Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιαπωνία: Οι ένοπλες δυνάμεις απογείωσαν καταδιωκτικά αεροπλάνα μετά τον εντοπισμό ρωσικών αεροσκαφών

Η Ιαπω­νία έδω­σε σήμε­ρα εντο­λή να απο­γειω­θούν κατα­διω­κτι­κά αερο­πλά­να αφού εντό­πι­σε δύο ρωσι­κά ανα­γνω­ρι­στι­κά αερο­σκά­φη κοντά στις ακτές της, το ένα στον Ειρη­νι­κό Ωκε­α­νό και το άλλο στην Ιαπω­νι­κή Θάλασ­σα, ανέ­φε­ρε σε σύντο­μη ανα­κοί­νω­σή του το γενι­κό επι­τε­λείο των ιαπω­νι­κών ενό­πλων δυνάμεων.

Το επει­σό­διο αυτό, το οποίο δεν είναι το πρώ­το του είδους, σημειώ­νε­ται μερι­κές ημέ­ρες μετά τη συμ­με­το­χή του ουκρα­νού προ­έ­δρου Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι στη σύνο­δο κορυ­φής της Ομά­δας των Επτά (G7) περισ­σό­τε­ρο ανε­πτυγ­μέ­νων βιο­μη­χα­νι­κών χωρών που οργα­νώ­θη­κε στη Χιρο­σί­μα (δυτι­κή Ιαπω­νία) και στη διάρ­κειά της όλα τα μέλη της G7 επα­νέ­λα­βαν την υπο­στή­ρι­ξή τους προς το Κίε­βο για να αντι­με­τω­πί­σει τη ρωσι­κή εισβολή.

Το ιαπω­νι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας ανα­κοί­νω­σε πως εντο­πί­σθη­καν ένα αερο­σκά­φος συλ­λο­γής πλη­ρο­φο­ριών IL-20 να πετά­ει από την Οχο­τσκι­κή Θάλασ­σα μέχρι τον Ειρη­νι­κό και πάλι πίσω, και ένα άλλο αερο­πλά­νο IL-20 να πετά­ει προς τη θαλάσ­σια περιο­χή κοντά στο νησί Σάντο, πριν στρα­φεί προς την ενδοχώρα.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο