ­ντας νέες σε Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, Λάρι­σα, Στε­φα­νο­βί­κειο και Λιτό­χω­ρο, η επί­σκε­ψη του πρω­θυ­πουρ­γού στις ΗΠΑ και η συνά­ντη­σή του με τον πρό­ε­δρο των ΗΠΑ, Μπάι­ντεν, ένα πράγ­μα κάνουν ξεκά­θα­ρο: η κυβέρ­νη­ση και τα κόμ­μα­τα του ευρω­α­τλα­ντι­σμού τα βρί­σκουν, ομο­νο­ούν, πίνουν νερό στο όνο­μα των συμ­φε­ρό­ντων των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ. Οι ανά­γκες και η ζωή του λαού μπαί­νουν στη μέγ­γε­νη των ενερ­γεια­κών, επι­χει­ρη­μα­τι­κών και πολε­μι­κών τους συμ­φε­ρό­ντων. Αυτό είναι το συμπέ­ρα­σμα από την επί­σκε­ψη του πρω­θυ­πουρ­γού στις ΗΠΑ. Η κυβέρ­νη­ση και τα κόμ­μα­τα του κεφα­λαί­ου κλί­νουν σε όλες τις πτώ­σεις την ελλη­νι­κή εμπλο­κή. Δεν θα μπο­ρού­σε, άλλω­στε, να γίνει και δια­φο­ρε­τι­κά, αφού δια­χρο­νι­κά ο ένας παρα­λάμ­βα­νε από τον άλλον τη σκυ­τά­λη της εμπλο­κής κι ανέ­βαι­νε κάθε φορά πίστα. Οι όποιες επι­μέ­ρους δια­φο­ρο­ποι­ή­σεις και αστε­ρί­σκοι που θέτουν, δεν μπο­ρούν να κρύ­ψουν τη στρα­τη­γι­κή τους σύμπλευση.
 
Μην ξεγε­λιού­νται! Αυτοί μπο­ρεί να ψήφι­σαν την κατά­πτυ­στη κι επι­κίν­δυ­νη Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις, στο δρό­μο όμως χιλιά­δες λαού στην Αττι­κή και σε όλη την Ελλά­δα δια­δή­λω­σαν απο­φα­σι­στι­κά την αντί­θε­σή τους, μέσω της Επι­τρο­πής Αγώ­να ενά­ντια στη Συμ­φω­νία, στην οποία συμ­με­τέ­χει και η ΕΕΔΥΕ, από κοι­νού με εργα­τι­κά σωμα­τεία, συλ­λό­γους αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων, φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους, την ΟΓΕ και δεκά­δες φορείς του λαϊ­κού κινή­μα­τος. Για ένα να είναι σίγου­ροι: το ρεύ­μα κατα­δί­κης της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής και της πολι­τι­κής της εμπλο­κής που υπάρ­χει θα δυνα­μώ­σει ακό­μη περισ­σό­τε­ρο το επό­με­νο διά­στη­μα κι εμείς θα κάνου­με ό,τι περ­νά­ει από το χέρι μας γι’ αυτό! Αυτή τη λαϊ­κή πάλη κι αγα­νά­κτη­ση είναι που τρέ­μουν γι’ αυτό και προ­σπα­θούν να επι­βάλ­λουν σιω­πη­τή­ριο είτε εντεί­νο­ντας την κατα­στο­λή απέ­να­ντι στο κίνη­μα, είτε μέσω της χυδαί­ας προ­πα­γάν­δας τους. (85% κατά της συμ­με­το­χής του πολέμου)
 
Η κυβέρ­νη­ση και τα κόμ­μα­τα του ευρω­α­τλα­ντι­σμού μας λιβα­νί­ζουν καθη­με­ρι­νά με το επι­χεί­ρη­μα της γεω­στρα­τη­γι­κής ανα­βάθ­μι­σης της Ελλά­δας, της μετα­τρο­πής της σε ενερ­γεια­κό, δια­με­τα­κο­μι­στι­κό και στρα­τιω­τι­κό κόμ­βο, απο­κα­λύ­πτο­ντας πως οι ενερ­γεια­κοί, οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί και οι πολε­μι­κοί σχε­δια­σμοί πάνε χέρι – χέρι. Είναι ποτι­σμέ­νοι με τον ιδρώ­τα από την εκμε­τάλ­λευ­ση των εργα­ζο­μέ­νων. Βάφο­νται με το αίμα των λαών. Γι αυτό κι εμείς ρωτά­με: τι σχέ­ση έχουν όλα αυτά με τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες και τα συμ­φέ­ρο­ντα του λαού μας; Η απά­ντη­ση είναι: απο­λύ­τως καμία. Εξυ­πη­ρε­τούν μόνο τα συμ­φέ­ρο­ντα των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, το κυνή­γι του καπι­τα­λι­στι­κού κέρ­δους, στις πλά­τες των λαών.
 
Η στά­ση του ΣΥΡΙΖΑ είναι υπο­κρι­τι­κή κι επι­κίν­δυ­νη. Δεν ψήφι­σε – λέει – την Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία και είναι σκε­πτι­κός απέ­να­ντι στο ταξί­δι του Έλλη­να πρω­θυ­πουρ­γού στις ΗΠΑ, για­τί – όπως ισχυ­ρί­ζε­ται – δεν έλα­βε η χώρα μας παρα­πά­νω ανταλ­λάγ­μα­τα! Ποια είναι τα ανταλ­λάγ­μα­τα αυτά που προ­τεί­νει; Η δημιουρ­γία επι­πλέ­ον βάσε­ων στη Σκύ­ρο, στην Κάρ­πα­θο και σε άλλα νησιά του Αιγαί­ου! Σαν να λέμε, δηλα­δή, ΝΑΤΟι­κό­τε­ρος του ΝΑΤΟ! Απο­τε­λεί θρά­σος κι είναι προ­κλη­τι­κό να προ­σπα­θεί να παρου­σια­στεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως τάχα φιλει­ρη­νι­κή δύνα­μη, όταν επί της θητεί­ας του ως κυβέρνηση:
 
◾ εγκαι­νί­α­σε το Στρα­τη­γι­κό Διά­λο­γο με τις ΗΠΑ, φτά­νο­ντας μάλι­στα στο γρα­φι­κό σημείο ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός να χαρα­κτη­ρί­σει τον τέως πρό­ε­δρο των ΗΠΑ, Τραμπ, ως “δια­βο­λι­κά καλό”
◾ όχι απλά προ­ε­τοί­μα­σε τη νέα Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία, αλλά προ­τού καν υπο­γρα­φεί από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, είχε θέσει σε λει­τουρ­γία τις νέες βάσεις στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, στη Λάρι­σα, στο Στεφανοβίκειο
◾ εγκα­τέ­στη­σε την περί­φη­μη ΝΑΤΟι­κή αρμά­δα στο Αιγαίο, τάχα για να ελέγ­χει τις προ­σφυ­γι­κές ροές – αυτές που είναι απο­τέ­λε­σμα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων κι επεμ­βά­σε­ων, στις οποί­ες συμ­με­τέ­χει και η χώρα μας – ενώ η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα απέ­δει­ξε ότι η παρου­σία της αρμά­δας είναι ενταγ­μέ­νη στο πλαί­σιο των πολε­μι­κών επι­χει­ρή­σε­ων στη Συρία, στη Λιβύη, στην Υεμέ­νη, αλλά και στην ΝΑΤΟι­κή περι­κύ­κλω­ση της Ρωσίας
◾ συμ­με­τέ­χει σε όλες τις στρα­τιω­τι­κές ασκή­σεις περι­κύ­κλω­σης της Ρωσίας.
◾ Ψήφι­σε όλες τις απο­φά­σεις του ΝΑΤΟ.
◾ είχε πιά­σει στα­σί­δι στην αμε­ρι­κα­νι­κή πρε­σβεία και σου­λά­τσα­ρε με τον προη­γού­με­νο Αμε­ρι­κα­νό πρέ­σβη, Πάιατ, σε όλη τη χώρα προ­ω­θώ­ντας μια σει­ρά από επι­χει­ρη­μα­τι­κούς και πολε­μι­κούς σχεδιασμούς
 
Είναι τόσο υπο­κρι­τές που έφτα­σαν στο σημείο να λένε ότι επί της θητεί­ας τους στην κυβέρ­νη­ση δεν συμ­με­τεί­χαν σε καμία αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κή απο­στο­λή. Κι εμείς ανα­ρω­τιό­μα­στε: ποιος έστει­λε πλοία του πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού στον Περ­σι­κό Κόλ­πο; Ποια κυβέρ­νη­ση πανη­γύ­ρι­ζε επει­δή ανέ­λα­βε την επι­τή­ρη­ση του ενά­ε­ριου χώρου των Δυτι­κών Βαλ­κα­νί­ων; Αλλά όλα αυτά, αν δει κανείς, απα­ντώ­νται από τον Αμε­ρι­κα­νό υπουρ­γό εξω­τε­ρι­κών, Μπλίν­κεν, που ευχα­ρί­στη­σε όλες τις ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις για τη συμ­με­το­χή τους με στρα­τιω­τι­κή δύνα­μη 3.500 ατό­μων στο Αφγα­νι­στάν όλα τα χρό­νια των εκεί επι­χει­ρή­σε­ων, αλλά κι από το απο­χαι­ρε­τι­στή­ριο μήνυ­μα του πρέ­σβη Πάιατ, που στο πρό­σω­πο του ΣΥΡΙΖΑ ανα­γνώ­ρι­σε έναν “αξιό­λο­γο και σημα­ντι­κό εταίρο”.
 
Όσο κι αν προ­σπα­θούν η κυβέρ­νη­ση και τα κόμ­μα­τα του κεφα­λαί­ου να μας πεί­σουν ότι η παρα­πέ­ρα εμπλο­κή δια­σφα­λί­ζει την ασφά­λεια, την άμυ­να, τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας μας, η ίδια η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα γκρε­μί­ζει σαν χάρ­τι­νο πύρ­γο τα επι­χει­ρή­μα­τά τους αυτά, απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι η Ελλά­δα μετα­τρέ­πε­ται σε μαγνή­τη κιν­δύ­νων, σε στό­χο αντι­ποί­νων. Άλλω­στε η ρωσι­κή ηγε­σία έχει προει­δο­ποι­ή­σει πολ­λές φορές όχι μόνο στο παρελ­θόν, αλλά και σε όλο αυτό το διά­στη­μα ότι απο­τε­λούν εν δυνά­μει στό­χους για στρα­τιω­τι­κά πλήγ­μα­τα όλες οι χώρες που δια­θέ­τουν στο έδα­φός τους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις και συμ­με­τέ­χουν στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία. Την ίδια στιγ­μή η Τουρ­κία κλι­μα­κώ­νει ακό­μη περισ­σό­τε­ρο την επι­θε­τι­κό­τη­τα. Οι υπερ­πτή­σεις, οι παρα­βιά­σεις του θαλάσ­σιου κι ενα­έ­ριου χώρου σπά­νε το ένα κοντέρ μετά το άλλο, όπως και οι διεκ­δι­κή­σεις της στο πλαί­σιο του δόγ­μα­τος της “Γαλά­ζιας Πατρί­δας” την ώρα που το δήθεν “φιλει­ρη­νι­κό” — όπως επι­χει­ρούν να το παρου­σιά­ζουν — ΝΑΤΟ δεν βγά­ζει άχνα.
 
Για ποια ασφά­λεια και άμυ­να μας μιλά­νε, λοι­πόν; Το ΝΑΤΟ δεν ανα­γνω­ρί­ζει σύνο­ρα στο Αιγαίο. Κάνει λόγο για ΝΑΤΟι­κό έδα­φος και κωφεύ­ει επι­δει­κτι­κά, όταν δεν συμ­βάλ­λει με τον τρό­πο του στην καλ­λιέρ­γεια των τουρ­κι­κών διεκ­δι­κή­σε­ων. Προ­ω­θεί τη διχο­τό­μη­ση της Κύπρου. Το ΝΑΤΟ είναι που τρο­φο­δο­τεί με εξο­πλι­σμούς δυο κατά τ’ άλλα “σύμ­μα­χες” χώρες. Μονα­δι­κή βλέ­ψη και στό­χο έχει την δια­σφά­λι­ση της συνο­χής στη Νοτια­να­το­λι­κή πτέ­ρυ­γα του ΝΑΤΟ και τη συν­δια­χεί­ρι­ση του ενερ­γεια­κού πλού­του στο Αιγαίο υπό ευρω­α­τλα­ντι­κή εποπτεία.
 
Αυτό το σκο­πό εξυ­πη­ρε­τούν οι υπέ­ρο­γκοι εξο­πλι­σμοί, οι λεγό­με­νες “αγο­ρές του αιώ­να”, που δεν έχουν καμιά σχέ­ση με την άμυ­να της πατρί­δας μας και την προ­στα­σία των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των. Την ώρα που ο ελλη­νι­κός λαός βασα­νί­ζε­ται από τα οξυ­μέ­να προ­βλή­μα­τα, που η λαϊ­κή οικο­γέ­νεια μετρά και ξανα­με­τρά τους πετσο­κομ­μέ­νους μισθούς και συντά­ξεις και δεν της φτά­νουν για να βγει ούτε ο μήνας, απο­τε­λούν πρό­κλη­ση τα συγ­χα­ρη­τή­ρια του ΝΑΤΟ για­τί η Ελλά­δα έρχε­ται πρώ­τη ως προς το ποσο­στό του ΑΕΠ της για εξο­πλι­στι­κές δαπά­νες ανά­με­σα στα κρά­τη – μέλη του.
 
Ήδη ο ελλη­νι­κός λαός πλη­ρώ­νει το βαρύ λογα­ρια­σμό της εμπλο­κής μέσω της ακρί­βειας σε βασι­κά είδη πρώ­της ανά­γκης και της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας, της ανερ­γί­ας. Απο­δει­κνύ­ε­ται ότι η σκλη­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που αλέ­θει στις μυλό­πε­τρες του κέρ­δους και της εκμε­τάλ­λευ­σης τη ζωή της λαϊ­κής οικο­γέ­νειας, απο­τε­λεί την άλλη όψη του νομί­σμα­τος της εμπλο­κής. Είναι ξένη προς τα συμ­φέ­ρο­ντα και τις ανά­γκες μας. Γι’ αυτό και πρέ­πει η λαϊ­κή απά­ντη­ση να ορθω­θεί ακό­μη πιο δυνα­μι­κά, ακό­μη πιο απο­φα­σι­στι­κά. Είναι επί­και­ρο όσο ποτέ το σύν­θη­μά μας:

ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝΕ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ – ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ –
ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ

Συνα­γω­νί­στριες και συναγωνιστές,
Φίλες και φίλοι,
 
Από τού­το εδώ το βήμα σήμε­ρα απευ­θυ­νό­μα­στε στους εργα­ζό­με­νους, στους ανέρ­γους, στους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους, στις γυναί­κες, στη νεο­λαία, πλα­τιά στον ελλη­νι­κό λαό, σε όλους όσοι δικαιο­λο­γη­μέ­να ανη­συ­χούν από όλες αυτές τις εξε­λί­ξεις και σας καλού­με να βαδί­σου­με μαζί στο δρό­μο του αγώ­να. Να δυνα­μώ­σου­με σε κάθε χώρο δου­λειάς, σε κάθε γει­το­νιά, σε κάθε σχο­λείο και Πανε­πι­στή­μιο την πάλη του αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού – αντι­πο­λε­μι­κού κινή­μα­τος, συνο­λι­κά του λαϊ­κού κινή­μα­τος. (Νίκη Πανσπουδαστικής)
 
Απευ­θυ­νό­μα­στε στη νέα γενιά που ασφυ­κτιά στο πλαί­σιο του σάπιου συστή­μα­τος της εκμε­τάλ­λευ­σης και που δεν σκύ­βει το κεφά­λι, δεν υπο­τάσ­σε­ται, αλλά οργα­νώ­νει την πάλη της: σας καλού­με να πορευ­τού­με μαζί στο δρό­μο της ανα­τρο­πής. Είμα­στε σίγου­ροι κι επι­βε­βαιώ­νε­ται από την πρω­το­πό­ρα δρά­ση σας ότι:

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΧΕΙ ΙΔΑΝΙΚΑ –
ΟΥΤΕ ΞΕΠΟΥΛΙΕΤΑΙ – ΟΥΤΕ ΠΡΟΣΚΥΝΑ

Απευ­θυ­νό­μα­στε ιδιαί­τε­ρα στους φαντά­ρους, που με απα­νω­τές επι­στο­λές καταγ­γέλ­λουν και κατα­δι­κά­ζουν την ελλη­νι­κή εμπλο­κή στους πολε­μο­κά­πη­λους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ, αλλά και στα στε­λέ­χη των ενό­πλων δυνά­με­ων και σας καλού­με να σκε­φτεί­τε: ποιον εξυ­πη­ρε­τούν οι υπέ­ρο­γκοι στρα­τιω­τι­κοί εξο­πλι­σμοί για λογα­ρια­σμό του ΝΑΤΟ; ποιον εξυ­πη­ρε­τούν οι δεκά­δες ιμπε­ρια­λι­στι­κές επι­στο­λές των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ, που σας καλούν να συμ­με­τά­σχε­τε; ποιο αντάλ­λαγ­μα μπο­ρεί να ξεπλύ­νει το αίμα από την εμπλο­κή των ελλη­νι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων στους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς; Γι’ αυτό και σας καλού­με να δώσου­με τη μάχη ώστε κανέ­νας φαντά­ρος, κανέ­νας αξιω­μα­τι­κός κι υπα­ξιω­μα­τι­κός να μη χύσει το αίμα του για τα συμ­φέ­ρο­ντα της αστι­κής τάξης. Να μη στρα­φεί ενά­ντια σε άλλους λαούς. Βρο­ντο­φω­νά­ζου­με κι από εδώ σήμερα:

ΟΙ ΦΑΝΤΑΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΠΑΙΔΙΑ –
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝΕ ΔΟΥΛΕΙΑ

Είναι ανά­γκη σήμε­ρα να δυνα­μώ­σει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο το αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό, φιλει­ρη­νι­κό κίνη­μα. Να συσπει­ρώ­σει και άλλες δυνά­μεις που είναι απέ­να­ντι στη βαρ­βα­ρό­τη­τα. Μπρο­στά σε αυτή την απαί­τη­ση εμφα­νί­ζο­νται σήμε­ρα ορι­σμέ­νοι παρά­γο­ντες που στη­ρί­ζο­νται από το Σύρι­ζα, που ήταν από­ντες και σιω­πη­λοί όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια, που στή­ρι­ζαν ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και προ­κα­λούν προ­σπα­θώ­ντας όπως πάντα να ευνου­χί­σουν το αντι­πο­λε­μι­κό φιλει­ρη­νι­κό κίνη­μα από το αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό προσανατολισμό.
 

Μιλούν για νέο αντιπολεμικό κίνημα.
Ποιοι χωρίς ντροπή μιλάνε;

 
◾ Αυτοί που στή­ρι­ξαν κυβερ­νή­σεις και ιδιαί­τε­ρα του Σύρι­ζα που στή­ρι­ξε και ψήφι­σε όλες τις πολε­μι­κές απο­φά­σεις του ΝΑΤΟ.
◾ Ακό­μα και την από­συρ­ση από τη συμ­φω­νία για το πρώ­το πυρη­νι­κό χτύπημα.
◾ Την κυβέρ­νη­ση που έδω­σε νέες βάσεις στις ΗΠΑ, που ξέπλε­νε το δολο­φο­νι­κό ΝΑΤΟ προ­βάλ­λο­ντας τη θέση ότι έχει αλλά­ξει χαρακτήρα.
◾ Καπη­λεύ­ο­νται τον Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη και άλλους αγωνιστές.
◾ Νομί­ζουν ότι θα πάρουν αγω­νι­στι­κό διαβατήριο.
 
Όμως ο Λαμπρά­κης και άλλοι αγω­νι­στές, το φιλει­ρη­νι­κό κίνη­μα ήταν κατά του ΝΑΤΟ και της τότε ΕΟΚ, σημε­ρι­νής ΕΕ.
 
Αυτοί είναι μαζί τους. Μιλούν για “νέο φιλει­ρη­νι­κό κίνη­μα” χωρίς να κατο­νο­μά­ζουν τις αιτί­ες και τους υπεύ­θυ­νους. Όμως το αντι­πο­λε­μι­κό κίνη­μα ή θα είναι αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό ή δεν θα είναι αντι­πο­λε­μι­κό αλλά πλυ­ντή­ριο του ιμπεριαλισμού.
 
Γνω­στός ο ρόλος «παλιά μου τέχνη κόσκι­νο» λέει ο λαός. Τα ίδια παλιό­τε­ρα, τα ίδια τη δεκα­ε­τία του ’90 που χαι­ρέ­τι­ζαν τον νέο κόσμο της ειρή­νης και της ευη­με­ρί­ας δηλα­δή την κυριαρ­χία του καπι­τα­λι­σμού. Γι’ αυτό και συντά­χτη­καν με το διε­θνές γρα­φείο ειρή­νης που δημιούρ­γη­σαν ενά­ντια στο ΠΣΕ. Δεν θα τα κατα­φέ­ρουν. Καλού­με όλους τους προ­ο­δευ­τι­κούς καλο­προ­αί­ρε­τους ανθρώ­πους να μην πέσουν στην παγί­δα. Πέρα από επι­μέ­ρους δια­φω­νί­ες να συσπει­ρω­θούν στις γραμ­μές της ΕΕΔΥΕ.
 
Η ΕΕΔΥΕ στα 67 ολό­κλη­ρα χρό­νια ζωής και δρά­σης της, από την πρώ­τη κιό­λας στιγ­μή της ίδρυ­σής της τάχθη­κε ενά­ντια στην έντα­ξη της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και στην τότε ΕΟΚ. Ανέ­πτυ­ξε κι ανα­πτύσ­σει πλού­σια δρά­ση ενά­ντια στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους. Για εμάς, η πάλη για την απε­μπλο­κή, για την κατα­δί­κη των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμ­βά­σε­ων και πολέ­μων, είναι άρρη­κτα δεμέ­νη με τον αγώ­να για το μερο­κά­μα­το, για τη μόρ­φω­ση, για ασφά­λι­ση, για να μπο­ρεί ο λαός να ζει με αξιο­πρέ­πεια. Σε όλη αυτή την ιστο­ρία της η ΕΕΔΥΕ, ακρι­βώς για­τί είχε αυτή την κατεύ­θυν­ση και τον προ­σα­να­το­λι­σμό ενά­ντια στο σύστη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης, σφυ­ρη­λά­τη­σε στο καμί­νι των αγώ­νων πλα­τιούς δεσμούς με το λαό και το λαϊ­κό κίνη­μα, κομ­μά­τι του οποί­ου είναι και η ίδια. Μέσα σ’ αυτούς ανα­δεί­χτη­καν και προ­σω­πι­κό­τη­τες όπως ο Λαμπρά­κης, ο Νικη­φο­ρί­δης και χιλιά­δες ακό­μη αγω­νι­στές. Καρ­πός αυτής της γραμ­μής πάλης, που ανα­γνώ­ρι­ζε ότι “ένας είναι ο εχθρός, ο ιμπε­ρια­λι­σμός” και που κρά­τη­σε την ΕΕΔΥΕ όρθια – ιδιαί­τε­ρα μετά τη δεκα­ε­τία του ‘90 – όταν άλλες δυνά­μεις υπο­τάσ­σο­νταν στη νίκη της αντε­πα­νά­στα­σης κι δημιουρ­γού­σαν αυτα­πά­τες για τον δήθεν φιλει­ρη­νι­κό κόσμο που θα εγγυό­ταν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Ήταν οι μεγά­λες αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κές – αντι­πο­λε­μι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις κατά του πολέ­μου στη Γιου­γκο­σλα­βία, στο Ιράκ, στο Αφγα­νι­στάν, αλλά κι αργό­τε­ρα στη Συρία, στη Λιβύη, που συσπεί­ρω­σαν ευρύ­τε­ρες λαϊ­κές δυνάμεις.
 
Όπως όλα αυτά τα χρό­νια, έτσι και σήμε­ρα η ΕΕΔΥΕ κατα­δί­κα­σε από την πρώ­τη στιγ­μή την απα­ρά­δε­κτη ρωσι­κή εισβο­λή και των ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο ανά­με­σα σε ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ με τη Ρωσία στην Ουκρα­νία. Μέσα από τις Επι­τρο­πές Ειρή­νης σε κάθε γει­το­νιά και πόλη, από κοι­νού με το υπό­λοι­πο κίνη­μα, πρω­το­στα­τή­σα­με στο να ξεδι­πλω­θούν πολύ­μορ­φες δρά­σεις κατα­δί­κης του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου και της ελλη­νι­κής εμπλο­κής σε όλη την Ελλάδα.
 
Η ΕΕΔΥΕ ήταν και παρα­μέ­νει μπρο­στά­ρης στο αντι­πο­λε­μι­κό κίνη­μα, δίνει νόη­μα και ουσια­στι­κό περιε­χό­με­νο στην ανά­πτυ­ξη της σύγ­χρο­νης αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής δρά­σης. Αυτή απο­τε­λεί τον καλύ­τε­ρο τρό­πο για να τιμη­θεί ουσια­στι­κά η μνή­μη του Λαμπρά­κη, του Νικη­φο­ρί­δη και χιλιά­δων άλλων αγωνιστών.
 
Συνα­γω­νί­στριες και συναγωνιστές,
Φίλες και φίλοι,
 
Είμα­στε περή­φα­νοι για­τί εμείς δια­λέ­γου­με να ταχθού­με με το μέρος των λαών. Των λαών που δεν έχουν να μοι­ρά­σουν τίπο­τα μετα­ξύ τους, αλλά αντί­θε­τα τους ενώ­νει ο αγώ­νας ενά­ντια στην εκμε­τάλ­λευ­ση, στους αντα­γω­νι­σμούς, στους πολέ­μους και στην προ­σφυ­γιά, για το δικαί­ω­μά τους στη δου­λειά, στη μόρ­φω­ση, στη ζωή, για να μπο­ρούν να ζουν ειρη­νι­κά, με σχέ­σεις φιλί­ας, αλλη­λεγ­γύ­ης, σχέ­σεις αμοι­βαί­ου οφέ­λους μετα­ξύ τους έξω από το ΝΑΤΟ, την ΕΕ και κάθε ιμπε­ρια­λι­στι­κή συμ­μα­χία. Των λαών που είναι παντο­δύ­να­μοι όταν απο­φα­σί­ζουν να βγουν στο προ­σκή­νιο της ιστο­ρί­ας και να πάρουν στα χέρια τους τη ζωή τους.
 
Είμα­στε με το μέρος των λαών. Κι από αυτό το βήμα, σήμε­ρα, εκφρά­ζου­με τη διε­θνι­στι­κή μας αλλη­λεγ­γύη στους λαούς της Παλαι­στί­νης, της Κού­βας, της Ουκρα­νί­ας, της Ρωσί­ας, σε όλους τους αγω­νι­ζό­με­νους λαούς του κόσμου. Εκφρά­ζου­με την αλλη­λεγ­γύη μας στους μετα­νά­στες και στους πρόσφυγες.
 
Η σωστή πλευ­ρά της ιστο­ρί­ας είναι και θα είναι αυτή και μόνο αυτή! Για­τί υπάρ­χουν οι αντι­κει­με­νι­κές δυνα­τό­τη­τες στον 21ο αιώ­να ο λαός μας και οι άλλοι λαοί να μπο­ρούν να ζουν ικα­νο­ποιώ­ντας τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες τους, να μπο­ρεί κάθε λαός να γίνει νοι­κο­κύ­ρης κι αφέ­ντης στον τόπο του.
 
Σε αυτή την κατεύ­θυν­ση συνε­χί­ζου­με απο­φα­σι­στι­κά, δυνα­μώ­νο­ντας και κλι­μα­κώ­νο­ντας την πάλη μας. Στον αγώ­να αυτό καλού­με καθε­μιά και καθέ­ναν εργα­ζό­με­νο να πάρει τη θέση του, δυνα­μώ­νο­ντας την πάλη του αντι­πο­λε­μι­κού – αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κού κινή­μα­τος, συνο­λι­κά του λαϊ­κού κινή­μα­τος που μπο­ρεί και πρέ­πει να βάλει τη σφρα­γί­δα του στις εξελίξεις!

ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ –
Η ΜΟΝΗ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΑΟΙ

…»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο