Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιανός: Δραματικές ώρες στην Καρδίτσα – Αγνοούνται δύο άτομα, με βάρκες εκκενώνεται οικισμός

Σε συνα­γερ­μό είναι οι αρχές, καθώς τα προ­βλή­μα­τα από την κακο­και­ρία «Ιανός» είναι πάρα πολ­λά και η νύχτα θα είναι πολύ δύσκο­λη σε πολ­λές περιο­χές, ιδιαί­τε­ρα στην Καρ­δί­τσα. Η κατά­στα­ση είναι δρα­μα­τι­κή, με τις πρώ­τες επι­βε­βαιω­μέ­νες πλη­ρο­φο­ρί­ες να κάνουν λόγο για δύο αγνο­ού­με­νους, ενώ εκφρά­ζο­νται φόβοι για μεγα­λύ­τε­ρο αριθμό.

Την ίδια στιγ­μή, σύμ­φω­να με τον αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Καρ­δί­τσας, πραγ­μα­το­ποιεί­ται εκκέ­νω­ση στον οικι­σμό Ρομά Μαύ­ρι­κα. Όπως είπε, μιλώ­ντας στο MEGA, έχουν μετα­φερ­θεί μέχρι στιγ­μής 200 άτο­μα, ενώ απο­μέ­νουν ακό­μη 100 τα οποία μετα­φέ­ρο­νται με βάρκες.

Αγνοείται οδηγός στην Καρδίτσα – Παρασύρθηκε από ορμητικά νερά

σε εξέ­λι­ξη βρί­σκο­νται έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό οδη­γού στο Μου­ζά­κι, του οποί­ου το αυτο­κί­νη­το παρα­σύρ­θη­κε από ορμη­τι­κά νερά. Ο οδη­γός, σύμ­φω­να με την ιστο­σε­λί­δα mouzakinews.gr, αγνό­η­σε τις συστά­σεις των αστυ­νο­μι­κών να μην μετα­κι­νη­θεί κατά μήκος του περι­φε­ρεια­κού δρό­μου με απο­τέ­λε­σμα να παρα­συρ­θεί από τα ορμη­τι­κά νερά του Πάμι­σου ποτα­μού που είχαν κατα­στρέ­ψει το οδό­στρω­μα στο ύψος της εισό­δου του Κέντρου Υγεί­ας Μουζακίου.

Ο οδη­γός αγνο­εί­ται και γίνο­νται προ­σπά­θειες για την ανεύ­ρε­σή του μέχρι και αργά το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής, ενώ δεν υπάρ­χουν πλη­ρο­φο­ρί­ες αν στο όχη­μα υπήρ­χαν συνεπιβάτες.

Επι­πρό­σθε­τα, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, αγνο­εί­ται ακό­μα ένα άτο­μο. Την ίδια ώρα χωριά έχουν απο­κλει­στεί, γεφύ­ρια έχουν παρα­συρ­θεί από τα ορμη­τι­κά νερά και ο ποτα­μός Καλεμ­τζής έχει υπερχειλίσει.

Παραμένουν εγκλωβισμένα επτά άτομα

Όπως μετα­δί­δει η ιστο­σε­λί­δα karditsalive.net, εγκλω­βι­σμέ­να συνε­χί­ζουν να βρί­σκο­νται επτά άτο­μα, που επέ­βαι­ναν σε τρία αυτο­κί­νη­τα στη θέση «Τσου­κνί­δα» στην Αν. Αργιθέα.

Παρό­τι το μηχά­νη­μα έφτα­σε στο σημείο που έχει δημιουρ­γη­θεί το πρό­βλη­μα, είναι εξαι­ρε­τι­κά δύσκο­λο να μπο­ρέ­σει να δρά­σει απο­τε­λε­σμα­τι­κά, καθώς το σημείο είναι δύσβα­το και ο χεί­μαρ­ρος φέρ­νει συνε­χώς μπά­ζα και νερά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο