Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιμπεριαλιστική σύγκρουση: Η Ρωσία πραγματοποίησε δοκιμή νέου διηπειρωτικού πυραύλου

Η Ρωσία ανα­κοί­νω­σε την Τετάρ­τη ότι πραγ­μα­το­ποί­η­σε δοκι­μή του νέου διη­πει­ρω­τι­κού βαλ­λι­στι­κού πυραύ­λου Sarmat, ενός στρα­τη­γι­κού όπλου που, όπως είπε ο πρό­ε­δρος Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν, δεν υπάρ­χει που­θε­νά αλλού ανά­λο­γος του, ο οποί­ος θα κάνει όσους προ­σπα­θούν να απει­λή­σουν τη Ρωσία να το ξανασκεφτούν.

Ο Πού­τιν εμφα­νί­στη­κε στην τηλε­ό­ρα­ση να ενη­με­ρώ­νε­ται από τον στρα­τό ότι ο πύραυ­λος εκτο­ξεύ­θη­κε από το Πλε­σέ­τσκ στα βορειο­δυ­τι­κά της χώρας και έπλη­ξε στό­χους στη χερ­σό­νη­σο Καμ­τσάτ­κα στα ανατολικά.

«Το νέο σύστη­μα δια­θέ­τει τις υψη­λό­τε­ρες προ­δια­γρα­φές από άπο­ψη τακτι­κής και τεχνο­λο­γί­ας και είναι σε θέση να αντι­πα­ρέλ­θει όλα τα σύγ­χρο­να μέσα αντι­πυ­ραυ­λι­κής άμυ­νας. Δεν έχει ανά­λο­γο στον κόσμο και δεν θα έχει για μεγά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα» είπε ο Πούτιν.

«Αυτό το πραγ­μα­τι­κά μονα­δι­κό όπλο θα ενι­σχύ­σει τις δυνα­τό­τη­τες των ενό­πλων μας δυνά­με­ων, θα εγγυ­η­θεί αξιό­πι­στα την ασφά­λεια της Ρωσί­ας από εξω­τε­ρι­κές απει­λές και θα υπο­χρε­ώ­σει να το ξανα­σκε­φθούν εκεί­νοι που μέσα από την απρο­κά­λυ­πτη επι­θε­τι­κή τους ρητο­ρι­κή προ­σπα­θούν να απει­λή­σουν την χώρα μας» είπε ο Πούτιν.

Ο Sarmat είναι ένας νέος βαρέ­ως τύπου διη­πει­ρω­τι­κός πύραυ­λος τον οποίο η Ρωσία προ­τί­θε­ται να ανα­πτύ­ξει και να φέρει 10 ή περισ­σό­τε­ρες κεφα­λές ο καθέ­νας, σύμ­φω­να με την Υπη­ρε­σία Έρευ­νας του αμε­ρι­κα­νι­κού Κογκρέ­σου (U.S. Congressional Research Service).

Η Ρωσία «ενη­μέ­ρω­σε καταλ­λή­λως» την Ουά­σινγ­κτον για τη δοκι­μή, όπως ορί­ζουν οι υπο­χρε­ώ­σεις της που απορ­ρέ­ουν από τις συν­θή­κες για τα πυρη­νι­κά και επο­μέ­νως δεν ήταν «έκπλη­ξη» για το υπουρ­γείο Άμυ­νας των ΗΠΑ, σημεί­ω­σε ο εκπρό­σω­πος του Πεντα­γώ­νου Τζον Κίρμπι.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο