Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιμπεριαλιστική σύγκρουση στη Βαλκάνια: Η Ρωσία στηρίζει το Βελιγράδι για το Κοσσυφοπέδιο

Το Κρεμ­λί­νο ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι υπο­στη­ρί­ζει τις προ­σπά­θειες της Σερ­βί­ας να προ­στα­τεύ­σει τους Σέρ­βους στο βόρειο Κόσο­βο, αλλά αρνή­θη­κε την κατη­γο­ρία της Πρί­στι­να ότι η Ρωσία τρο­φο­δο­τεί με κάποιον τρό­πο εντά­σεις σε μια προ­σπά­θεια να σπεί­ρει χάος στα Βαλκάνια.

Οι Σέρ­βοι στην πόλη Μιτρό­βι­τσα στο βόρειο Κόσο­βο ύψω­σαν νέα οδο­φράγ­μα­τα χθες, Τρί­τη, ώρες μετά την ανα­κοί­νω­ση της Σερ­βί­ας ότι έθε­σε τον στρα­τό της σε κατά­στα­ση ενι­σχυ­μέ­νης ετοι­μό­τη­τας έπει­τα από εβδο­μά­δες κλι­μα­κού­με­νων εντάσεων.

Ερω­τη­θείς σχε­τι­κά με δηλώ­σεις του Κοσο­βά­ρου υπουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών Ξελάλ Σβέ­κλα ότι η Σερ­βία, υπό την επιρ­ροή της Ρωσί­ας, απο­σκο­πεί να απο­στα­θε­ρο­ποι­ή­σει το Κόσο­βο υπο­στη­ρί­ζο­ντας τους Σέρ­βους του Κοσό­βου, ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου Ντμί­τρι Πεσκόφ δήλω­σε ότι είναι “λάθος” να ανα­ζη­τεί­ται μια κατα­στρο­φι­κή ρωσι­κή επιρροή.

“Η Σερ­βία είναι κυρί­αρ­χη χώρα και είναι απο­λύ­τως λάθος να ανα­ζη­τεί­ται κατα­στρο­φι­κή επιρ­ροή της Ρωσί­ας εδώ”, σημεί­ω­σε ο Πεσκόφ.

“Η Σερ­βία είναι κυρί­αρ­χη χώρα και φυσι­κά προ­στα­τεύ­ει τα δικαιώ­μα­τα των Σέρ­βων που ζουν κοντά σε τόσο δύσκο­λες συν­θή­κες και φυσι­κά αντι­δρά με σκλη­ρό­τη­τα όταν αυτά τα δικαιώ­μα­τα παρα­βιά­ζο­νται”, πρό­σθε­σε ο Πεσκόφ.

“Έχο­ντας πολύ στε­νές συμ­μα­χι­κές σχέ­σεις, ιστο­ρι­κές και πνευ­μα­τι­κές σχέ­σεις με τη Σερ­βία, η Ρωσία παρα­κο­λου­θεί πολύ στε­νά τι συμ­βαί­νει, πώς γίνο­νται σεβα­στά και δια­σφα­λί­ζο­νται τα δικαιώ­μα­τα των Σέρ­βων”, σημεί­ω­σε επί­σης ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου. “Και βεβαί­ως, υπο­στη­ρί­ζου­με το Βελι­γρά­δι στις ενέρ­γειες που γίνο­νται”, κατέληξε.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες TASS, ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο