Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιμπεριαλιστική σύγκρουση: «Προτεραιότητα» στις στρατηγικές σχέσεις με την Ρωσία δίνει ο πρόεδρος της Κίνας

Οι στρα­τη­γι­κές σχέ­σεις Ρωσί­ας και Κίνας έχουν πλέ­ον «προ­τε­ραιό­τη­τα», δήλω­σε σήμε­ρα ο Κινέ­ζος πρό­ε­δρος,  κατά την διάρ­κεια της δεύ­τε­ρης ημέ­ρας της επί­ση­μης επί­σκε­ψής του στη Μόσχα. Μετά τη χτε­σι­νή, άτυ­πη συνά­ντη­ση και ένα δεί­πνο που ακο­λού­θη­σε, οι Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν και Σι Τζιν­πίνγκ, ανα­μέ­νε­ται να έχουν σήμε­ρα επί­ση­μες συνομιλίες.

Κατά τη συνά­ντη­σή του με τον Ρώσο πρω­θυ­πουρ­γό, Μιχα­ΐλ Μισού­στιν, ο Σι δήλω­σε επί­σης ότι το Πεκί­νο «θα συνε­χί­σει να δίνει την προ­τε­ραιό­τη­τα στην παγκό­σμια στρα­τη­γι­κή σύμπρα­ξη μετα­ξύ της Κίνας και της Ρωσί­ας». Δήλω­σε παράλ­λη­λα ότι η επί­σκε­ψη έχει μια «ιστο­ρι­κή λογι­κή» διό­τι «είμα­στε οι μεγα­λύ­τε­ρες δυνά­μεις-γεί­το­νες και στρα­τη­γι­κοί εταί­ροι σε όλα τα επί­πε­δα».

Ο Σι, δήλω­σε επί­σης ότι προ­σκά­λε­σε τον Πού­τιν να επι­σκε­φθεί την Κίνα «όταν θα μπο­ρέ­σει φέτος», παρά το ένταλ­μα σύλ­λη­ψης που εκδό­θη­κε την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα από το Διε­θνές Ποι­νι­κό Δικα­στή­ριο σε βάρος του Ρώσου προέδρου.

Σύμ­φω­να με το κινε­ζι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Xinhua, ο Σι προ­σκά­λε­σε τον Πού­τιν φέτος στην Κίνα για το τρί­το Φόρουμ της Πρω­το­βου­λί­ας Belt and Road (Μια ζώνη, ένας δρό­μος) για τη Διε­θνή Συνερ­γα­σία. Προ­σκά­λε­σε επί­σης τον Ρώσο πρω­θυ­πουρ­γό Μιχα­ΐλ Μισού­στιν να επι­σκε­φτεί την Κίνα και ζήτη­σε να υπάρ­ξουν τακτι­κές συνα­ντή­σεις μετα­ξύ των πρω­θυ­πουρ­γών των δύο χωρών. Ο Πού­τιν παρα­κο­λού­θη­σε τις δύο πρώ­τες δια­σκέ­ψεις Belt and Road που έγι­ναν στην Κίνα το 2017 και το 2019.

Η σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία θα είναι στην καρ­διά των συζη­τή­σε­ων που ανα­μέ­νε­ται να ξεκι­νή­σουν σήμε­ρα γύρω στις 2 μ..μ ώρα Ελλά­δας μετα­ξύ του Σι και του Πού­τιν, ύστε­ρα από την «ανε­πί­ση­μη» χθε­σι­νή συνά­ντη­σή τους. Κατά την πρώ­τη συνά­ντη­ση, που διήρ­κε­σε πάνω από τέσ­σε­ρις ώρες, ο Πού­τιν εμφα­νί­στη­κε έτοι­μος να συζη­τή­σει την πρω­το­βου­λία του Πεκί­νου που έχει στό­χο τον τερ­μα­τι­σμό της σύγκρουσης.

Το Κρεμ­λί­νο ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι ο Πού­τιν και ο Σι είχαν μια «διε­ξο­δι­κή» ανταλ­λα­γή από­ψε­ων κατά την πρώ­τη ημέ­ρα των συνο­μι­λιών τους και ότι συζή­τη­σαν το ειρη­νευ­τι­κό σχέ­διο του Πεκί­νου για την Ουκρα­νία. «Υπήρ­ξε μια πολύ διε­ξο­δι­κή ανταλ­λα­γή από­ψε­ων, μια σοβα­ρή συζή­τη­ση στο ανε­πί­ση­μο μέρος», δήλω­σε ο Ντι­μί­τρι Πεσκόφ ανα­φε­ρό­με­νος στη χθε­σι­νή συνά­ντη­ση. Ο ίδιος είπε ότι οι δύο ηγέ­τες μίλη­σαν για την πρό­τα­ση της Κίνας –ένα έγγρα­φο 12 σημεί­ων που ζητά­ει την απο­κλι­μά­κω­ση και εν τέλει την κατά­παυ­ση πυρός στην Ουκρα­νία–, αλλά και πάλι αρνή­θη­κε να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

902.gr με πλη­ρο­φο­ρί­ες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, «Reuters».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο