Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θ. Παφίλης: Καταδικαστέα τα φαινόμενα των παρακολουθήσεων — «Αλωνίζουν» οι μυστικές υπηρεσίες

Στο θέμα των καταγ­γε­λιών του προ­έ­δρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρου­λά­κη, για από­πει­ρα παγί­δευ­σης του κινη­τού τηλε­φώ­νου του με λογι­σμι­κό παρα­κο­λού­θη­σης, ανα­φέρ­θη­κε ο Θανά­σης Παφί­λης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του Κόμ­μα­τος, σε τοπο­θέ­τη­σή του σε συζή­τη­ση στην Ολο­μέ­λεια σχε­τι­κά με προ­τει­νό­με­νες αλλα­γές στον κανο­νι­σμό της Βουλής.

Ο Θ. Παφί­λης τόνι­σε ότι είναι κατα­δι­κα­στέα εκ των προ­τέ­ρων τα φαι­νό­με­να αυτά, ωστό­σο υπο­γράμ­μι­σε το γεγο­νός ότι τα άλλα κόμ­μα­τα τήρη­σαν «σιγήν ιχθύ­ος» στις αλλε­πάλ­λη­λες καταγ­γε­λί­ες του ΚΚΕ για τις συνα­κρο­ά­σεις στην έδρα της ΚΕ του Κόμματος.

Ανα­φο­ρι­κά με το ερώ­τη­μα «ποιος παρα­κο­λου­θεί», τόνι­σε ότι όπως ιστο­ρι­κά έχει απο­δει­χθεί αυτές είναι οι μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες, όπως η CIA, MI6 κλπ., οι οποί­ες, όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά είπε, «αλω­νί­ζουν».

Κατέ­κρι­νε επί­σης το γεγο­νός ότι το συγκε­κρι­μέ­νο λογι­σμι­κό έχει κατα­σκευα­στεί από ισραη­λι­νή εται­ρεία, ωστό­σο ούτε η εται­ρεία τιμω­ρή­θη­κε ούτε επι­βλή­θη­καν κυρώ­σεις στο Ισραήλ.

Απόπειρα παρακολούθησης του τηλεφώνου του κατήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Μηνυ­τή­ρια ανα­φο­ρά στον Άρειο Πάγο σχε­τι­κά με από­πει­ρα παρα­κο­λού­θη­σης του τηλε­φώ­νου του κατέ­θε­σε το πρωί της Τρί­της ο πρό­ε­δρος του ΠΑΣΟΚ-Κινή­μα­τος Αλλα­γής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως ανέ­φε­ρε, σε δηλώ­σεις κατά την έξο­δό του από την Εισαγ­γε­λία του Ανώ­τα­του Δικα­στη­ρί­ου, πριν από λίγες ημέ­ρες ενη­με­ρώ­θη­κε από την αρμό­δια υπη­ρε­σία του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου ότι είχε γίνει από­πει­ρα να παγι­δευ­τεί το κινη­τό του με το πρό­γραμ­μα παρα­κο­λού­θη­σης «Predator».

«Η απο­κά­λυ­ψη ποιοι κρύ­βο­νται πίσω από τέτοιες νοση­ρές πρα­κτι­κές και για ποιους ενερ­γούν δεν είναι ένα προ­σω­πι­κό ζήτη­μα», δήλω­σε ο Ν. Ανδρου­λά­κης, ενώ υπο­γράμ­μι­σε πως σε αυτήν τη σκο­τει­νή υπό­θε­ση δεν θα συμ­βι­βα­στεί με μισό­λο­γα και υπεκ­φυ­γές. Πρό­σθε­σε πως «είναι δημο­κρα­τι­κό μου καθή­κον και σε όλη μου την πορεία έμα­θα να αγω­νί­ζο­μαι για τη δια­φά­νεια, στο φως, στο προ­σκή­νιο. Η δια­φά­νεια είναι ένα απαι­τού­με­νο στοι­χείο της ομα­λής λει­τουρ­γί­ας του πολι­τι­κού συστήματος».

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι από το 2016 έως και φέτος, το ΚΚΕ έχει καταγ­γεί­λει περι­πτώ­σεις συνα­κρο­ά­σε­ων στα τηλέ­φω­να της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής, στον Περισ­σό και έχει ενη­με­ρώ­σει τις αρμό­διες αρχές, οι οποί­ες όμως ακό­μα δεν έχουν απα­ντή­σει για τα απο­τε­λέ­σμα­τα των ερευνών…

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο