Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος: Απειλές από τις ΗΠΑ προς Ρωσία για νέες κυρώσεις με αφορμή τα δημοψηφίσματα

Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες είναι έτοι­μες να επι­βά­λουν πρό­σθε­το οικο­νο­μι­κό κόστος στη Ρωσία, σε συνερ­γα­σία με τους συμ­μά­χους τους, εάν η Μόσχα προ­χω­ρή­σει στην προ­σάρ­τη­ση ουκρα­νι­κών εδα­φών, ανα­κοί­νω­σε από­ψε ο Λευ­κός Οίκος.

Οι ΗΠΑ θεω­ρούν ένα βήμα προς την προ­σάρ­τη­ση τα ψευ­δο­δη­μο­ψη­φί­σμα­τα, όπως χαρα­κτη­ρί­ζουν τα δημο­ψη­φί­σμα­τα που γίνο­νται από σήμε­ρα έως την Τρί­τη στις επαρ­χί­ες Ντο­νέ­τσκ, Λου­γκάνσκ Χερ­σώ­να και Ζαπο­ρί­ζια, τα οποία όπως ανα­φέ­ρε­ται σε κοι­νή ανα­κοί­νω­ση του Λευ­κού Οίκου με τη G7, «παρα­βιά­ζουν τον Χάρ­τη των Ηνω­μέ­νων Εθνών και το Διε­θνές Δίκαιο».

Οι επτά πιο ανε­πτυγ­μέ­νες βιο­μη­χα­νι­κά χώρες κάλε­σαν τη διε­θνή κοι­νό­τη­τα να απορ­ρί­ψει κατη­γο­ρη­μα­τι­κά τα δημο­ψη­φί­σμα­τα, δηλώ­νο­ντας έτοι­μες να επι­βά­λουν περαι­τέ­ρω κυρώ­σεις στη Ρωσία.

Οι νέες απει­λές έρχο­νται να ρίξουν κι άλλο λάδι στη φωτιά του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ να στη­ρί­ζουν στρα­τιω­τι­κά και οικο­νο­μι­κά την ουκρα­νι­κή κυβέρ­νη­ση και να επι­κα­λού­νται υπο­κρι­τι­κά το Διε­θνές Δίκαιο που οι ίδιοι έχουν κου­ρε­λιά­σει σε εκα­το­ντά­δες χώρες ανά τον πλανήτη.

Στο μετα­ξύ, η Ουκρα­νία ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι κατέρ­ρι­ψε τέσ­σε­ρα ιρα­νι­κής κατα­σκευ­ής μη επαν­δρω­μέ­να αερο­σκά­φη-καμι­κά­ζι τα οποία χρη­σι­μο­ποιού­σαν οι ρωσι­κές ένο­πλες δυνάμεις.

Οι στρα­τιω­τι­κές αρχές της νότιας Ουκρα­νί­ας ανέ­φε­ραν ότι κατέρ­ρι­ψαν τα μη επαν­δρω­μέ­να, τηλε­χει­ρι­ζό­με­να αερο­σκά­φη «Shahed-136» κοντά στο λιμά­νι της Οδησσού.

Το Κίε­βο και οι ΗΠΑ κατη­γο­ρούν το Ιράν ότι εφο­διά­ζει τη Ρωσία με τέτοια αερο­σκά­φη, κάτι που η Τεχε­ρά­νη δια­ψεύ­δει. Ο Ζελέν­σκι ζήτη­σε από το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών να αντι­δρά­σει στη χρή­ση του ιρα­νι­κού εξοπλισμού.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ, 902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο