Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιανός: Μία γυναίκα νεκρή στην Καρδίτσα και δύο αγνοούμενοι — Πολλά προβλήματα

Χωρίς τις αισθή­σεις της απε­γκλω­βί­στη­κε μία ηλι­κιω­μέ­νη γυναί­κα από οικία στον οικι­σμό Βασι­λί στα Φάρ­σα­λα Θεσ­σα­λί­ας, σύμ­φω­να με επί­ση­μη ανα­κοί­νω­ση της Πυρο­σβε­στι­κής, κατά την επέ­λα­ση του «Ιανού».

Όπως ανα­φέ­ρουν τοπι­κοί παρά­γο­ντες, οι κάτοι­κοι του χωριού για να γλι­τώ­σουν από τον Ιανό και τον όγκο του νερού που έπε­σε στην περιο­χή, κατέ­φυ­γαν στην εκκλη­σία, όπου βρή­καν καταφύγιο.

Λίμνη η Καρδίτσα — Δύο αγνοούμενοι

Σε λίμνη μετέ­τρε­ψε την πόλη της Καρ­δί­τσας η κακο­και­ρία Ιανός, η οποία σάρω­σε τα πάντα στο πέρα­σμά της κατά τη διάρ­κεια της νύχτας, αφή­νο­ντας πίσω της εικό­να από­λυ­της κατα­στρο­φής. Μία γυναί­κα που αγνό­η­σε με το όχη­μα της τις συστά­σεις των αρμο­δί­ων και ένας κτη­νο­τρό­φος αγνο­ού­νται, χιλιά­δες στρέμ­μα­τα καλ­λιερ­γειών και χωριά έχουν «βυθι­στεί» στο νερό, ενώ πολ­λοί πολί­τες εγκλω­βί­στη­καν και μέσα στην Καρ­δί­τσα, καθώς έσπα­σαν φράγ­μα­τα σε παρα­κεί­με­νους ποτα­μούς, με το νερό να κατα­κλύ­ει την πόλη και να φτά­νει ακό­μη και σε ύψος μισού μέτρου.

Οι κατα­στρο­φές είναι πολύ μεγά­λες σε όλη την περιο­χή. Ο περι­φε­ρειάρ­χης Θεσ­σα­λί­ας ενη­μέ­ρω­σε ήδη ότι έχει ζητή­σει από την  κεντρι­κή κυβέρ­νη­ση να κηρύ­ξει την περι­φέ­ρεια σε κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης, ενώ δεκά­δες ήταν οι κλή­σεις πολι­τών στην Πυρο­σβε­στι­κή για βοήθεια.

Από το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής έγι­νε γνω­στό από τις τοπι­κές αρχές ότι αγνο­εί­ται 40χρονη γυναί­κα οδη­γός στο Μου­ζά­κι Καρ­δί­τσας, η οποία ήταν μόνη της στο όχη­μα. Σύμ­φω­να με τον δήμαρ­χο, η 40χρονη αγνό­η­σε το σήμα αστυ­νο­μι­κών κι επι­χεί­ρη­σε να περά­σει το ρέμα, όπου παρα­σύρ­θη­κε από τα ορμη­τι­κά νερά. Στο σημείο βρέ­χει καταρ­ρα­κτω­δώς και οι προ­σπά­θειες εντο­πι­σμού της γυναί­κας γίνο­νται ακό­μα πιο δύσκολες.

Ο Δήμαρ­χος Μου­ζα­κί­ου Φάνης Στά­θης, μιλώ­ντας αργά το βρά­δυ στο Open Tv, επι­βε­βαί­ω­σε την πλη­ρο­φο­ρία που είχε μετα­δώ­σει νωρί­τε­ρα η ΕΡΤ, πως υπάρ­χει και δεύ­τε­ρος αγνο­ού­με­νος. Ο κ. Στά­θης είπε πως ανα­ζη­τεί­ται ένας ακό­μη άνδρας, κτη­νο­τρό­φος κατά τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που μετέ­δω­σε το κανά­λι. Παράλ­λη­λα, ο δήμαρ­χος σημεί­ω­σε πως έχουν εκκε­νω­θεί οικι­σμοί, καθώς τα ορμη­τι­κά νερά στην περιο­χή έχουν κατα­στρέ­ψει γέφυ­ρες και άλλες υποδομές.

Πολλά προβλήματα

Το πέρα­σμα της κακο­και­ρί­ας έχει δημιουρ­γή­σει μεγά­λα προ­βλή­μα­τα σε διά­φο­ρες περιο­χές της χώρας.

Λόγω των επι­κίν­δυ­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων που βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη σε πολ­λές περιο­χές της Ελλά­δας, από τις νυχτε­ρι­νές ώρες της 17 Σεπτεμ­βρί­ου 2020, η Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία έχει δεχθεί 2450 κλή­σεις για παρο­χή βοή­θειας και αντλή­σεις υδά­των, κυρί­ως: στο νότιο Ιόνιο, στη Δυτι­κή Ελλά­δα, στη Στε­ρεά Ελλά­δα και τη Θεσ­σα­λία και αρκε­τές από αυτές είναι σε εξέ­λι­ξη, ενώ έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί 619 απε­γκλω­βι­σμοί – δια­σώ­σεις μέχρι τώρα.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση των αρχών:

• Στο νότιο Ιόνιο (Κεφα­λο­νιά, Ιθά­κη, Ζάκυν­θο και Λευ­κά­δα) οι Πυρο­σβε­στι­κές Υπη­ρε­σί­ες έχουν δεχθεί 750 κλή­σεις και μέχρι τώρα έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί 93 δια­σώ­σεις, 308 αντλή­σεις, 198 κοπές δέντρων, και 35 αφαι­ρέ­σεις αντικειμένων.

• Στη Δυτι­κή Ελλά­δα (Αχα­ΐα, Ηλεία, Αιτω­λο­α­καρ­να­νία) οι Πυρο­σβε­στι­κές Υπη­ρε­σί­ες έχουν δεχθεί 63 κλή­σεις και μέχρι τώρα έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί 24 αντλή­σεις και 39 κοπές δέντρων.

• Στην Στε­ρεά Ελλά­δα (Λαμία, Λου­τρά Υπά­της, Λεια­νο­κλά­δι, Μακρα­κώ­μη και Μεξιά­τες) οι Πυρο­σβε­στι­κές Υπη­ρε­σί­ες έχουν δεχθεί 230 κλή­σεις και μέχρι τώρα έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί 76 δια­σώ­σεις, 91 αντλή­σεις και 2 κοπές δέντρων.

• Στη Θεσ­σα­λία (Μαγνη­σία, Φάρ­σα­λα, Καρ­δί­τσα, Μου­ζά­κι, Ρού­σο και Σοφά­δες) οι Πυρο­σβε­στι­κές Υπη­ρε­σί­ες έχουν δεχθεί 630 κλή­σεις και μέχρι τώρα έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί 450 δια­σώ­σεις, 120 αντλή­σεις και 40 κοπές δέντρων.

Επί­σης, ολο­κλη­ρώ­θη­κε η επι­χεί­ρη­ση διά­σω­σης τριών ατό­μων στην περιο­χή του Αλμυ­ρού Βόλου όπου είχαν εγκλω­βι­στεί σε ορμη­τι­κό χεί­μαρ­ρο. Για την αντι­με­τώ­πι­ση του συμ­βά­ντος επι­χεί­ρη­σαν 18 πυρο­σβέ­στες με ειδι­κό εξο­πλι­σμό διά­σω­σης ορμη­τι­κών νερών, 1 ειδι­κό ερπυ­στριο­φό­ρο όχη­μα και 1 δια­σω­στι­κή λέμ­βος και

Οπως τονί­ζε­ται σε σχετ­κή ανα­κοί­νω­ση, οι Πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις σε συνερ­γα­σία με όλους τους φορείς αντι­με­τώ­πι­σης κατα­στρο­φών παρα­μέ­νουν σε αυξη­μέ­νη ετοι­μό­τη­τα για αντι­με­τώ­πι­ση κιν­δύ­νων από την εκδή­λω­ση πλημ­μυ­ρών, καθώς και των συνο­δών τους φαι­νο­μέ­νων. Σε άμε­ση συνερ­γα­σία με τη Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας του Υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη έχουν ενη­με­ρω­θεί όλες οι αρμό­διες εμπλε­κό­με­νες κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες, καθώς και οι Περι­φέ­ρειες και Δήμοι της χώρας, για τη λήψη μέτρων αρμο­διό­τη­τάς τους.

Παράλ­λη­λα, η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας συνι­στά στους πολί­τες να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί, μερι­μνώ­ντας για τη λήψη μέτρων αυτο­προ­στα­σί­ας από κιν­δύ­νους που προ­έρ­χο­νται από την εκδή­λω­ση των έντο­νων και­ρι­κών φαινομένων.

Οι αρχές κάνουν έκκλη­ση στους πολί­τες, να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί και σε περί­πτω­ση εκδή­λω­σης έκτα­κτων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων, να ακο­λου­θούν πιστά τις υπο­δεί­ξεις των αρμό­διων αρχών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο