Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιδιαίτερα αυξημένος ο κίνδυνος βαριάς Covid-19 και θανάτου για τους καπνιστές

Το κάπνι­σμα είναι πολύ πιθα­νό να επι­δει­νώ­σει τη σοβα­ρό­τη­τα της Covid-19 και να αυξή­σει τον κίν­δυ­νο θανά­του ενός ασθε­νούς, σύμ­φω­να με μια νέα βρε­τα­νι­κή επι­στη­μο­νι­κή έρευ­να, την πρώ­τη που κατα­λή­γει σε αυτό το συμπέ­ρα­σμα συν­δυά­ζο­ντας παρα­τη­ρη­σια­κά και γενε­τι­κά δεδομένα.

Οι ερευ­νη­τές, με επι­κε­φα­λής τον δρ Άσλεϊ Κλιφτ του Πανε­πι­στη­μί­ου της Οξφόρ­δης, οι οποί­οι έκα­ναν τη σχε­τι­κή δημο­σί­ευ­ση στο πνευ­μο­νο­λο­γι­κό περιο­δι­κό «Thorax» (Θώρα­κας), μελέ­τη­σαν στοι­χεία για 13.446 ανθρώ­πους που είχαν κάνει μορια­κό τεστ για κορο­νο­ϊό. Οι 1.649 είχαν βγει θετι­κοί, ενώ στη συνέ­χεια, από αυτούς, οι 968 χρειά­στη­καν εισα­γω­γή στο νοσο­κο­μείο και οι 444 πέθα­ναν εξαι­τί­ας της λοί­μω­ξης Covid-19.

Το 59% των συμ­με­τε­χό­ντων δεν είχαν ποτέ καπνί­σει, το 37% ήταν πρώ­ην καπνι­στές και μόνο το 4% τρέ­χο­ντες καπνι­στές, εκ των οποί­ων το 71% κάπνι­ζαν ένα έως 20 τσι­γά­ρα τη μέρα και το 29% περισ­σό­τε­ρα από 20. Δια­πι­στώ­θη­κε ότι, σε σχέ­ση με τους μη καπνι­στές, οι τωρι­νοί καπνι­στές είχαν κατά μέσο όρο 80% μεγα­λύ­τε­ρη πιθα­νό­τη­τα για νοση­λεία και θάνα­το λόγω της Covid-19.

Στη συνέ­χεια, βρέ­θη­κε ότι η γενε­τι­κή προ­διά­θε­ση στο κάπνι­σμα σχε­τί­ζε­ται με 45% υψη­λό­τε­ρο κίν­δυ­νο λοί­μω­ξης Covid-19 και 60% μεγα­λύ­τε­ρο κίν­δυ­νο εισα­γω­γής στο νοσο­κο­μείο λόγω του κορο­νοϊ­ού, καθώς επί­σης σημα­ντι­κά αυξη­μέ­νο κίν­δυ­νο θανά­του. Αν μάλι­στα υπάρ­χει γενε­τι­κή προ­διά­θε­ση για πολύ συχνό κάπνι­σμα, τότε υπερ­δι­πλα­σιά­ζε­ται ο κίν­δυ­νος μόλυν­σης από κορο­νο­ϊό, πεντα­πλα­σιά­ζε­ται ο κίν­δυ­νος νοση­λεί­ας και δεκα­πλα­σιά­ζε­ται ο κίν­δυ­νος θανά­του από Covid-19.

Όταν είχε ξεσπά­σει η παν­δη­μία στις αρχές του 2020, είχαν υπάρ­ξει επί­μα­χες επι­στη­μο­νι­κές εκτι­μή­σεις (και από Έλλη­νες ερευ­νη­τές) ότι οι ενερ­γοί καπνι­στές κιν­δυ­νεύ­ουν λιγό­τε­ρο να κατα­λή­ξουν στο νοσο­κο­μείο λόγω κορο­νοϊ­ού σε σχέ­ση με τον γενι­κό πλη­θυ­σμό, κάτι που στην πορεία διαψεύστηκε.

«Η ιδέα ότι το κάπνι­σμα μπο­ρεί να προ­στα­τεύ­ει από την Covid-19, ήταν πάντα απί­θα­νη. Μια παν­δη­μία πρω­τί­στως των πνευ­μό­νων πρέ­πει να είναι η ιδα­νι­κή στιγ­μή για να εστια­στεί το μυα­λό των ανθρώ­πων στον έλεγ­χο του καπνού», ανέ­φε­ραν οι δρ Άντο­νι Λάβερ­τι και Κρί­στο­φερ Μίλετ του Κολ­λε­γί­ου Imperial του Λον­δί­νου σε σχό­λιο τους στο ίδιο ιατρι­κό περιοδικό.

«Τα ευρή­μα­τα μας δεί­χνουν σαφώς ότι το κάπνι­σμα σχε­τί­ζε­ται με κίν­δυ­νο βαριάς Covid-19. Όπως το κάπνι­σμα επη­ρε­ά­ζει τον κίν­δυ­νο καρ­διαγ­γεια­κής νόσου, δια­φό­ρων καρ­κί­νων και άλλων παθή­σε­ων με τις οποί­ες συν­δέ­ε­ται, φαί­νε­ται πως το ίδιο συμ­βαί­νει και με την Covid. Συνε­πώς τώρα είναι η κατάλ­λη­λη ώρα, όπως πάντα είναι, για να κόψει κανείς το τσι­γά­ρο και το κάπνι­σμα», δήλω­σε ο δρ Κλιφτ.

H επι­στη­μο­νι­κή δημο­σί­ευ­ση ΕΔΩ

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο