Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί: Πούτιν και Σι συμφώνησαν σε «στενότερη» οικονομικο-πολιτική και στρατιωτική συνεργασία

Σε στε­νό­τε­ρη συνερ­γα­σία στον εμπο­ρι­κό-οικο­νο­μι­κό και ενερ­γεια­κό τομέα, αλλά και σε διε­θνή ζητή­μα­τα, συμ­φώ­νη­σαν οι πρό­ε­δροι Ρωσία και Κίνας, Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν και Σι Τζιν­πινγκ, στη διάρ­κεια τηλε­διά­σκε­ψης που είχαν σήμερα.

«Οι χώρες μας θα πρέ­πει να οικο­δο­μή­σουν προ­λη­πτι­κά εποι­κο­δο­μη­τι­κή και ρεα­λι­στι­κή συνερ­γα­σία στο εμπό­ριο και την οικο­νο­μία, την ενέρ­γεια και τον χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κό τομέα και στον τομέα της γεωρ­γί­ας, να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν τους υπάρ­χο­ντες μηχα­νι­σμούς και κανά­λια δια­λό­γου για το σκο­πό αυτό», είπε ο Κινέ­ζος ηγέ­της, σύμ­φω­να με την κινε­ζι­κή τηλεόραση.

O Σι Τζιν­πίνγκ πρό­σθε­σε ότι οι δύο χώρες δεν θα πρέ­πει να περιο­ρι­στούν σε παρα­δο­σια­κούς ενερ­γεια­κούς τομείς και θα πρέ­πει να προ­ω­θή­σουν παράλ­λη­λα κοι­νά έργα στον τομέα των εναλ­λα­κτι­κών πηγών ενέρ­γειας χαμη­λών εκπο­μπών άνθρακα.

Σύμ­φω­να με τα κινε­ζι­κά ΜΜΕ, ο πρό­ε­δρος της Κίνας είπε ακό­μη ότι το Πεκί­νο και η Μόσχα θα πρέ­πει να συντο­νι­στούν και να συνερ­γα­στούν στε­νά στις διε­θνείς υπο­θέ­σεις και πρό­σθε­σε ότι η Κίνα είναι έτοι­μη να αυξή­σει τη στρα­τη­γι­κή συνερ­γα­σία με τη Ρωσία ενά­ντια σε αυτό που απο­κά­λε­σε μια «δύσκο­λη» κατά­στα­ση στον κόσμο γενικότερα.

Ανα­φο­ρι­κά με το θέμα της Ουκρα­νί­ας, ο Σι είπε ότι ο δρό­μος προς τις ειρη­νευ­τι­κές συνο­μι­λί­ες στην Ουκρα­νία δεν θα είναι ομα­λός και ότι η Κίνα θα συνε­χί­σει να τηρεί την «αντι­κει­με­νι­κή και δίκαιη στά­ση» της για το θέμα.

Από την πλευ­ρά του ο Πού­τιν κάλε­σε τον Σι να επι­σκε­φθεί τη Ρωσία την άνοι­ξη του 2023. «Σας περι­μέ­νου­με, αγα­πη­τέ κύριε πρό­ε­δρε, αγα­πη­τέ φίλε, την ερχό­με­νη άνοι­ξη σε κρα­τι­κή επί­σκε­ψη στη Μόσχα» είπε, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι η επί­σκε­ψη θα «δεί­ξει στον κόσμο την εγγύ­τη­τα των ρωσο-κινε­ζι­κών σχέσεων».

Ο Πού­τιν δήλω­σε ότι οι σχέ­σεις Ρωσί­ας-Κίνας απο­κτούν μεγα­λύ­τε­ρη σημα­σία ως στα­θε­ρο­ποι­η­τι­κός παρά­γο­ντας και ότι στό­χος του είναι να εμβα­θύ­νει τη στρα­τιω­τι­κή συνερ­γα­σία μετα­ξύ των δύο χωρών. Εξή­ρε δε τη στρα­τιω­τι­κή συνερ­γα­σία του υπό δια­μόρ­φω­ση ευρα­σια­τι­κού μπλοκ, απέ­να­ντι στο αντί­πα­λο ευρω­α­τλα­ντι­κό λέγο­ντας ότι οι δύο χώρες θα την ενι­σχύ­σουν περαι­τέ­ρω. «Η συνερ­γα­σία μετα­ξύ Ρωσί­ας και Κίνας στη διε­θνή σκη­νή χρη­σι­μεύ­ει για τη δια­μόρ­φω­ση μιας δίκαι­ης παγκό­σμιας τάξης», ισχυ­ρί­στη­κε, εκφρά­ζο­ντας τις επι­διώ­ξεις των αστι­κών τάξε­ων των δύο χωρών για ανα­δια­νο­μή των μερι­δί­ων στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή αρένα.

(Πηγή: TASS, Al Jazeera)

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο