Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιεροσόλυμα: Ερωτηματικά για τη σύλληψη του φρουρού του Έλληνα πρόξενου από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής

Ερω­τη­μα­τι­κά προ­κα­λεί η σύλ­λη­ψη του φρου­ρού του Έλλη­να πρό­ξε­νου από τις… «συμ­μα­χι­κές» ισραη­λι­νές δυνά­μεις κατο­χής, χθες στα Ιεροσόλυμα.

Ο Έλλη­νας αστυ­νο­μι­κός αφέ­θη­κε ελεύ­θε­ρος αργό­τε­ρα σύμ­φω­να με διαρ­ρο­ές του ελλη­νι­κού ΥΠΕΞ, το οποίο δεν έχει τοπο­θε­τη­θεί με ανα­κοί­νω­σή του — αλλά μέσω «διπλω­μα­τι­κών πηγών» — για το θέμα. Δεν έχουν διευ­κρι­νι­στεί οι συν­θή­κες της σύλληψης.

Στη δημο­σιό­τη­τα έχουν έρθει και βίντεο από τη στιγ­μή της σύλ­λη­ψης, ενώ σύμ­φω­να με το παλαι­στι­νια­κό πρα­κτο­ρείο Wafa: «Οι ισραη­λι­νές δυνά­μεις κατο­χής συνέ­λα­βαν σήμε­ρα τον προ­σω­πι­κό φρου­ρό του Έλλη­να προ­ξέ­νου στην Ιερου­σα­λήμ, ενώ βρι­σκό­ταν στην εκκλη­σία του Πανα­γί­ου Τάφου στην Παλιά Πόλη της Ιερου­σα­λήμ. Αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες ανέ­φε­ραν ότι η κατο­χι­κή αστυ­νο­μία επι­τέ­θη­κε σωμα­τι­κά στον προ­σω­πι­κό φρου­ρό του Έλλη­να προ­ξέ­νου στην εκκλη­σία του Πανα­γί­ου Τάφου κατά τη διάρ­κεια του τελε­τουρ­γι­κού για το Άγιο Φως το Σάβ­βα­το και τον συνέλαβε».

Πηγή: 902.gr

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο