Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θ. Πλεύρης: Χωρίς περιορισμούς για τους εμβολιασμένους σε κλειστούς χώρους — Τέλος στα μίνι λοκντάουν

Χωρίς περιο­ρι­σμούς ακό­μη και στις κόκ­κι­νες περιο­χές θα μπο­ρούν να κινού­νται οι πολί­τες στο εξής σύμ­φω­να με τα νέα μέτρα που ανα­κοι­νώ­θη­καν από τον υπουρ­γό Υγεί­ας Θάνο Πλεύ­ρη και αφο­ρούν επι­πλέ­ον ελευθερίες.

Οι κόκ­κι­νες περιο­χές θα επι­ση­μαί­νο­νται στον επι­δη­μιο­λο­γι­κό χάρ­τη της χώρας με στό­χο να ενη­με­ρώ­νο­νται οι πολί­τες ώστε να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί και να μην ξεχνούν να τηρούν τα μέτρα προ­στα­σί­ας από τον κορο­νο­ϊό όπως είναι η μάσκα και οι αποστάσεις.

Επι­πλέ­ον ελευ­θε­ρί­ες δίνο­νται με βάση τα νέα μέτρα, στους εμβο­λια­σμέ­νους, όσον αφο­ρά στους κλει­στούς χώρους δια­σκέ­δα­σης, δίνο­ντας ουσια­στι­κά τη δυνα­τό­τη­τα σε όσους έχουν πλή­ρως εμβο­λια­στεί να δια­σκε­δά­σουν όπως έκα­ναν και προ κορο­νοϊ­ού. Και αυτό για­τί στο εξής επι­τρέ­πο­νται στα εστια­τό­ρια, μπαρ κλπ να έχουν μου­σι­κή και οι θαμώ­νες να είναι όρθιοι.

– Δεν αλλά­ζουν οι κανό­νες και οι περιο­ρι­σμοί για τους μικτούς χώρους.

– Τα μέτρα θα απλο­ποι­η­θούν σε διά­στη­μα 15 ημερών.

Την ίδια ώρα, δεν παίρ­νε­ται κανέ­να μέτρο προ­στα­σί­ας της υγεί­ας των εργα­ζο­μέ­νων, ενώ παρα­μέ­νουν οι μεγά­λες ελλεί­ψεις στην Υγεία. Χαρα­κτη­ρι­στι­κά στη Βόρεια Ελλά­δα η κατά­στα­ση, σε ό,τι αφο­ρά την παν­δη­μία, θυμί­ζει μέρες του περ­σι­νού Οκτώ­βρη, με την πλη­ρό­τη­τα στις ΜΕΘ/ΜΑΦ COVID να φτά­νει πάνω από το 90% και τα νοσο­κο­μεία να στραγ­γί­ζουν από προ­σω­πι­κό, αφού στις εκα­το­ντά­δες προ­ϋ­πάρ­χου­σες ελλεί­ψεις έχουν προ­στε­θεί άλλες 1.500, λόγω των ανα­στο­λών εργα­σί­ας σε μη εμβο­λια­σμέ­νους υγειονομικούς.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο