Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θ. Παφίλης κατά Χατζηδάκη-κυβέρνησης: «Απολίθωμα είστε εσείς και το σύστημά σας» (ΒΙΝΤΕΟ)

Απο­λί­θω­μα είστε εσείς και το σύστη­μά σας, εμείς είμα­στε το μέλ­λον, το ΚΚΕ είναι με την πρό­ο­δο με το 5ήμερο, 7ωρο, 35ωρο τόνι­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Θανά­σης Παφί­λης, απα­ντώ­ντας στα κυβερ­νη­τι­κά επι­χει­ρή­μα­τα κατά τη συνε­δρί­α­ση των επι­τρο­πών της Βου­λής για το νομο­σχέ­διο — έκτρωμα.

«Θα φάτε τα μού­τρα σας και θα τα φάτε πολύ άσχη­μα, το ΚΚΕ θα είναι στην πρώ­τη γραμ­μή μαζί με τους εργα­ζό­με­νους», τόνι­σε ο Θανά­σης Παφίλης.

Σημεί­ω­σε πως η απά­ντη­ση στο ερώ­τη­μα ποιος θέλει τις προ­ω­θού­με­νες αλλα­γές οι εργα­ζό­με­νοι ή οι μεγα­λο­ερ­γο­δό­τες δεί­χνει τι είναι το νομο­σχέ­διο. Τις αλλα­γές τις θέλει και τις απαι­τεί ο ΣΕΒ και τις έχει υιο­θε­τή­σει εδώ και πολ­λά χρό­νια η ΕΕ. Το νομο­σχέ­διο υπη­ρε­τεί τα συμ­φέ­ρο­ντα της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης και των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων που, για να αυξή­σουν τα κέρ­δη τους, μεγα­λώ­νουν την εκμε­τάλ­λευ­ση των εργαζομένων.

Ανέ­φε­ρε ότι το νομο­σχέ­διο δίνει ένα συντρι­πτι­κό, πολ­λα­πλό και στρα­τη­γι­κό χτύ­πη­μα στον στα­θε­ρό ημε­ρή­σιο χρό­νο εργα­σί­ας, στο συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα και στο δικαί­ω­μα της απερ­γί­ας. Πρό­σθε­σε ότι η κυβέρ­νη­ση εμφα­νί­ζει το ΚΚΕ ανα­χρο­νι­στι­κό, όταν φέρ­νει τους εργα­ζό­με­νους στο 1900, τονί­ζο­ντας ότι προ­ο­δευ­τι­κό σήμε­ρα είναι αυτό που προ­τεί­νει το ΚΚΕ, οι εργα­ζό­με­νοι να δου­λεύ­ουν λιγό­τε­ρο και να πλη­ρώ­νο­νται περισ­σό­τε­ρο με βάση την εξέ­λι­ξη της επι­στή­μης και της τεχνικής.

Σχο­λιά­ζο­ντας την κρι­τι­κή που ασκούν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ υπο­γράμ­μι­σε πως αθω­ώ­νουν το σύστη­μα, αφού δεν λένε ότι είναι απαι­τή­σεις του κεφα­λαί­ου, αθω­ώ­νουν την ΕΕ που είναι δολο­φό­νος των εργα­τι­κών δικαιω­μά­των και εμφα­νί­ζουν το όλο θέμα σαν ζήτη­μα δια­χεί­ρι­σης, δηλα­δή να αλλά­ξει η κυβέρ­νη­ση και να ξανα­κά­νουν τα ίδια όπως και με τα μνημόνια!

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο