Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θ. Παφίλης: Όλες οι κυβερνήσεις έχουν μετατρέψει τη χώρα σε επιθετικό φυλάκιο των ΗΠΑ — Υποκρισία από ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ

Δύο μνη­μό­νια ακραί­ου αίσχους, που προ­βλέ­πουν την από­σπα­ση ελλη­νι­κού προ­σω­πι­κού άμυ­νας στον στρα­τό των ΗΠΑ, είναι τα μνη­μό­νια που συζη­τού­νται στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής, επι­σή­μα­νε ο Θανά­σης Παφί­λης, κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, παρεμ­βαί­νο­ντας στη σημε­ρι­νή συζήτηση.

Κατήγ­γει­λε την κυβέρ­νη­ση που προ­χω­ρά σε αυτό το πρω­το­φα­νές και πρω­τό­γνω­ρο γεγο­νός, σημειώ­νο­ντας όμως και τις ευθύ­νες των κυβερ­νή­σε­ων ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ που συμ­φώ­νη­σαν και προ­ώ­θη­σαν την ανα­νέ­ω­ση της ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής συμ­φω­νί­ας για τη μετα­τρο­πή της χώρας σε προ­κε­χω­ρη­μέ­νο επι­θε­τι­κό φυλά­κιο των ΝΑΤΟ — ΗΠΑ.

Στά­θη­κε ιδιαί­τε­ρα στην απο­κά­λυ­ψη που έγι­νε στη συζή­τη­ση, ότι οι συγκε­κρι­μέ­νες συμ­φω­νί­ες περι­λαμ­βά­νο­νταν στον στρα­τη­γι­κό διά­λο­γο με τις ΗΠΑ από το 2015, αλλά είχαν παγώ­σει καθώς οι ΗΠΑ ήθε­λαν αμοι­βαιό­τη­τα, γεγο­νός που κατα­δει­κνύ­ει την υπο­κρι­σία του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα εμφα­νί­ζε­ται ότι δια­φω­νεί και κάνει επι­μέ­ρους κρι­τι­κή στις συμβάσεις.

«Η χώρα μας έχει μετα­τρα­πεί σε επι­θε­τι­κό φυλά­κιο, με τη συμ­φω­νία όλων σας, για να παρα­δο­θούν όχι μόνο όλες οι στρα­τιω­τι­κές υπο­δο­μές, αλλά και οι πολι­τι­κές, όπως δρό­μοι, γεφύ­ρια, ΟΤΕ, ΔΕΗ, για χρή­ση στους Αμε­ρι­κα­νούς», επι­σή­μα­νε χαρακτηριστικά.

Σημεί­ω­σε πως ενώ όλες οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις  υλο­ποιούν «μέχρι κεραί­ας» τις απαι­τή­σεις των ΝΑΤΟ — ΗΠΑ, όπως στον πόλε­μο στο Αφγα­νι­στάν, τη Γιου­γκο­σλα­βία κ.α., εμφα­νί­ζο­νται να δηλώ­νουν ότι η Ελλά­δα είναι χώρα ειρή­νης και ασφά­λειας, απο­δει­κνύ­ο­ντας την υπο­κρι­σία και τα ψέμα­τά τους.

Ν. Παπα­να­στά­σης: Η κυβέρ­νη­ση νομο­θε­τεί την υπα­γω­γή Ελλή­νων στρα­τιω­τι­κών στο οργα­νό­γραμ­μα του αμε­ρι­κα­νι­κού στρατού

Ανα­φε­ρό­με­νος σε συγκε­κρι­μέ­να άρθρα των συμ­βά­σε­ων, υπο­γράμ­μι­σε ότι οι Έλλη­νες στρα­τιω­τι­κοί θα είναι υπό τις εντο­λές της αμε­ρι­κα­νι­κής διοί­κη­σης και έθε­σε συγκε­κρι­μέ­να ερω­τή­μα­τα προς την κυβέρ­νη­ση όπως «σε τι θα ορκι­στούν, στην αμε­ρι­κα­νι­κή ή την ελλη­νι­κή σημαία; Τι θα κάνουν σε περί­πτω­ση που οι ΗΠΑ τους στέλ­νουν σε απο­στο­λές που η Ελλά­δα δια­φω­νεί;», ενώ χαρα­κτή­ρι­σε προ­σχή­μα­τα τις ανα­φο­ρές στις συμ­βά­σεις περί εργα­σια­κής εμπει­ρί­ας κλπ.

Ειδι­κά για την ανα­φο­ρά ότι θα απο­κτή­σουν «γνώ­σεις πολυ­ε­θνι­κής δια­λει­τουρ­γι­κό­τη­τας», επι­σή­μα­νε ότι αυτό σημαί­νει συμ­με­το­χή στις απο­στο­λές των αμε­ρι­κα­νι­κών Ενό­πλων Δυνάμεων.

Κατα­λή­γο­ντας, και απευ­θυ­νό­με­νος προς την κυβέρ­νη­ση και τ’ άλλα κόμ­μα­τα, τόνι­σε ότι είναι βαθιά νυχτω­μέ­νοι εάν νομί­ζουν πως ο λαός μας θα δεχθεί τέτοιου είδους κατά­πτυ­στες συμφωνίες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο