Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θ. Παφίλης στη Βαρβάκειο: Μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς και όχι καλάθια της κοροϊδίας (VIDEO)

Την Βαρ­βά­κειο αγο­ρά επι­σκέ­φθη­κε κλι­μά­κιο του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής τον Θανά­ση Παφί­λη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, βου­λευ­τή και επι­κε­φα­λής του ψηφο­δελ­τί­ου Επι­κρα­τεί­ας του κόμ­μα­τος και τον Χάρη Βουρ­δου­μπά, υπο­ψή­φιο βου­λευ­τή Α’ Αθή­νας με το ΚΚΕ και δημο­τι­κό σύμ­βου­λο Αθή­νας με τη «Λαϊ­κή Συσπείρωση».

«Να δοθούν μεγά­λες αυξή­σεις» τόνι­σε σε δήλω­ση του ο Θανά­σης Παφί­λης, που χαρα­κτή­ρι­σε «καλά­θι της κοροϊ­δί­ας» το κυβερ­νη­τι­κό μέτρο, που όπως είπε, «ενι­σχύ­ει τους μεγά­λους ομί­λους». Τόνι­σε πως επι­βε­βαιώ­νε­ται με δρα­μα­τι­κό τρό­πο το σύν­θη­μα «εργα­τιά χωρίς λεφτά, μαγα­ζιά χωρίς δου­λειά» και ανέ­φε­ρε τις προ­τά­σεις του ΚΚΕ για ουσια­στι­κή ενί­σχυ­ση του λαϊ­κού εισο­δή­μα­τος, με μεγά­λες αυξή­σεις στους μισθούς, με επα­να­φο­ρά των 13ου και 14ου μισθού και σύντα­ξης, με κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ στα βασι­κά είδη λαϊ­κής κατανάλωσης.

Κάλε­σε το λαό «που είναι αγα­να­κτι­σμέ­νος» να στη­ρί­ξει το ΚΚΕ διό­τι, όπως τόνι­σε, «όσο πιο δυνα­τό είναι το ΚΚΕ τόσο πιο δυνα­τός είναι ο λαός».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο