Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θ. Παφίλης: Συνειδητή δολοφονία η μη απελευθέρωση των πατεντών των εμβολίων

Για «συνει­δη­τή δολο­φο­νία» και για «βαρ­βα­ρό­τη­τα του συστή­μα­τος» έκα­νε λόγο ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Θανά­σης Παφί­λης για το γεγο­νός ότι δεν απε­λευ­θε­ρώ­νο­νται οι πατέ­ντες των εμβο­λί­ων για να μη χάσουν κέρ­δη τα μονοπώλια.

Μιλώ­ντας στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής υπογράμμισε:

«Η βαρ­βα­ρό­τη­τα του συστή­μα­τος και της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης και όλων όσοι το υπη­ρε­τούν είναι ότι δεν απε­λευ­θε­ρώ­νει τις πατέ­ντες να παρά­γουν όλες οι χώρες εμβό­λια για να ζήσει ο κόσμος. Αυτό είναι συνει­δη­τή δολο­φο­νία ή όχι; Για­τί γίνε­ται αυτό; Για να μη μειω­θούν τα κέρ­δη των πολυ­ε­θνι­κών, οι οποί­ες έχουν πάρει δισε­κα­τομ­μύ­ρια, να μην πω τρι­σε­κα­τομ­μύ­ρια, κρα­τι­κή ενί­σχυ­ση, δηλα­δή από τη φορο­λο­γία όλων των λαών, για να παρά­ξουν τα εμβό­λια. Να, ένα παρά­δειγ­μα κραυ­γα­λέο και σημερινό».

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο