Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θ. Πλεύρης: Αυξήσεις στα «φθηνά» φάρμακα και υποβάθμιση των τεράστιων ελλείψεων

Επι­κα­λού­με­νη τον παγκό­σμια χαρα­κτή­ρα της έλλει­ψης παρα­γω­γής φαρ­μά­κων, την ενερ­γεια­κή κρί­ση, την έλλει­ψη πρώ­των υλών από Κίνα και Ινδία και την έξαρ­ση των ιώσε­ων, επι­χει­ρεί η κυβέρ­νη­ση να απο­σεί­σει τις ευθύ­νες της για το πρό­βλη­μα που έχει προ­κύ­ψει στη φαρ­μα­κευ­τι­κή αγο­ρά, το οποίο έχει την γενε­σιουρ­γό αιτία του στην αξιο­ποί­η­ση του φαρ­μά­κου ως εμπό­ρευ­μα που υπό­κει­ται στους νόμους του κέρδους.

Πιστός σε αυτήν ακρι­βώς τη λογι­κή του φαρ­μά­κου — εμπό­ρευ­μα, που έχει δημιουρ­γή­σει το πρό­βλη­μα, ο υπουρ­γός Υγεί­ας, Θ. Πλεύ­ρης, σε σημε­ρι­νή του συνέ­ντευ­ξη, ανα­κοί­νω­σε ότι οι τιμές των «φθη­νών» φαρ­μά­κων θα αυξη­θούν, για­τί είναι «κοστο­λο­γι­κά ασύμ­φο­ρα για να παρά­γο­νται», μία από­φα­ση που ‑όπως ισχυ­ρί­στη­κε– έχει ληφθεί από το καλο­καί­ρι και δεν έχει σχέ­ση με την παρού­σα έλλει­ψη φαρ­μά­κων. Εκβιά­ζο­ντας ουσια­στι­κά, ο Θ. Πλεύ­ρης ανέ­φε­ρε πως φάρ­μα­κα με σημε­ρι­νή τιμή 1,5 ευρώ εάν δεν αυξη­θούν, θα στα­μα­τή­σουν να παρά­γο­νται, με απο­τέ­λε­σμα να πάμε σε υπο­κα­τά­στα­τα αξί­ας 67 ευρώ.

Για τις ελλεί­ψεις σε αντι­πυ­ρε­τι­κά, αντι­βιώ­σεις και παι­δια­τρι­κά σιρό­πια, επι­σή­μα­νε ότι το πρό­βλη­μα εντο­πί­ζε­ται σε επώ­νυ­μες εται­ρεί­ες, που μπο­ρούν να αντι­κα­τα­στα­θούν από τα γεν­νό­ση­μα που παρά­γει η εγχώ­ρια φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νία. Επι­χεί­ρη­σε να εμφα­νι­στεί καθη­συ­χα­στι­κός όσον αφο­ρά τα νοσο­κο­μεία και τα φαρ­μα­κεία του ΕΟΠΠΥ, τα οποία λει­τουρ­γούν με εγχώ­ρια γεν­νό­ση­μα, όπως είπε.

Ο Θ. Πλεύ­ρης για να δια­σκε­δά­σει τις εντυ­πώ­σεις, επι­κα­λέ­στη­κε την άσχη­μη κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στις ΗΠΑ και άλλες χώρες της ΕΕ, εξαι­τί­ας της έξαρ­σης των ιώσε­ων, όπως και στη χώρα μας. Επι­κα­λέ­στη­κε το μέτρο της διεύ­ρυν­σης της απα­γό­ρευ­σης των παράλ­λη­λων εξα­γω­γών, καθώς και τους ελέγ­χους που έχουν γίνει σε 15 φαρ­μα­κα­πο­θή­κες για το τρί­μη­νο απο­θε­μα­τι­κό, εκ των οποί­ων οι δύο τέθη­καν σε αναστολή.

Επα­νέ­λα­βε τον ισχυ­ρι­σμό πως η επάρ­κεια και οι ελλεί­ψεις φαρ­μά­κων δεν σχε­τί­ζο­νται με τις παράλ­λη­λες εξα­γω­γές και διευ­κρί­νι­σε πως η συντα­γο­γρά­φη­ση των φαρ­μά­κων που βρί­σκο­νται σε έλλει­ψη, θα γίνε­ται μόνο ηλε­κτρο­νι­κά, γεγο­νός που θα επι­φέ­ρει πρό­σθε­τα εμπό­δια στους ασθενείς.

Στην υπο­λει­τουρ­γία της αγο­ράς λόγω εορ­τών, εντό­πι­σε το πρό­βλη­μα ο πρό­ε­δρος του ΕΟΦ, λέγο­ντας ότι σε δέκα περί­που μέρες θα αρχί­σει να ομα­λο­ποιεί­ται η κατά­στα­ση στην αγορά.

Πηγή: 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο