Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιανός: Νύχτα θρίλερ για να σωθούν 3 άνθρωποι στον Αλμυρό — Αγνοείται οδηγός στην Καρδίτσα — Καταστροφές στο Ιόνιο (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Τα ιδιαί­τε­ρα έντο­να φαι­νό­με­να που προ­κα­λεί ο «Ιανός», ανα­μέ­νε­ται από αργά το βρά­δυ και μέχρι τις πρώ­τες απο­γευ­μα­τι­νές ώρες του Σαβ­βά­του να πλή­ξουν με μεγά­λη διάρ­κεια τα περισ­σό­τε­ρα τμή­μα­τα της ανα­το­λι­κής και νότιας ηπει­ρω­τι­κής χώρας, την Εύβοια, καθώς επί­σης τις Βόρειες και Δυτι­κές Κυκλά­δες και παρο­δι­κά το Νότιο Ιόνιο, σύμ­φω­να με τα νεό­τε­ρα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/Meteo.gr.

Στις περιο­χές που θα επη­ρε­α­στούν, συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται ο νομός Αττι­κής και η πόλη της Αθή­νας. Κατά τη διάρ­κεια του Σαβ­βά­του τα φαι­νό­με­να θα μετα­το­πί­ζο­νται νοτιό­τε­ρα και αύριο το βρά­δυ θα επη­ρε­ά­σουν τα δυτι­κά κυρί­ως τμή­μα­τα της Κρή­της, ενώ στις υπό­λοι­πες περιο­χές θα σταματήσουν.

Αγνοείται οδηγός στην Καρδίτσα – Παρασύρθηκε από ορμητικά νερά

Συνα­γερ­μός έχει σημά­νει στην Καρ­δί­τσα μετά από πτώ­ση αυτο­κι­νή­του σε χεί­μαρ­ρο λόγω της έντο­νης βρο­χό­πτω­σης, με απο­τέ­λε­σμα να αγνο­εί­ται η τύχη του οδη­γού, ενώ πλη­ρο­φο­ρί­ες θέλουν να αγνο­εί­ται και δεύ­τε­ρο άτο­μο στην περιοχή.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο οδη­γός δεν υπά­κου­σε στις συστά­σεις των αστυ­νο­μι­κών να μην μετα­κι­νη­θεί κατά μήκος του περι­φε­ρεια­κού δρό­μου με απο­τέ­λε­σμα να πέσει μέσα στον ορμη­τι­κό χεί­μαρ­ρο και να αγνοείται.

Όπως ανα­φέ­ρει η ιστο­σε­λί­δα karditsalive.net, ο δήμαρ­χος Μου­ζα­κί­ου τόνι­σε πως, ενώ είχε δια­κο­πεί η κυκλο­φο­ρία λόγω της κατά­στα­σης του ποτα­μού και της υπερ­χεί­λι­σης, ένα αυτο­κί­νη­το δεν αντι­λή­φθη­κε τα σήμα­τα αλλά ούτε τις φωνές του ανθρώ­πων που βρί­σκο­νταν εκεί και προ­χώ­ρη­σε στο απα­γο­ρευ­μέ­νο τμήμα.

Ο θόρυ­βος που ακού­στη­κε στη συνέ­χεια οδη­γεί στο συμπέ­ρα­σμα πως έπε­σε στην κοί­τη του ποτα­μού και παρα­σύρ­θη­κε, με την κινη­το­ποί­η­ση όλων των υπη­ρε­σιών να είναι μεγάλη.

Ανυπολόγιστες ζημιές προκάλεσε ο μεσογειακός κυκλώνας “Ιανός” στην Ιθάκη

Ανυ­πο­λό­γι­στες είναι οι ζημιές που προ­κά­λε­σε ο μεσο­γεια­κός κυκλώ­νας “Ιανός, στην Ιθά­κη, με τους κατοί­κους του νησιού να χαρα­κτη­ρί­ζουν ως “πρω­το­φα­νή φαι­νό­με­να”, αυτά που έπλη­ξαν το νησί .

Το μεγα­λύ­τε­ρο” χτυ­πή­μα­τα” από τον” Ιανό” έχουν δεχτεί τα παρα­θα­λάσ­σια χωριά Φρί­κες και Κιί­νι. Στα κατα­στή­μα­τα που βρί­σκο­νται πάνω στην θάλασ­σα, οι θυελ­λώ­δης άνε­μοι ξήλω­σαν όλες τις πέρ­γο­λες και τα δύο χωριά γέμι­σαν φερ­τά υλι­κά από την θάλασσα .

Ακό­μα υπάρ­χει πρό­βλη­μα στο οδι­κό δίκτυο του νησιού, από πτώ­σεις δέντρων ενώ στον χωριό Πια­σα­ε­τό έχει κατα­στρα­φεί τμή­μα του οδοστρώματος.

Στην πρω­τεύ­ου­σα του νησιού το Βαθύ, έχουν βου­λιά­ξει πολ­λά του­ρι­στι­κά σκάφη.

Τέλος ολό­κλη­ρο το νησί βρί­σκε­ται στο σκο­τά­δι ενώ υπάρ­χει σοβα­ρό πρό­βλη­μα στις τηλεπικοινωνίες.

ianos10 ianos13 ianos14

Αγωνία να μην σπάσει λιμνοδεξαμενή και πλημμυρίσει ο Αλμυρός — Κινδυνεύουν άνθρωποι που έχουν εγκλωβισθεί

Μάχη με τον χρό­νο δίνουν η Πολι­τι­κή Προ­στα­σία και τεχνι­κά συνερ­γεία της Μαγνη­σί­ας και του δήμου Αλμυ­ρού, για να απο­τρέ­ψουν το σπά­σι­μο της λιμνο­δε­ξα­με­νής του Ξηριά και το ενδε­χό­με­νο τα νερά να κατα­κλύ­σουν την πόλη του Αλμυ­ρού. Η περιο­χή επλή­γη με σφο­δρό­τη­τα από καται­γί­δες το μεση­μέ­ρι και το από­γευ­μα, ενώ έχουν σημειω­θεί ζημιές σε υπο­δο­μές, οδι­κό δίκτυο και δίδε­ται μάχη από τις Αρχές, για τον απε­γκλω­βι­σμό ανθρώ­πων που έχουν εγκλω­βι­στεί κοντά στην λιμνο­δε­ξα­με­νή όταν επι­χεί­ρη­σαν να την εγκα­τα­λεί­ψουν με αυτοκίνητο.

Από την σφο­δρό­τα­τη καται­γί­δα κατα­στρά­φη­κε το εργο­τά­ξιο στην λιμνο­δε­ξα­με­νή του Ξηριά, και από την κατά­στα­ση οι τρεις εργα­ζό­με­νοι αντι­λή­φθη­καν τον άμε­σο κίν­δυ­νο. Απο­φά­σι­σαν να δια­φύ­γουν — εγκλω­βί­στη­καν ωστό­σο, και από εκεί­νη την ώρα που ειδο­ποί­η­σαν τις αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες, κατα­βάλ­λο­νται μεγά­λες προ­σπά­θειες από δυνά­μεις της ΕΜΑΚ για να τους προ­σεγ­γί­σουν. Η πυρο­σβε­στι­κή που προ­σπά­θη­σε λίγο νωρί­τε­ρα, στά­θη­κε αδύ­να­τον να τους προσεγγίσει.

Η αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Μαγνη­σί­ας, Δωρο­θέα Κολυν­δρί­νη, μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, δήλω­σε ότι «η κατά­στα­ση είναι εξαι­ρε­τι­κά δύσκο­λη για να φτά­σου­με στους ανθρώ­πους, αφού το αυτο­κί­νη­τό τους έχει παρα­συρ­θεί και στά­θη­κε αδύ­να­τον να τους προ­σεγ­γί­σει προς διά­σω­ση ελι­κό­πτε­ρο, λόγω των θυελ­λω­δών ανέ­μων που πνέ­ουν. Οι τρεις εργα­ζό­με­νοι, για να σωθούν, έχουν πια­στεί από τα δέντρα και βρί­σκο­νται μέσα στο νερό. Τους παρέ­συ­ρε το ρέμα όταν απο­φά­σι­σαν να φύγουν από το εργο­τά­ξιο και εγκα­τέ­λει­ψαν το αυτο­κί­νη­το για να σωθούν. Κατα­βάλ­λο­νται προ­σπά­θειες να τους προ­σεγ­γί­σουν η πυρο­σβε­στι­κή και η ΕΜΑΚ με ερπυ­στριο­φό­ρο. Τα προ­βλή­μα­τα είναι πάρα πολ­λά στον Αλμυ­ρό, αφού υπάρ­χει άμε­σος κίν­δυ­νος να υπερ­χει­λί­σει ο Ξηριάς στο νότιο τμή­μα του Αλμυρού.

Από τις σφο­δρές βρο­χο­πτώ­σεις το μεση­μέ­ρι και το από­γευ­μα, στην περιο­χή του Αλμυ­ρού κατέρ­ρευ­σε η γέφυ­ρα στο Χολό­ρε­μα. Η γέφυ­ρα που κατα­σκευά­σθη­κε πριν από επτά περί­που δεκα­ε­τί­ες και συνέ­δεε τα χωριά Αϊδί­νι και Κρό­κιο, απο­τε­λώ­ντας μέρος της επαρ­χια­κής οδού Μικρο­θη­βών-Αλμυ­ρού, δεν μπό­ρε­σε να συγκρα­τή­σει τον τερά­στιο όγκο του νερού από τη σφο­δρή βρο­χό­πτω­ση και κατέρ­ρευ­σε. Κατα­στρά­φη­κε και η γέφυ­ρα στον παρά­δρο­μο της εθνι­κής οδού, ενώ η συγκοι­νω­νία Βόλου-Αλμυ­ρού διε­ξά­γε­ται πλέ­ον μόνο μέσω του αυτο­κι­νη­τό­δρο­μου Αθήνας-Θεσσαλονίκης.

Στον Βόλο η καται­γί­δα δεν προ­κά­λε­σε άλλα προ­βλή­μα­τα, πλην των συνε­χών δια­κο­πών στην ηλε­κτρο­δό­τη­ση του πολε­ο­δο­μι­κού συγκρο­τή­μα­τος του Βόλου. Οι μεγά­λες ποσό­τη­τες νερού που κατέ­βα­σαν οι δρό­μοι, απορ­ρο­φή­θη­καν γρή­γο­ρα από το απο­χε­τευ­τι­κό δίκτυο.

ianos11

Κλειστή η ΠΑΘΕ στον Αλμυρό στο ρεύμα προς Αθήνα

Εξ αιτί­ας της σφο­δρής καται­γί­δας και των μεγά­λων όγκων νερού στην περιο­χή του Αλμυ­ρού, έχει δια­κο­πεί η κυκλο­φο­ρία των αυτο­κι­νή­των και στον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο Αθή­νας-Θεσ­σα­λο­νί­κης, δηλα­δή στην ΠΑΘΕ, στο ρεύ­μα με κατεύ­θυν­ση την Αθήνα.

Συγκε­κρι­μέ­να, από τη Γενι­κή Περι­φε­ρεια­κή Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση Θεσ­σα­λί­ας, ανα­κοι­νώ­θη­κε αργά από­ψε, ότι η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των, λόγω έντο­νης βρο­χό­πτω­σης και ύπαρ­ξης μεγά­λου όγκου υδά­των στο οδό­στρω­μα, έχει δια­κο­πεί στη 286 χ/θ του αυτο­κι­νη­τό­δρο­μου Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Αλμυ­ρού Μαγνη­σί­ας, στο ρεύ­μα προς Αθήνα.

Bυθίσεις σκαφών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στη Ζάκυνθο και στο Νυδρί

Τέσ­σε­ρα συνο­λι­κά σκά­φη δια­φό­ρων τύπων βυθί­στη­καν κατά τη διάρ­κεια της σημε­ρι­νής ημέ­ρας στη Ζάκυν­θο, λόγω των δυσμε­νών και­ρι­κών συνθηκών.

Ειδι­κό­τε­ρα, δύο σκά­φη βυθί­στη­καν στο λιμε­νί­σκο ”ΑΛΥΚΑΝΑ” Ζακύν­θου και δύο στο λιμέ­να Ζακύν­θου, ενώ δεκα­τέσ­σε­ρα έτε­ρα σκά­φη υπέ­στη­σαν υλι­κές ζημιές.

Aπό τις βυθί­σεις των σκα­φών δεν παρα­τη­ρή­θη­κε θαλάσ­σια ρύπαν­ση, ούτε ανα­φέρ­θη­κε κάποιος τραυματισμός.

Επί­σης, ένα σκά­φος βυθί­στη­κε, πρω­ι­νές ώρες σήμε­ρα, στο λιμέ­να Νυδρί­ου, λόγω των δυσμε­νών και­ρι­κών συνθηκών.

Προ­α­νά­κρι­ση διε­νερ­γεί­ται από το Α’ Λιμε­νι­κό Τμή­μα Νυδρί­ου του Λιμε­ναρ­χεί­ου Λευκάδας.

ianos14

Σε εξέλιξη οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε τμήμα της παραλιακής ζώνης του Ρίου

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκο­νται οι εργα­σί­ες από συνερ­γεία της πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας και της υπη­ρε­σί­ας καθα­ριό­τη­τας του δήμου Πατρέ­ων, για την απο­κα­τά­στα­ση των ζημιών που προ­κλή­θη­καν σε τμή­μα της παρα­λια­κής ζώνης του Ρίου, από το φαι­νό­με­νο της παρά­κτιας πλημ­μύ­ρας, εξ αιτί­ας του μεσο­γεια­κού κυκλώ­να «Ιανού».

Ήδη, τα συνερ­γεία μετέ­φε­ραν τις πέτρες και άλλα φερ­τά υλι­κά που έβγα­λε η θάλασ­σα στην παρα­λια­κή ζώνη, ενώ οι εργα­σί­ες θα συνε­χι­στούν και αύριο για την πλή­ρη απο­κα­τά­στα­ση της κυκλο­φο­ρί­ας στις παρα­λια­κές οδούς της περιο­χής του Ρίου.

Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση στην Π.Ε. Καρδίτσας — Δύσκολη η κατάσταση στο δήμο Μουζακίου

Εξαι­ρε­τι­κά κρί­σι­μη χαρα­κτη­ρί­ζει την κατά­στα­ση που βιώ­νει στο σύνο­λό της η Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Καρ­δί­τσας, με δηλώ­σεις στο Αθη­ναϊ­κό — Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων, ο αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Καρ­δί­τσας κ. Κων­στα­ντί­νος Νού­σιος λόγω της κακο­και­ρί­ας, ο οποί­ος σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση κάνει λόγο για “γενι­κή απα­γό­ρευ­ση της κυκλο­φο­ρί­ας των οχη­μά­των στο οδι­κό δίκτυο του ν. Καρ­δί­τσας μέχρι να εκτο­νω­θεί η κακο­και­ρία”. Ο ίδιος απευ­θύ­νει έκκλη­ση στους πολί­τες να μην χρη­σι­μο­ποιούν τα αυτο­κί­νη­τά τους για μεμο­νω­μέ­νες μετα­κι­νή­σεις, όπως και να μετα­κι­νη­θούν σε ασφα­λές σημείο αν οι κατοι­κί­ες τους κιν­δυ­νεύ­ουν από πλημ­μύ­ρα. Επί­σης σε μήνυ­μά του ο δήμαρ­χος Μου­ζα­κί­ου κ. Φάνης Στά­θης επι­ση­μαί­νει πως τα έντο­να και­ρι­κά φαι­νό­με­να, γκρέ­μι­σαν τη γέφυ­ρα του Πευ­κό­φυ­του και έρι­ξαν την κολώ­να της ΔΕΗ στο Κέντρο Υγεί­ας Μου­ζα­κί­ου. Ο δήμαρ­χος Μου­ζα­κί­ου απευ­θύ­νει έκκλη­ση στο ίδιο μήνυ­μα, σε όλους να απο­φεύ­γουν κάθε άσκο­πη μετα­κί­νη­ση και να μη δια­σχί­ζουν χεί­μαρ­ρους ή ρέμα­τα για κανέ­να λόγο, είτε πεζοί, είτε οδη­γώ­ντας κάποιο όχη­μα. Μάλι­στα, σύμ­φω­να με τον ίδιο σε κάθε περί­πτω­ση η μετα­κί­νη­ση έχει απα­γο­ρευ­τεί, εφι­στώ­ντας την προ­σο­χή, “για να μη θρη­νή­σου­με καμία ανθρώ­πι­νη ζωή”, όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά τονί­ζει. Η Δημο­τι­κή αρχή του δήμου Καρ­δί­τσας, απευ­θύ­νει επί­σης έκκλη­ση να στα­μα­τή­σουν αμέ­σως οι μετα­κι­νή­σεις των πολι­τών. Οι δημό­τες θα πρέ­πει να μεί­νουν σε ασφα­λές σημείο, σημειώ­νε­ται μετα­ξύ άλλων.

Λόγω των έντο­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων, ο δήμος Σοφά­δων έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα τηλέ­φω­να έκτα­κτης ανά­γκης. Με τα ακραία και­ρι­κά φαι­νό­με­να να βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη, τονί­ζε­ται σε ανα­κοί­νω­ση, ενη­με­ρώ­νου­με τους Δημό­τες ότι όλες οι αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες του Δήμου Σοφά­δων βρί­σκο­νται σε εγρή­γορ­ση, για την έγκαι­ρη αντι­με­τώ­πι­ση προ­βλη­μά­των που είναι πιθα­νό να προ­κλη­θούν από την έλευ­ση της κακο­και­ρί­ας “Ιανός”.

ianos12 ianos15

Στις στέγες οι κάτοικοι του χωριού Ρούσσο Καρδίτσας

Σε ταρά­τσες και στέ­γες σπι­τιών έχουν ανέ­βει τις τελευ­ταί­ες ώρες οι κάτοι­κοι στο χωριό Ρούσ­σο του δήμου Καρ­δί­τσας, καθώς έχουν εγκλω­βι­στεί από τα νερά που έχουν κατα­κλύ­σει το χωριό και τα οποία πέρα από τις εκτε­τα­μέ­νες και ανυ­πο­λό­γι­στες ζημιές, θέτουν σε σοβα­ρό κίν­δυ­νο και τη ζωή τους. Τις προ­σπά­θειες τους για απε­γκλω­βι­σμό δυσκο­λεύ­ει το σκο­τά­δι που έχει πέσει.

Διακόπτονται αύριο τα πρωινά δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη και αντίστροφα

Δεν θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν αύριο τα πρώ­τα πρω­ι­νά δρο­μο­λό­για στη σιδη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή Αθή­να — Θεσ­σα­λο­νί­κη και αντί­στρο­φα, λόγω των πλημ­μυ­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων που δημιούρ­γη­σε ο “Ιανός” στο σιδη­ρο­δρο­μι­κό δίκτυο.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. με νεό­τε­ρη ανα­κοί­νω­σή της ενη­με­ρώ­νει το επι­βα­τι­κό κοι­νό, ότι καταρ­γού­νται υπο­χρε­ω­τι­κά και οι πρω­ι­νές αμα­ξο­στοι­χί­ες του Σαβ­βά­του 50 (Αθή­να-Θεσ­σα­λο­νί­κη) και 51 (Θεσ­σα­λο­νί­κη-Αθή­να) καθώς επί­σης και η αμα­ξο­στοι­χία 884 ( Αθή­να Καλαμπάκα).

Σημειώ­νε­ται πως η σιδη­ρο­δρο­μι­κή γραμ­μή πριν τη σήραγ­γα Όθρυος, έχει υπο­στεί από νωρίς το από­γευ­μα σοβα­ρές ζημιές και είναι απροσπέλαστη.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο