Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιγκόρ Σικόρσκι

Στις 25 Μαΐ­ου 1889 γεν­νιέ­ται ο εφευ­ρέ­της του ελι­κο­πτέ­ρου Ιγκόρ Σικόρ­σκι, στο Κίε­βο της τότε Σοβιε­τι­κής Ένω­σης (σημε­ρι­νή Ουκρα­νία) ως το νεό­τε­ρο από τα 5 παι­διά του καθη­γη­τή ψυχο­λο­γί­ας και αρι­στο­κρα­τι­κής κατα­γω­γής Ιβάν Σικόρ­σκι και της για­τρού συζύ­γου του. Ένα από τα πρώ­τα πράγ­μα­τα που χαρά­χτη­καν στη μνή­μη του πιτσι­ρι­κά ήταν οι διη­γή­σεις της μητέ­ρας του για τις από­πει­ρες του Λεο­νάρ­ντο ντα Βίν­τσι να σχε­διά­σει μια πρώ­ι­μη πτη­τι­κή μηχανή!

Το όνει­ρο των πτή­σε­ων συνό­δευε λοι­πόν τον Ιγκόρ σε όλη του την παι­δι­κή ηλι­κία και τα κατά­φε­ρε.  Έγι­νε κατα­σκευα­στής αερο­πλά­νων, από τους πρώ­τους αερο­ναυ­πη­γούς. Τριά­ντα χρό­νια μετά το κατόρ­θω­μα των αδελ­φών Ράιτ. και έπει­τα από πολ­λές απο­τυ­χί­ες και ακό­μα περισ­σό­τε­ρους πει­ρα­μα­τι­σμούς, ο Σικόρ­σκι κατόρ­θω­σε να πετά­ξει με το πρώ­το πλή­ρως λει­τουρ­γι­κό ελι­κό­πτε­ρο που έβλε­πε ποτέ ο κόσμος, το περί­φη­μο σήμε­ρα VS-300. Τα ελά­χι­στα εκα­το­στά που εγκα­τέ­λει­ψε το έδα­φος ήταν ικα­νά να του χαρί­σουν τον τίτλο του εφευ­ρέ­τη του ελικοπτέρου!

Σπού­δα­σε στη Ναυ­τι­κή Σχο­λή της Πετρού­πο­λης και στο Πολυ­τε­χνι­κό Ινστι­τού­το του Κιέ­βου. Από το 1908 ως το 1911 κατα­σκεύ­α­σε δύο ελι­κό­πτε­ρα (που δεν πέτα­ξαν). Το 1910 πέτα­ξε το πρώ­το αερο­πλά­νο πού κατα­σκεύ­α­σε, τύπου Σ‑2. Το 1911 πήρε πτυ­χίο πιλό­του. Από το 1912 ως το 1914 κατα­σκεύ­α­σε αερο­πλά­να δια­φό­ρων τύπων, θέτο­ντας τις βάσεις για την κατα­σκευή πολυ­κι­νη­τή­ριων αερο­σκα­φών. Το 1919 μετα­νά­στευ­σε στις ΗΠΑ, όπου το 1923 ίδρυ­σε αερο­πο­ρι­κή εται­ρεία. Από το 1939 επι­δό­θη­κε σχε­δόν απο­κλει­στι­κά στο σχε­δια­σμό και την κατα­σκευή ελι­κο­πτέ­ρων με έναν έλι­κα που είχαν μεγά­λη επιτυχία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο