Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θ. Παφίλης: Το ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει την κόλαση που ετοιμάζουν για τον λαό, αλλά θα αγωνιστεί δίπλα του (VIDEO)

Το δίλημ­μα των εκλο­γών είναι αν θα συνε­χί­σου­με με αυτή την πολι­τι­κή ή αν με δυνα­τό ΚΚΕ θα προ­χω­ρή­σου­με σε αντε­πί­θε­ση για τα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα, τόνι­σε ο Θανά­σης Παφί­λης, επι­κε­φα­λής του ψηφο­δελ­τί­ου Επι­κρα­τεί­ας του ΚΚΕ και μέλος της ΚΕ του Κόμ­μα­τος, μιλώ­ντας το βρά­δυ της Τρί­της στην ERT News.

Όπως σημεί­ω­σε, το ΚΚΕ δεν θα νομι­μο­ποι­ή­σει την κόλα­ση που ετοι­μά­ζουν για τον λαό ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ με το νέο μνη­μό­νιο, τα προ­α­παι­τού­με­να του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης και του Συμ­φώ­νου Στα­θε­ρό­τη­τας, αλλά θα συνε­χί­σει να είναι δίπλα στον λαό, κόντρα στο ρεύμα.
Απέ­να­ντι στην «παρο­χο­λο­γία» των άλλων κομ­μά­των που δεσμεύ­ο­νται από τις παρα­πά­νω υπο­χρε­ώ­σεις, το ΚΚΕ μιλά για κατάρ­γη­ση του νόμου Βρού­τση — Αχτσιό­γλου, για να επα­νέλ­θουν οι συλ­λο­γι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με βάση τα 850 ευρώ και με επα­να­φο­ρά των τριε­τιών, είπε ο Θ. Παφί­λης. Ξεκα­θά­ρι­σε ότι ο λαός για να μπο­ρέ­σει να κερ­δί­σει πρέ­πει να αγω­νι­στεί για­τί τίπο­τα δεν χαρίζεται.

Χαρα­κτή­ρι­σε ακό­μα «πολι­τι­κά παι­χνί­δια» τη συζή­τη­ση περί κυβέρ­νη­σης «ειδι­κού σκο­πού», για­τί μια κυβέρ­νη­ση θα χει­ρι­στεί την οικο­νο­μία και την εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή και όχι μόνο ένα θέμα, άρα πρό­κει­ται για υπο­κρι­σία. Την ίδια ώρα θύμι­σε ότι τα τρία κόμ­μα­τα έχουν ψηφί­σει τους νόμους που επι­τρέ­πουν να παρα­κο­λου­θού­νται οι πάντες και τώρα το παί­ζουν αθώοι.

Όσο για τα κελεύ­σμα­τα του ΣΥΡΙΖΑ για «προ­ο­δευ­τι­κή» δια­κυ­βέρ­νη­ση, ο Θ. Παφί­λης ξεκα­θά­ρι­σε ότι δεν είναι αρι­στε­ρό ένα κόμ­μα που είναι με το ΝΑΤΟ και τους Αμε­ρι­κα­νούς, που έχει εφαρ­μό­σει τόσο επι­θε­τι­κή πολι­τι­κή απέ­να­ντι στους εργα­ζό­με­νους και τον λαό.

Πηγή: 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο