Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιατρική Σχολή Αθηνών: Κίνηση υψηλού συμβολισμού η δωρεά από τον Κ. Καζάκο του σώματός του

“Κίνη­ση υψη­λού συμ­βο­λι­σμού” χαρα­κτη­ρί­ζει η Ιατρι­κή Σχο­λή Αθη­νών την από­φα­ση του Κώστα Καζά­κου, που πέθα­νε την περα­σμέ­νη Τρί­τη σε ηλι­κία 87 ετών, να δωρί­σει το σώμα του για την εκπαί­δευ­ση των φοι­τη­τών «εκφρά­ζο­ντας έμπρα­κτα την αγά­πη και την εκτί­μη­σή του στο έργο και την προ­σφο­ρά της Ιατρι­κής σχο­λής στον Άνθρωπο».

Σε ανα­κοί­νω­σή της, στην οποία ανα­φέ­ρει ότι «τον τιμά όχι μόνο για την καλ­λι­τε­χνι­κή αλλά και για τη μεγά­λη ανθρω­πι­στι­κή προ­σφο­ρά του», σημειώ­νει ότι με την τελευ­ταία του επι­θυ­μία «ο μεγά­λος ηθο­ποιός και εξαι­ρε­τι­κός άνθρω­πος» «επι­βε­βαιώ­νει την πίστη του στην επι­στή­μη και στα ιδε­ώ­δη της Ιατρι­κής Σχολής».

Τέλος, η Ιατρι­κή Σχο­λή εκφρά­ζει τις ευχα­ρι­στί­ες και τα θερ­μά συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νειά του.

Την ανα­κοί­νω­ση υπο­γρά­φουν ο πρό­ε­δρος της Ιατρι­κής Σχο­λής, καθη­γη­τής Γερά­σι­μος Σιά­σος και ο ανα­πλη­ρω­τής πρό­ε­δρος, καθη­γη­τής Νικό­λα­ος Αρκαδόπουλος.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο