Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θ. Πλεύρης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για υποχρεωτικό εμβολιασμό στους 50+ και νέους περιορισμούς στους ανεμβολίαστους

Tο πλαί­σιο της υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τας που υπάρ­χει ως προς τους εμβο­λια­σμούς, καθώς επί­σης και ο χρό­νος που θα ισχύ­ουν τα πιστο­ποι­η­τι­κά με τα πλή­ρη δικαιώ­μα­τα των εμβο­λια­σμέ­νων θα επα­νε­κτι­μη­θούν και ανα­κοι­νώ­σεις θα γίνουν μετά την Πρωτοχρονιά.

Μιλώ­ντας στην τηλε­ό­ρα­ση του ΣΚΑΪ ο υπουρ­γός Υγεί­ας Θάνος Πλεύ­ρης άφη­σε ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο το πιστο­ποι­η­τι­κό εμβο­λια­σμού να έχει ισχύ 7 μήνες για όλους, χωρίς την τρί­τη δόση. Παράλ­λη­λα άφη­σε ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο επέ­κτα­σης της υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τας εμβο­λια­σμού για τους άνω των 50 ετών. «Δεν είμα­στε δογ­μα­τι­κοί στην υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τα, αλλά εξε­τά­ζου­με να επε­κτα­θεί με ηλι­κια­κά κρι­τή­ρια», είπε ο υπουργός.

Για τους ανεμ­βο­λί­α­στους άφη­σε επί­σης ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο να μην έχουν πρό­σβα­ση στο μέλ­λον ούτε στους εξω­τε­ρι­κούς χώρους και τόνι­σε ότι αυτό το έχουν ζητή­σει ήδη οι ειδικοί.

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο