Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαγωνισμός κινηματογραφου: Στην πρώτη θέση η μικρού μήκους ταινία για το ταξίδι προσφύγων και Ρομά μαθητών

Με την ται­νία μικρού μήκους «Ρίζα | Root», το 2ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο Σερ­ρών απέ­σπα­σε την πρώ­τη θέση στον Πανελ­λή­νιο Δια­γω­νι­σμό «cinema…διάβασες;» στην κατη­γο­ρία της τεκμηρίωσης.

Η μικρού μήκους ται­νία πραγ­μα­τεύ­ε­ται το ταξί­δι των προ­σφύ­γων και Ρομά μαθη­τών στην ανα­ζή­τη­ση της συλ­λο­γι­κής και ατο­μι­κής καταγωγής.

Τρεις από τους μαθη­τές του Πολυ­πο­λι­τι­σμι­κού Σχο­λεί­ου αφη­γού­νται τη δια­δρο­μή που ακο­λού­θη­σαν ως τον τόπο που θα απο­τε­λέ­σει την Ρίζα της κοι­νω­νι­κής τους ανάπτυξης.

Οι μαθη­τές ανα­δει­κνύ­ουν με τον δικό τους εικα­στι­κό τρό­πο ότι ακό­μα και μέσα σ’ αυτή την επο­χή της απα­ξί­ω­σης, της πολι­τι­στι­κής ένδειας, η συλ­λο­γι­κή δημιουρ­γι­κή δια­δι­κα­σία μπο­ρεί να γίνει το έδα­φος για ένα σχο­λείο των όλων, των ίσων και των δια­φο­ρε­τι­κών, με ένα σχο­λείο δημο­κρα­τι­κό, που τους χωρά­ει όλους, που βάζει μπρο­στά την αλλη­λεγ­γύη, την απο­δο­χή, την πραγ­μα­τι­κή φιλία και συνερ­γα­σία μετα­ξύ των λαών. Οι μαθη­τές μάς διη­γού­νται τη ζωή τους και αφή­νουν το ερώτημα.

«Τι σημαίνει για σένα η λέξη Ρίζα..;»

Η ται­νία μικρού μήκους του 2ου Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου Σερ­ρών, δημιουρ­γή­θη­κε στα πλαί­σια του δια­γω­νι­σμού “cinema.. διά­βα­σες;” με αφόρ­μη­ση το πλή­θος των δια­φο­ρε­τι­κών εθνι­κο­τή­των που ζουν και συνυ­πάρ­χουν μέσα στο σχολείο.

Τρεις μαθη­τές μας αφη­γού­νται τα μονο­πά­τια που ακο­λού­θη­σαν, είτε σαν πρό­σφυ­γες, είτε σαν μετα­νά­στες, αφή­νο­ντας έναν τόπο, υπο­δε­χό­με­νοι από έναν νέο.

Είναι η ρίζα ο τόπος που αφήνουμε;

Η γλώσ­σα που μιλά­με; Ο ρυθ­μός που φωλιά­ζει στις καρ­διές των τσιγγάνων;

Ή ο τόπος που θα ριζώ­σου­με για πάντα;

Για την παρα­γω­γή της ται­νί­ας, εργά­στη­καν τόσο οι μαθη­τές με την παρου­σί­α­ση της δια­δρο­μής τους ως την κοι­νό­τη­τα του 2ου Δημο­τι­κού Σχο­λεί­ου Σερ­ρών και οι μαθη­τές που έδω­σαν την φωνή τους για την αφή­γη­ση και το μου­σι­κό χαλί, όσο και οι εκπαι­δευ­τι­κοί που στή­ρι­ξαν με κάθε μέσο, αυτό το εγχείρημα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο