Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιγκόρ Στραβίνσκι

Στις 1882 γεν­νιέ­ται ο Ιγκόρ Στρα­βίν­σκι. Σπου­δαί­ος Ρώσος συν­θέ­της και διευ­θυ­ντής ορχή­στρας. Σε ηλι­κία 9 χρό­νων έπαι­ζε πιά­νο και στα 18 του μάθαι­νε μόνος του τη θεω­ρία της σύν­θε­σης. Παράλ­λη­λα σπού­δα­σε στο Νομι­κή Σχο­λή του πανε­πι­στη­μί­ου της Πετρού­πο­λης. Από το 1910 ζού­σε στο Παρί­σι, το 1914 μετα­κό­μι­σε στην Ελβε­τία και το 1939 εγκα­τα­στά­θη­κε στις ΗΠΑ. Το 1962 επέ­στρε­ψε στη Σοβιε­τι­κή Ενω­ση και έδω­σε συναυ­λί­ες με δικά του έργα.

Στην αρχή της μου­σι­κής του στα­διο­δρο­μί­ας επη­ρε­ά­στη­κε από το έργο των Ρίμ­σκι — Κόρ­σα­κοφ, Μου­σόρ­γκ­σκι, Τσαϊ­κόφ­σκι και Ντε­μπι­σί. Στις συν­θέ­σεις του ενσω­μά­τω­σε στοι­χεία από τη λαϊ­κή μου­σι­κή της Ρωσί­ας. Εγρα­ψε συμ­φω­νι­κή μου­σι­κή, αλλά και μου­σι­κή για μπα­λέ­το. Ορι­σμέ­να από τα πιο γνω­στά έργα του είναι η «Ιερο­τε­λε­στία της Ανοι­ξης», ο «Πετρού­σκα», το «Που­λί της Φωτιάς».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο