Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ικαρία: Αστυνομικοί εισέβαλαν σε δημοτικό σχολείο για να ελέγξουν την τήρηση των μέτρων κατά του Covid!

Την είσο­δο αστυ­νο­μι­κών με πολι­τι­κά στο Δημο­τι­κό Σχο­λείο Ευδή­λου Ικα­ρί­ας, την Τρί­τη 22 Φλε­βά­ρη, την ώρα που το σχο­λείο λει­τουρ­γού­σε και οι μαθη­τές έκα­ναν μάθη­μα, καταγ­γέλ­λει ο Σύλ­λο­γος Εκπαι­δευ­τι­κών Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης Ικα­ρί­ας — Φούρνων.

Οι αστυ­νο­μι­κοί ενη­μέ­ρω­σαν τη διευ­θύ­ντρια, αλλά και τους εκπαι­δευ­τι­κούς που βρί­σκο­νταν εκεί­νη την ώρα στο γρα­φείο ότι είχαν λάβει ανώ­νυ­μη καταγ­γε­λία για τη μη τήρη­ση των μέτρων ασφα­λεί­ας κατά του Covid. Σύμ­φω­να με την καταγ­γε­λία, ζήτη­σαν επι­τα­κτι­κά από τους εκπαι­δευ­τι­κούς να επι­δεί­ξουν τα πιστο­ποι­η­τι­κά εμβο­λια­σμού ή νόση­σης. Έπει­τα ζήτη­σαν από τη διευ­θύ­ντρια να τους δεί­ξει την κατά­στα­ση στην οποία φαί­νο­νται τα απο­τε­λέ­σμα­τα από τα rapid ή τα self test των εκπαιδευτικών.

Ο Σύλ­λο­γος καταγ­γέλ­λει το γεγο­νός σημειώ­νο­ντας ότι «είναι απα­ρά­δε­κτο, να δια­κό­πτε­ται η εκπαι­δευ­τι­κή δια­δι­κα­σία, για να ελεγ­χθούν, βάση μιας ανώ­νυ­μης καταγ­γε­λί­ας οι εκπαι­δευ­τι­κοί του σχο­λεί­ου. Η κυβέρ­νη­ση και το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας έχουν τερά­στιες ευθύ­νες γι΄ αυτή την κατά­στα­ση. Δεν φτά­νει που έχουν αφή­σει τα σχο­λεία μας χωρίς καμία στή­ρι­ξη, χωρίς κανέ­να ουσια­στι­κό μέτρο προ­στα­σί­ας, έχουν δώσει και το δικαί­ω­μα στον οποιο­δή­πο­τε να συκο­φα­ντεί και να στο­χο­ποιεί τους συνα­δέλ­φους. Τερά­στια ευθύ­νη για το απα­ρά­δε­κτο περι­στα­τι­κό έχει και τοπι­κή αστυ­νο­μι­κή διεύ­θυν­ση όπου στη βάση ανώ­νυ­μων καταγ­γε­λιών δια­τά­ρα­ξε την εκπαι­δευ­τι­κή διαδικασία.

Υπεύ­θυ­νοι για τον έλεγ­χο των πιστο­ποι­η­τι­κών όσων προ­σέρ­χο­νται στις σχο­λι­κές μονά­δες (μαθη­τές, εκπαι­δευ­τι­κοί, επι­σκέ­πτες), σύμ­φω­να και με το ΥΠΑΙΘ είναι οι διευ­θυ­ντές και οι προϊ­στά­με­νοι των σχο­λεί­ων. Η αστυ­νο­μία δεν έχει καμιά δου­λειά στα σχο­λεία είτε ένστο­λοι, είτε με πολι­τι­κά. Το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, η Διεύ­θυν­ση Εκπαί­δευ­σης και οι αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας να ανα­λά­βουν τις ευθύ­νες τους. Δεν θα επι­τρέ­ψου­με να επα­να­λη­φθούν αντί­στοι­χα περιστατικά».

Πηγή: 902.gr

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο