Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θ. Πλεύρης: Προβλέπει θερινό κύμα κορονοϊού αλλά… δεν θα παρθούν μέτρα

Στη ρότα της «ατο­μι­κής ευθύ­νης» συνε­χί­ζει η κυβέρ­νη­ση όσον αφο­ρά τον κορονοϊό.

Σε συνέ­ντευ­ξή του σήμε­ρα ο υπ. Υγεί­ας Θάνος Πλεύ­ρης στην τηλε­ό­ρα­ση του «ΣΚΑΪ» ανα­φέρ­θη­κε στην αύξη­ση των κρου­σμά­των του κορο­νοϊ­ού, λέγο­ντας πως δεν υπάρ­χει κάποιο μοντέ­λο που να δεί­χνει την ανά­γκη επι­στρο­φής των μέτρων.

Παρό­τι προ­έ­βλε­ψε πως με βάση τα στοι­χεία «θα υπάρ­χει ένα θερι­νό κύμα», εμφα­νί­στη­κε καθη­συ­χα­στι­κός λέγο­ντας πως αυτό δεν φαί­νε­ται ότι θα ασκή­σει πίε­ση στο σύστη­μα Υγεί­ας, οπό­τε ούτε λόγος για προ­σλή­ψεις προ­σω­πι­κού και ενί­σχυ­ση των νοσο­κο­μεί­ων. Μάλι­στα, ανα­πα­ρά­γο­ντας τη λογι­κή της ατο­μι­κής ευθύ­νης, κάλε­σε τις ευά­λω­τες ομά­δες «να τηρούν τα μέτρα αυτο­προ­στα­σί­ας» καθώς άλλα μέτρα δεν πρό­κει­ται να ληφθούν μέσα στο καλο­καί­ρι, όπως ξεκαθάρισε.

Για το φθι­νό­πω­ρο, ο Θ. Πλεύ­ρης εκτί­μη­σε πως θα υπάρ­ξει άνο­δος των κρου­σμά­των και ανα­λό­γως της πίε­σης που θα ασκη­θεί στο ΕΣΥ, «μπο­ρεί να χρεια­στεί να ενερ­γο­ποι­η­θούν πολ­λά (μέτρα) αλλά μπο­ρεί να μην ενερ­γο­ποι­η­θεί και τίποτα».

Ο Θ. Πλεύ­ρης ανα­φέρ­θη­κε και στον προ­σω­πι­κό για­τρό, καθώς σήμε­ρα εκδό­θη­κε η πρώ­τη Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση για το νέο μέτρο, ενώ αύριο θα εκδο­θούν και οι υπό­λοι­πες. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως το μέτρο θα λει­τουρ­γεί ως «κόφτης» σε βάρος των ανα­γκών και του «κόστους» των ασφα­λι­σμέ­νων, καθώς ο ρόλος του είναι να περιο­ρί­ζει τις ανα­γκαί­ες εξει­δι­κευ­μέ­νες ιατρι­κές πράξεις.

902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο