Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ικαρία: Θα συνεχιστεί η αγωνιστική αποτελεσματική πορεία ή θα εκλεγεί δήμαρχος υπερασπιστής της αντιλαϊκής πολιτικής — Ψήφο στο Νίκο Λαρδά

Κάλε­σμα προς τους αγω­νι­στές και προ­ο­δευ­τι­κούς ανθρώ­πους του νησιού απευ­θύ­νει με ανοι­χτή επι­στο­λή του ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Νίκος Λαρ­δάς, ενό­ψει του β’ γύρου των δημο­τι­κών εκλο­γών στην Ικαρία.

Συγκε­κρι­μέ­να, στην επι­στο­λή του, αναφέρει:

«Απευ­θύ­νο­μαι σε κάθε Ικα­ριώ­τισ­σα και Ικα­ριώ­τη, στις νέες και τους νέους, σε όλες και όλους που αγα­πούν και νοιά­ζο­νται για το καλό του νησιού μας και τους καλώ, ανε­ξάρ­τη­τα από το ποια πολι­τι­κή επι­λο­γή έκα­ναν την προη­γού­με­νη Κυρια­κή, στον δεύ­τε­ρο γύρο να στη­ρί­ξουν με την ψήφο τους την «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» για να μπο­ρεί το νησί μας να έχει δήμαρ­χο αγω­νι­στή. Δήμαρ­χο που θα μάχε­ται για τη λύση των  προ­βλη­μά­των, θα είναι δίπλα στο λαό και όχι απέ­να­ντί του.

Απευ­θύ­νο­μαι σε εσάς που δεν συμ­φω­νεί­τε μαζί μας σε όλα. Αλλά και σε σας που δια­κρί­νε­τε κενά, παρα­λεί­ψεις και αδυ­να­μί­ες μας.

Εμείς δεν παρι­στά­νου­με τους αλάθητους.

Απευ­θύ­νο­μαι σε σας και σας λέω ότι οι όποιες παρα­λεί­ψεις, οι όποιες αδυ­να­μί­ες εντο­πί­στη­καν, έγι­ναν στην προ­σπά­θεια και το σκλη­ρό αγώ­να που δώσα­με και θα συνε­χί­σου­με να δίνου­με ενά­ντια στις πολι­τι­κές των μνη­μο­νί­ων, του ξεπου­λή­μα­τος και της υπο­δού­λω­σης της χώρας , υπε­ρα­σπι­ζό­με­νοι τα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα, τις λαϊ­κές ανάγκες.

Δεν κάνα­με πίσω, δεν είπα­με ψέμα­τα, δεν υπη­ρε­τή­σα­με αυτούς που μαύ­ρι­σαν τη ζωή μας. Τους αντι­πα­λέ­ψα­με με όλες μας τις δυνά­μεις και σε δύσκο­λες συν­θή­κες κατορ­θώ­σα­με να έχου­με ορι­σμέ­νες κατα­κτή­σεις και απο­τε­λέ­σμα­τα. Την πολι­τι­κή που στη­ρί­ζει ο δήθεν ανε­ξάρ­τη­τος δημο­τι­κός συν­δυα­σμός της ΠΕΑ τη δοκι­μά­σα­με χρό­νια τώρα, είναι η ίδια αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της ΝΔ που απο­δεί­χθη­κε πολύ επι­ζή­μια για το λαό και το νησί μας.

Απευ­θύ­νω κάλε­σμα σε όλους τους Ικα­ριώ­τες, στους αγω­νι­στές και τις αγω­νί­στριες που συμ­με­τεί­χαν ή ψήφι­σαν συν­δυα­σμούς που δεν πέρα­σαν στον δεύ­τε­ρο γύρο. Μπο­ρεί να έχου­με πολι­τι­κές δια­φο­ρές όμως ειλι­κρι­νά πιστεύω ότι στη μάχη που δίνου­με αυτή την Κυρια­κή πρέ­πει να έρθε­τε δίπλα μας.  Αυτό επι­βάλ­λει το συμ­φέ­ρον του λαού.

Η θέση για ψήφο κατά συνεί­δη­ση μοιά­ζει υπεκ­φυ­γή, καλώ τους υπο­ψή­φιους των άλλων παρα­τά­ξε­ων να τοπο­θε­τη­θούν καθα­ρά απέ­να­ντι στο βασι­κό δίλημ­μα που μπαί­νει μπρο­στά στην κάλ­πη αυτή την Κυρια­κή : Θα συνε­χι­στεί η θετι­κή πορεία δίπλα στο λαό του νησιού, πορεία με απο­τε­λέ­σμα­τα ή θα γυρί­σου­με πίσω σε δήμαρ­χο υπε­ρα­σπι­στή της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής, υπο­στη­ρι­κτή αυτών που μαυ­ρί­ζουν τη ζωή μας.

Σας καλώ να συμ­βά­λε­τε με τη ψήφο και τη δρά­ση σας ώστε το βρά­δυ της Κυρια­κής, εδώ στην Ικα­ριά, των εξό­ρι­στων και της ανθρω­πιάς, την Ικα­ριά της αντί­στα­σης και της αξιο­πρέ­πειας, με το εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα να χαμο­γε­λούν παλιοί και νέοι αγω­νι­στές, οι προ­ο­δευ­τι­κοί άνθρω­ποι και όχι οι δυνά­μεις που τσα­κί­ζουν το βιός και τα δικαιώ­μα­τά σας.

Να μην επι­τρέ­ψου­με ο υπο­ψή­φιος της ΠΕΑ που έχει σαφή στή­ρι­ξη από την ΝΔ να γίνει δήμαρ­χος στο νησί μας.

Να μην επι­τρέ­ψου­με το πισωγύρισμα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο